J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/06/22/2017012965/justel

Titel
22 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de hervorming van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 30-06-2017 nummer :   2017012965 bladzijde : 69330       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-06-22/02
Inwerkingtreding : 01-07-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-34

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht worden de woorden "algemene Directie Sociale Inspectie van de federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid " vervangen door de woorden "Rijksdienst voor sociale zekerheid".

  Art. 2. In artikel 3, van hetzelfde koninklijk besluit wordt 1° opgeheven.

  Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 2° wordt opgeheven.
  2° punt 4° wordt opgeheven.

  Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 december 2015 en 17 oktober 2016 wordt het streepje "- de algemene directie Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;" opgeheven.

  Art. 5. In het koninklijk besluit van 23 december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden der ambtenaren en beambten van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg en de Administratie der Mijnen, belast met de arbeidsinspectie worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° Het opschrift van het besluit wordt vervangen als volgt :
  "Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de bevoegdheden van de ambtenaren en beambten belast met de arbeidsinspectie.";
  2° In artikel 1, tweede lid, wordt het punt 2° vervangen als volgt :
  "2° de administratie Toezicht op het welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;"
  3° In artikel 1, tweede lid, wordt het punt 3° opgeheven.
  4° In artikel 1, tweede lid, wordt het punt 4° vervangen als volgt :
  " 4° de administratie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".
  3° in de artikelen 3 en 4 worden de woorden "het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg" vervangen door de woorden "de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg";
  4° in artikel 6 worden de woorden "de administratie die de arbeidsbetrekkingen en -reglementering in haar bevoegdheid heeft en die behoort tot het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg" vervangen door de woorden "de administratie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg".

  Art. 6. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 april 1965 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die het toezicht verzekeren op de uitvoering van de wet van 24 december 1963 en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wet wordt het punt 1° vervangen als volgt :
  1° de sociaal inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;"

  Art. 7. In artikel 1, lid 2, van het koninklijk besluit van 26 mei 1965 getroffen in uitvoering van de wet van 19 februari 1965, betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en houdende aanduiding der ambtenaren, gelast te waken over de toepassing van de hierboven vermelde wet, ingevoegd bij het besluit van 27 november 2002, worden de woorden "de inspecteurs en controleurs van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken,Volksgezondheid en Leefmilieu," opgeheven.

  Art. 8. In artikel 71 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers worden de woorden "en controleurs van het Ministerie van Sociale Voorzorg" vervangen door de woorden woorden "van de Administratie Toezicht op de Sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg".

  Art. 9. In het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 45 wordt de zin " De aanvraag om erkenning wordt gericht tot de Minister die Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft, die erover beslist, op grond van een gezamenlijk verslag van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid en de Inspectie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid." vervangen door de zin "De aanvraag om erkenning wordt gericht tot de Minister van Sociale Zaken, die erover beslist, op grond van een verslag van de Algemene Directie van de Inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid."
  2° in artikel 48, § 1, 9°, vervangen bij het besluit van 2 februari 2017, worden de woorden "de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid" vervangen door de woorden "de Algemene Directie van de Inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en worden de woorden "en de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid" opgeheven;
  3° in artikel 48, § 1, 10°, vervangen bij besluit van 1 juli 2006, worden de woorden "of aan de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid," opgeheven.

  Art. 10. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan, wordt punt 3° opgeheven.

  Art. 11. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 maart 1990 tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op het toezicht op de afwijkingen van het normale werkrooster van de deeltijdse werknemers wordt het punt 3° vervangen als volgt :
  "3° de sociale inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;".

  Art. 12. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 oktober 1991 houdende aanwijzing van de sociale inspecteurs belast met het uitoefenen van het strafrechtelijk toezicht op de naleving van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van de uitvoeringsmaatregelen ervan wordt punt 1° vervangen als volgt :
  "1° de sociale inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;".

  Art. 13. In de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de toepassing van hoofdstuk III van titel I en van titel IV van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen wordt telkens het punt 2° opgeheven.

  Art. 14. In artikel 36 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers wordt punt 6° opgeheven.

  Art. 15. In artikel 10bis, § 1, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, ingevoegd bij koninklijk besluit van 14 december 2012, worden de punten 2° en 5° opgeheven.

  Art. 16. In artikel 12, lid 5, van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, vervangen bij koninklijk besluit van 19 juli 2011, wordt het punt 2° opgeheven.

  Art. 17. In artikel 60 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, gewijzigd bij het besluit van 15 maart 2017, wordt punt 2° opgeheven.

  Art. 18. In artikel 2/1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, ingevoegd bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, worden de streepjes "-de Algemene Directie Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;" en " - de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten." opgeheven.

  Art. 19. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector worden de woorden "Directie Generaal Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid" vervangen door de woorden "Algemene Directie van de Inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

  Art. 20. In artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 11 maart 2015 ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt het derde streepje opgeheven.

  Art. 21. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 2005 houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die de eenheid van rechtspraak verzekeren, gewijzigd bij het besluit van 21 april 2007, wordt het punt 5° opgeheven.

  Art. 22. In artikel 18 van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser wordt het punt 4° opgeheven.

  Art. 23. In artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 19 maart 2013, wordt punt 1° opgeheven.

  Art. 24. In artikel 20 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact worden de punten 2° en 4° opgeheven.

  Art. 25. In artikel 12 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, worden de woorden "de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid," opgeheven.

  Art. 26. In het koninklijk besluit van 8 mei 2007 houdende omzetting van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  - in artikel 2, 3°, worden de woorden "van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid," opgeheven;
  - in artikel 3, § 2, wordt het punt 2° opgeheven.

  Art. 27. In artikel 7, § 1, van het konklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, worden de woorden "van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid," opgeheven.

  Art. 28. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, worden de woorden "door de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid," opgeheven.

  Art. 29. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude " van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 december 2013 en 19 december 2014, wordt punt 2° opgeheven.

  Art. 30. In artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 en haar uitvoeringsbesluiten, worden de woorden "de sociaal inspecteurs van de Directie-generaal Sociale Inspectie van de federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid" vervangen door de woorden " de sociaal inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid".

  Art. 31. In artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 11 september 2014 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 november 2015, wordt het streepje " - de Algemene Directie Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;" opgeheven.

  Art. 32. In artikel 47, § 2, van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden, wordt het punt 1° opgeheven.

  Art. 33. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017, met uitzondering van artikel 3, 2°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017.

  Art. 34. De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 22 juni 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Sociale Zaken,
M. DE BLOCK
De Minister van Zelfstandigen,
W. BORSUS
De Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude
Ph. DE BACKER

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 37 van de Grondwet;
   Gelet op het Sociaal Strafwetboek, artikel 17, tweede lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden der ambtenaren en beambten van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg en de Administratie der Mijnen, belast met de arbeidsinspectie;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 april 1965 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die het toezicht verzekeren op de uitvoering van de wet van 24 december 1963 en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wet;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 1965 getroffen in uitvoering van de wet van 19 februari 1965, betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen en houdende aanduiding der ambtenaren, gelast te waken over de toepassing van de hierboven vermelde wet;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1980 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale dokumenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1990 tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op het toezicht op de afwijkingen van het normale werkrooster van de deeltijdse werknemers;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 1991 houdende aanwijzing van de sociale inspecteurs belast met het uitoefenen van het strafrechtelijk toezicht op de naleving van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van de uitvoeringsmaatregelen ervan;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 1994 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de toepassing van hoofdstuk III van titel I en van titel IV van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot uitvoering van de bepalingen van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser;
   Getlet op het koninklijk besluit van 15 maart 2005 houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die de eenheid van rechtspraak verzekeren;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 mei 2007 houdende omzetting van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 " Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude " van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 en haar uitvoeringsbesluiten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2014 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2015 ter uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid dd. 23 december 2016;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 januari 2017;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 12 januari 2017;
   Gelet op het advies Nr. 2022 van de Nationale Arbeidsraad dd. 24 januari 2017;
   Gelet op het advies van de Adviesraad van het sociaal strafrecht van 6 maart 2017;
   Gelet op het advies nr. 61.310/1 van de Raad van State, gegeven op 4 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van onze Minister van Werk, onze Minister van Justitie, onze Minister van Sociale Zaken, onze Minister van Zelfstandigen en onze Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie