J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2017/10/27/2017014100/justel

Titel
27 OKTOBER 2017. - Decreet houdende omvorming van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie naar het beleidsdomein Omgeving en van de betrokken departementen naar het Departement Omgeving

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 27-11-2017 nummer :   2017014100 bladzijde : 103515       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-10-27/06
Inwerkingtreding : 07-12-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003035691        2014202535        2014035564        2004036335        2008036457        2014035897        2004036333        1993036122        1995036290        2009201673        1990029924        2009035368        2016036197        1988030140        1995035716        2013035861        2009202546        2014036510        2009A35738       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen
Afdeling 1. - Wijzigingen van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij
Art. 2-3
Afdeling 2. - Wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990
Art. 4-5
Afdeling 3. - Wijzigingen van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning
Art. 6-11
Afdeling 4. - Wijzigingen aan het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Art. 12-20
Afdeling 5. - Wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Art. 21
Afdeling 6. - Wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen
Art. 22
Afdeling 7. - Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Art. 23
Afdeling 8. - Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités
Art. 24-25
Afdeling 9. - Wijziging van het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009
Art. 26
Afdeling 10. - Wijziging van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid
Art. 27
Afdeling 11. - Wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen
Art. 28
Afdeling 12. - Wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond
Art. 29
Afdeling 13. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 30-31
Afdeling 14. - Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning
Art. 32-33
Afdeling 15. - Wijzigingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
Art. 34-35
Afdeling 16. - Wijziging van het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014
Art. 36
Afdeling 17. - Wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
Art. 37
Afdeling 18. - Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Art. 38-39
Afdeling 19. - Wijzigingen van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid
Art. 40-41
HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen
Art. 42-43

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen

  Afdeling 1. - Wijzigingen van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij

  Art. 2. In artikel 6bis, § 3, tweede lid, 1°, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, wordt de zinsnede "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "beleidsdomein Omgeving".

  Art. 3. In artikel 7 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, wordt de zinsnede "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "beleidsdomein Omgeving".

  Afdeling 2. - Wijzigingen van het Bosdecreet van 13 juni 1990

  Art. 4. In artikel 47 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, vervangen bij het decreet van 21 oktober 1997 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 mei 2014, wordt de zinsnede "Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

  Art. 5. In artikel 87, vijfde lid, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

  Afdeling 3. - Wijzigingen van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

  Art. 6. In artikel 2 van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt :
  "3° het departement: het Departement Omgeving;";
  2° in punt 5° wordt de zinsnede "afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement".

  Art. 7. In artikel 8 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, wordt paragraaf 5 vervangen door wat volgt :
  " § 5. De volgende personen worden aangewezen als leden met raadgevende stem :
  1° twee vertegenwoordigers van het departement van wie een deskundig op het vlak van milieu en een op het vlak van ruimtelijke ordening;
  2° één vertegenwoordiger van de Vlaamse Landmaatschappij;
  3° één vertegenwoordiger van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.".

  Art. 8. In artikel 10, vierde lid, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt :
  "1° drie vertegenwoordigers van het departement, van wie een deskundig op het vlak van ruimtelijke ordening, een op het vlak van milieu in het algemeen en een op het vlak van natuurlijke rijkdommen;";
  2° punt 6° en punt 7° worden opgeheven.

  Art. 9. In artikel 12, vierde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "het departement".

  Art. 10. In artikel 20sexies, § 1, vierde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2012, worden de woorden "de afdeling bevoegd voor natuurlijke rijkdommen," vervangen door de woorden "het departement".

  Art. 11. In artikel 23 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2007, wordt de zinsnede "ambtenaren van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "door de leidend ambtenaar van het departement aangewezen personeelsleden".

  Afdeling 4. - Wijzigingen aan het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

  Art. 12. In artikel 5.4.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste en het tweede lid wordt de zinsnede "de afdeling bevoegd voor de omgevingsvergunning van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";
  2° in het derde lid worden de woorden "deze afdeling" vervangen door de woorden "dit departement".

  Art. 13. In artikel 5.4.11, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015 wordt de zinsnede "de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

  Art. 14. In artikel 8.1.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014 en gewijzigd bij het decreet van 18 november 2016, wordt punt 1° vervangen door wat volgt :
  "1° bevoegde autoriteit: de instantie, aangewezen overeenkomstig artikel 18 van richtlijn 2003/87/ EG, namelijk het Departement Omgeving;".

  Art. 15. In artikel 8.5.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014, wordt de zinsnede "De afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging" vervangen door de woorden "Het Departement Omgeving".

  Art. 16. In artikel 15.8.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, wordt de zinsnede "het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie het departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving het Departement Omgeving".

  Art. 17. In artikel 16.1.2, 4°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, wordt de zinsnede "de entiteit van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "de subentiteit van het Vlaams Ministerie van Omgeving".

  Art. 18. In artikel 16.2.7, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, vervangen bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 4° wordt opgeheven;
  2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt :
  "5° acht leden op voordracht van de beleidsraad van het beleidsdomein Omgeving;".

  Art. 19. In artikel 16.5.1, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";
  2° in het tweede en het derde lid wordt de zinsnede "het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving".

  Art. 20. In artikel 16.5.5, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, wordt de zinsnede "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "beleidsdomein Omgeving".

  Afdeling 5. - Wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

  Art. 21. In artikel 2, 8°, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, vervangen bij het decreet van 11 mei 2012, wordt de zinsnede "het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

  Afdeling 6. - Wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen

  Art. 22. In artikel 2 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen, gewijzigd bij de decreten van 7 december 2007 en 25 april 2014, wordt punt 2° vervangen door wat volgt :
  "2° departement: het Departement Omgeving;".

  Afdeling 7. - Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

  Art. 23. In artikel 3, § 2, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, vervangen bij het decreet van 19 december 2008 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "beleidsdomein Omgeving".

  Afdeling 8. - Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités

  Art. 24. In artikel 2, 14°, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités wordt de zinsnede "ruimtelijke ordening en mobiliteit, leefmilieu," vervangen door de zinsnede "omgeving, mobiliteit,".

  Art. 25. In artikel 22, § 1, tweede lid, 2°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "ruimtelijke ordening en mobiliteit, leefmilieu," vervangen door de zinsnede "omgeving, mobiliteit,".

  Afdeling 9. - Wijziging van het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009

  Art. 26. In artikel 92, § 1, van het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009, worden de woorden "departement LNE" vervangen door de woorden "Departement Omgeving".

  Afdeling 10. - Wijziging van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid

  Art. 27. In artikel 26/4, § 2, eerste lid, van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, wordt punt 5° vervangen door wat volgt :
  "5° een vertegenwoordiger van het Departement Omgeving, deskundig op het vlak van ruimtelijke ordening;".

  Afdeling 11. - Wijziging van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen

  Art. 28. In artikel 9, § 2, tweede lid, 5°, van het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen wordt de zinsnede "beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "beleidsdomein Omgeving".

  Afdeling 12. - Wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond

  Art. 29. In artikel 51, § 1, eerste lid, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010, wordt de zinsnede "de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving".

  Afdeling 13. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

  Art. 30. In artikel 1.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het laatst gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2016, wordt punt 4° vervangen door wat volgt :
  "4° departement: het Departement Omgeving;".

  Art. 31. In artikel 6.1.6, § 1, van dezelfde codex, op te heffen bij decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de Omgevingsvergunning, wordt de zinsnede "het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving".

  Afdeling 14. - Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning

  Art. 32. In artikel 46 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning wordt in het toe te voegen artikel 6.2.11 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in paragraaf 1, de zinsnede "het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het departement".

  Art. 33. In artikel 63 van hetzelfde decreet wordt in het toe te voegen artikel 6.3.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in paragraaf 1, de zinsnede "het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het Vlaams Ministerie van Omgeving".

  Afdeling 15. - Wijzigingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

  Art. 34. In artikel 6.1.3, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 wordt de zinsnede "de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid bevoegd voor ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, leefmilieu, natuur en energie, mobiliteit en openbare werken en landbouw en visserij" vervangen door de zinsnede "de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid bevoegd voor omgeving, mobiliteit en openbare werken en landbouw en visserij".

  Art. 35. In artikel 11.3.1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de beleidsdomeinen Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed" vervangen door de woorden "het beleidsdomein Omgeving".

  Afdeling 16. - Wijziging van het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014

  Art. 36. In artikel 12 van het Wildedierenziektedecreet van 28 maart 2014 wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving".

  Afdeling 17. - Wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

  Art. 37. In artikel 21, § 2, van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, of bij hun afwezigheid hun gemachtigden" vervangen door de zinsnede "van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde".

  Afdeling 18. - Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

  Art. 38. In artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 5° wordt opgeheven;
  2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt :
  "6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.".

  Art. 39. In artikel 105, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 5° wordt opgeheven;
  2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt :
  "6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.".

  Afdeling 19. - Wijzigingen van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid

  Art. 40. In artikel 21, § 1, van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid wordt de zinsnede "Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door het woord "Omgeving".

  Art. 41. Artikel 33 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :
  "Art. 33. In artikel 21 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt :
  " § 2. De leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of het Agentschap Innoveren en Ondernemen, of bij hun afwezigheid hun gemachtigden die optreden met toepassing van artikel 105, § 2, respectievelijk 5° tot en met 7°, van het -decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, zijn vrijgesteld van de betaling van enig rolrecht.".".

  HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

  Art. 42. Artikel 18 van dit decreet heeft pas uitwerking op het ogenblik dat de benoeming van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu die vóór de inwerkingtreding van artikel 18 van dit decreet werden voorgedragen door de beleidsraden van de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, een einde neemt overeenkomstig artikel 16.2.7, § 3, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

  Art. 43. Artikel 4 treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 74 van het decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos.
  Artikel 13 treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 29 van het decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie.
  Artikel 19 treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 138 van het decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie.
  Artikel 40 treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 21, § 1, van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 27 oktober 2017.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2016-2017 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1221 - Nr. 1. Zitting 2017-2018 - Verslag : 1221 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1221 - Nr. 3. Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 18 oktober 2017.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie