J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/01/27/2017200544/justel

Titel
27 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 14bis in het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1 in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 01-02-2017 nummer :   2017200544 bladzijde : 15236       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-01-27/04
Inwerkingtreding : 01-01-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2016204525       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 36, § 1, eerste lid, 5°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 december 2011 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 2014, wordt de tweede zin vervangen door de volgende bepaling :
  "Voor de jonge werknemer die niet in de mogelijkheid was om, vóór het bereiken van deze leeftijd, zijn uitkeringsaanvraag in te dienen wegens een onderbreking van zijn studies ten gevolge van overmacht, of wegens een tewerkstelling als werknemer of wegens een vestiging als zelfstandige in hoofdberoep, wordt deze leeftijdsgrens gebracht op de leeftijd die hij bereikt dertien maanden na het einde van de studies, of één maand na het einde van de tewerkstelling als werknemer, of één maand na het einde van de periode van tewerkstelling als zelfstandige, die in voorkomend geval beperkt wordt tot vijf jaar, gerekend van datum tot datum; ".

  Art. 2. In artikel 63, § 2, vierde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 maart 2014, worden in 3° en 4°, de woorden "een vaste periode van twee jaar" vervangen door de woorden "een vaste periode van drie jaar".

  Art. 3. Het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1 in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen, wordt aangevuld met een artikel 14bis, luidend als volgt :
  "Art. 14bis. - In afwijking van de artikelen 2 en 3 wordt, indien de datum van de uitkeringsaanvraag gelegen is vóór 1 januari 2019, verder toepassing gemaakt van de bepalingen van de artikelen 37, § 2 en 38, § 2, van het voormeld besluit van 25 november 1991, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, voor het in rekening brengen van prestaties onderworpen aan de regeling voorzien in de wet van 17 juli 1963 over de overzeese sociale zekerheid.".

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 3 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2016.

  Art. 5. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 27 januari 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961 en § 1septies, tweede lid, 1° en 2°, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid de artikel en 36 en 63;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijziging van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1 in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 1 december 2016;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 december 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 december 2016;
   Gelet op het advies 60.729/1 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie