J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2018/01/25/2018030302/justel

Titel
25 JANUARI 2018. - Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 22-02-2018 nummer :   2018030302 bladzijde : 15782       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2018-01-25/17
Inwerkingtreding : 04-03-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1986016195       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Definities
  In het licht van deze ordonnantie, begrijpt men onder :
  1° " doden " : iedere bewust gebruikte methode die resulteert in de dood van een dier;
  2° " slachten " : het doden van dieren bestemd voor menselijke consumptie;
  3° " gekweekt wild " : met uitzondering van hazen, konijnen, pluimvee en wilde vogels, alle vormen van gekweekt wild, met inbegrip van de gekweekte loopvogels (zoals struisvogels, nandoes, emoes, casuarissen,...) en gekweekte landzoogdieren andere dan als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (runderen, inbegrepen buffels en bizons, varkens, schapen, geiten en éénhoevigen);
  4° " slachthuis " : elke voor het slachten van landdieren gebruikte inrichting die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 valt.

  Art. 3. In de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden in hoofdstuk VI de artikelen 16/1 en 16/2 toegevoegd luidend als volgt :
  " Art. 16bis. Het doden en slachten van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild voor particulier huishoudelijk verbruik door de eigenaar ervan of door een persoon onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de eigenaar buiten een slachthuis of een op grond van artikel 16, § 2, tweede lid, erkende inrichting is verboden.
  Art. 16ter. Slachten in de kwekerij is echter mogelijk wanneer een beroep wordt gedaan op een mobiele voorziening die de normen voor gezondheid en dierenwelzijn in acht neemt. ".

  Art. 4. In dezelfde wet wordt in artikel 36 een punt 20° toegevoegd, dat luidt als volgt :
  " 20° in overtreding wordt bevonden van artikel 16bis van deze wet. ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 25 januari 2018.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
D. GOSUIN
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Gewone zitting 2017-2018. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-609/1. - Verslag, A-609/2. Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 12 januari 2018.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie