J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2017/12/01/2017031823/justel

Titel
1 DECEMBER 2017. - Decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 14-12-2017 nummer :   2017031823 bladzijde : 111347       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-12-01/03
Inwerkingtreding : 01-01-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2002021488       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  Art. 2. In artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, vervangen bij het decreet van 4 maart 2016, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Met behoud van de toepassing van de voorwaarden, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt de doelgroepvermindering niet toegekend als de oudere werknemer in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties levert, behalve in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en bij de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging, vermeld in artikel 37 van de voormelde wet.".

  Art. 3. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 1 december 2017.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
   Decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2017-2018 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1304 - Nr. 1. - Verslag : 1304 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1304 - Nr. 3 Handelingen. - Bespreking en aanneming: Vergadering van 22 november 2017.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie