J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
18 DECEMBER 2017. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 15-01-2018 nummer :   2017032159 bladzijde : 1998       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-12-18/08
Inwerkingtreding : 01-01-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 7 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  a) in paragraaf 2 wordt het vijfde punt, opgeheven bij verordening van 24 oktober 2005, hersteld als volgt:
  "5. Voor ge´nterneerden die overeenkomstig artikel 19 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering geplaatst zijn in een ziekenhuis vangt op 1 januari 2018 een eerste periode van hospitalisatie aan. Voor de geplaatste ge´nterneerden die voorkomen op een lijst die het ziekenhuis kreeg van het Instituut, stuurt het ziekenhuis op 1 januari 2018 naar elke verzekeringsinstelling een lijst terug met vermelding van de leden van de verzekeringsinstelling die op 1 januari 2018 bij haar zijn geplaatst."
  b) paragraaf 4 wordt aangevuld met een lid, luidende:
  "Voor ge´nterneerden die overeenkomstig artikel 19 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering geplaatst zijn in een ziekenhuis wordt de verlenging van ziekenhuisopname automatisch toegekend door de adviserend arts."
  c) paragraaf 5 wordt aangevuld met een lid, luidende:
  "Voor ge´nterneerden die overeenkomstig artikel 19 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering geplaatst zijn in een ziekenhuis betekent het einde van de plaatsing eveneens het einde van de lopende periode van hospitalisatie. Elke opname in een ziekenhuis die daarop volgt wordt beschouwd als een eerste opname. "

  Art. 2. In artikel 10, ž 1, a) van dezelfde verordening, wordt tussen het vierde en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:
  "Voor ge´nterneerden die overeenkomstig artikel 19 van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering geplaatst zijn in een ziekenhuis maakt het ziekenhuis de "patiŰntenfactuur" of de "factuur van ambulante verzorging in het ziekenhuis" over aan de Federale Overheidsdienst Justitie."

  Art. 3. De bijlagen 37 en 37 (vervolg 1) van de verordering van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 worden vervangen door de hierbij gevoegde bijlagen.

  Art. 4. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

  BIJLAGE.

  Art. N.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-01-2018, p. 1999 )

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 18 december 2017.
De Leidend Ambtenaar,
H. DE RIDDER
De Voorzitter,
J. VERSTRAETEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VerzekeringscomitÚ voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11░ ;
   Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994;
   Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 18 december 2017,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie