J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/09/15/2017031316/justel

Titel
15 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 11-10-2017 nummer :   2017031316 bladzijde : 91981       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-09-15/15
Inwerkingtreding : 21-10-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003035094       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. Wijzigingsbepalingen
Art. 2-13
HOOFDSTUK 3. Slotbepaling
Art. 14
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling

  Artikel 1. Dit besluit voorziet onder meer in de omzetting van richtlijn (EU) 2015/1787 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

  HOOFDSTUK 2. Wijzigingsbepalingen

  Art. 2. Tussen paragraaf 1 en 2 van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
  " § 1/1 De minimale kwaliteitseisen voor water bestemd voor menselijke consumptie worden uitgedrukt in parameterwaarden en kunnen aangevuld worden met richtwaarden. De minimale kwaliteitseisen voor water bestemd voor menselijke consumptie uit bijlage I zijn van toepassing.
  Richtwaarden worden gebruikt voor micro-organismen, parasieten of andere stoffen waarvoor geen parameterwaarden zijn of kunnen worden vastgesteld, en die hetzij in het kader van de risico-evaluatie- en risicobeheerstrategie, vermeld in artikel 3/1, § 3, en de risicobeoordeling, vermeld in bijlage II, deel C, hetzij door de bevoegde entiteit leefmilieu en de bevoegde entiteit volksgezondheid, als relevant worden beschouwd.
  Parameterwaarden en richtwaarden worden vastgelegd door de Vlaamse Regering op gezamenlijke voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, na advies te hebben ingewonnen bij de bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid."

  Art. 3. In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, worden tussen de woorden "de bereiding" en de woorden "van water" de woorden "of nabehandeling in het huishoudelijk leidingnet" ingevoegd.

  Art. 4. Aan artikel 9, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013, wordt de zinsnede ", waarbij er bijkomend rekening gehouden wordt met de parameters waarvoor een richtwaarde werd vastgesteld met toepassing van artikel 2, § 1/1" toegevoegd.

  Art. 5. In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en 13 mei 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° aan paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "conform de bepalingen van bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd" toegevoegd;
  2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;
  3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
  " § 2. De monstername en de analyse worden gedaan door een laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, dat erkend is conform het VLAREL van 19 november 2010. De monsters worden geanalyseerd conform de bepalingen in bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd".
  4° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zinsnede "deel 1" vervangen door de woorden "deel A";
  5° in paragraaf 3, tweede lid, wordt de zinsnede "delen 2 en 3" vervangen door de woorden "deel B";
  6° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 2°, waarvoor geen kwaliteitseisen" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel 2, § 2, 1°, waarvoor geen parameterwaarden of richtwaarden";
  7° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt:
  " § 5. De abonnee, hetzij de verbruiker, hetzij de eigenaar, is in geval van een nabehandeling of een tijdelijke opslag van het water, bestemd voor menselijke consumptie, zelf verantwoordelijk voor een passende bijkomende controle, die de impact evalueert van die nabehandeling of die tijdelijke opslag op de conformiteit van het water, bestemd voor menselijke consumptie met de voorwaarden, vermeld in artikel 2, § 2.".

  Art. 6. In artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° aan paragraaf 1 wordt de volgende zin toegevoegd:
  "De bevoegde entiteit Leefmilieu kan nadere regels bepalen voor de inhoud van het operationeel monitoringsprogramma.";
  2° in paragraaf 2 worden de woorden "De waterleverancier deelt" vervangen door de zinsnede "De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk en de titularis van een private waterwinning, die water, bestemd voor menselijke consumptie, levert in het kader van een commerciële of openbare activiteit, deelt", worden de woorden "een maand" vervangen door de woorden "drie maanden" en worden de woorden "in overleg met de waterleverancier" vervangen door de woorden "in overleg met de indiener".

  Art. 7. In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en 13 mei 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° tussen de woorden "Voor de bemonstering" en het woord "kunnen" worden de woorden "en analyses" ingevoegd;
  2° tussen het woord "monsternemingen" en het woord "volgens" worden de woorden "en analyses" ingevoegd;
  2° de zinsnede "van dit besluit of van de richtwaarden vastgesteld met toepassing van artikel 2, § 1/1, van dit besluit" wordt toegevoegd.

  Art. 8. In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011 en 8 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, die luidt als volgt:
  " § 3/1. Als de waterleverancier of een controleambtenaar vaststelt dat er niet aan een richtwaarde wordt voldaan, onderzoekt de waterleverancier de mogelijke risico's voor de volksgezondheid en de maatregelen die redelijkerwijs genomen kunnen worden om te voldoen aan de bepalingen vermeld in artikel 2.
  De waterleverancier, de bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid evalueren in onderling overleg de risico's voor de volksgezondheid en leggen in onderling overleg de maatregelen vast die in voorkomend geval genomen moeten worden.
  De bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid evalueren in onderling overleg de noodzaak en haalbaarheid tot vaststelling van een parameterwaarde en opname van de parameter in hetzij deel A, hetzij deel B van bijlage I. De bevoegde entiteiten rapporteren over hun bevindingen aan de bevoegde ministers";
  2° in paragraaf 4 wordt de zinszede "bedoeld in § 2 en § 3" vervangen door de zinsnede "vermeld in paragraaf 2, 3 en 3/1";
  3° aan paragraaf 4 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "De bevoegde entiteit Leefmilieu en de bevoegde entiteit Volksgezondheid kunnen altijd op eigen initiatief advies verstrekken over die maatregelen.".

  Art. 9. In artikel 15, § 2, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "a) bewakingsparameters" vervangen door de zinsnede "a) parameters groep A", wordt de zinsnede "b) auditparameters" vervangen door de zinsnede "b) parameters groep B", worden de woorden "het deel bewaking" vervangen door de woorden "groep A", wordt het woord "parameteroverschrijdingen" vervangen door het woord "parameterwaardeoverschrijdingen" en wordt het woord "parameteroverschrijding" vervangen door het woord "parameterwaardeoverschrijding".

  Art. 10. In bijlage I, deel B, bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 februari 2008 en 15 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in de tabel wordt de rij:
  "
  
  

  
Chloriet 700 µg/1 13 en 14
Chloraat 700 µg/1 13

"
  vervangen door de rij
  "
  
  

  
Chloriet 700 µg/l Opmerkingen 13 en 14
Chloraat 700 µg/l Opmerking 15

";
  2° opmerking 6 wordt vervangen door wat volgt:
  "Opmerking 6 : Onder pesticiden wordt verstaan: gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun relevante metabolieten, degradatie- en afbraakproducten, waarbij onder gewasbeschermingsmiddelen moet worden verstaan de gewasbeschermingsmiddelen, vermeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, en onder biociden moet worden verstaan de biociden, vermeld in artikel 3 van verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden. Alleen die pesticiden die naar alle waarschijnlijkheid in een bepaald water voorkomen, moeten worden gecontroleerd.";
  3° in opmerking 13 worden de woorden "De parameters hoeven" vervangen door de woorden "Chloriet hoeft";
  4° in opmerking 14 wordt de zinsnede "200 µg/1" vervangen door de zinsnede "200 µg/l";
  5° er wordt een opmerking 15 toegevoegd, die luidt als volgt:
  "Opmerking 15: Chloraat hoeft alleen te worden gemeten bij chlorering van het water, bestemd voor menselijke consumptie.".

  Art. 11. In bijlage I, deel C, bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° aan de eerste tabel wordt een rij toegevoegd, die luidt als volgt:
  "
  
  

  
Saturatie-index >-0.5  Opmerking 13

";
  2° opmerking 12 wordt vervangen door wat volgt:
  "Opmerking 12: Voor routine metingen in het kader van de controles, vermeld in artikel 9 en 10, wordt geur en smaak op een kwalitatieve wijze bepaald. Voor metingen in het kader van de behandeling van klachten, wordt geur en smaak op een kwantitatieve wijze bepaald, waarbij de waterleverancier ernaar moet streven om de parameterwaarde van een verdunningsfactor 3 bij 25 ° C niet te overschrijden.";
  3° er wordt een opmerking 13 toegevoegd, die luidt als volgt:
  "Opmerking 13: Deze parameter hoeft alleen te worden opgevolgd door een exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk in het water in het openbaar waterdistributienetwerk en door de titularis van een private waterwinning die water bestemd voor menselijke consumptie levert in het kader van een openbare of commerciële activiteit, waarbij gestreefd wordt naar een jaargemiddelde > -0.2.".

  Art. 12. Bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011 en 8 november 2013, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 13. Bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

  HOOFDSTUK 3. Slotbepaling

  Art. 14. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 2. - Controle
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 11-10-2017, p. 91984 )

  Art. N2. Bijlage 3.
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 11-10-2017, p. 91990 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 15 september 2017.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   DE VLAAMSE REGERING,
   Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, artikel 4, 6, § 1 en § 2, en 7, § 4;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 juni 2017;
   Gelet op advies 61.782/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie