J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2017/01/20/2017020179/justel

Titel
20 JANUARI 2017. - Decreet tot wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de subsidiėring van de infrastructuur van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf betreft Zie wijziging(en)

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 15-02-2017 nummer :   2017020179 bladzijde : 24300       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-01-20/18
Inwerkingtreding : 18-04-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2009202091       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

  Art. 2. In artikel 63 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011 en 21 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de zinsnede "woonzorgcentra," en de woorden "of centra voor kortverblijf" opgeheven;
  2° in het eerste en het tweede lid worden de zinsnede "woonzorgcentrum," en de woorden "of centrum voor kortverblijf" telkens opgeheven.

  Art. 3. Aan hoofdstuk IV, afdeling III, onderafdeling III, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011 en 21 juni 2013, wordt een artikel 63/1 toegevoegd, dat luidt als volgt :
  "Art. 63/1. Binnen de perken van de begrotingskredieten en passend binnen de programmatie kan de Vlaamse Regering aan erkende woonzorgcentra en centra voor kortverblijf subsidies verlenen als tegemoetkoming in de infrastructuurkosten in de vorm van een forfait dat periodiek wordt uitbetaald.
  De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan het woonzorgcentrum of het centrum voor kortverblijf en de infrastructuur moeten voldoen om voor infrastructuursubsidies in aanmerking te komen. Die hebben onder meer betrekking op :
  1° de bouwfysische, technische en kwalitatieve normen waaraan de infrastructuur moet voldoen;
  2° de aanrekening van kosten aan zorggebruikers;
  3° de cumuleerbaarheid van de subsidies met andere steunmechanismen.
  De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de toekenning en de uitbetaling van infrastructuursubsidies. Die procedure bevat de mogelijkheid een bezwaar in te dienen.
  De Vlaamse Regering kan een gefaseerde invoering, met een bijbehorende aangepaste procedure, bepalen voor het verlenen van infrastructuursubsidies.".

  Art. 4. Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 18-04-2017 door BVR 2017-03-17/05, art. 11)

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 20 januari 2017.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
-------------------------------------INWERKINGTREDING DOOR-------------------------------------
originele versie
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 17-03-2017 GEPUBL. OP 18-04-2017

  • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
       Zitting 2016-2017 - Documenten - Ontwerp van decreet : 969 - Nr. 1 - Verslag : 969 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 969 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 11 januari 2017.

    Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
    Franstalige versie