J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/14/2016014324/justel

Titel
14 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 23-12-2016 nummer :   2016014324 bladzijde : 89464       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-14/11
Inwerkingtreding : 01-02-2017

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2014014161        1975120109       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 28 juli 1987, 18 september 1991, 14 maart 1996, 9 oktober 1998, 18 december 2002, 4 april 2003 en 27 maart 2007, wordt de bepaling onder 1░ /1 ingevoegd, luidende :
  "1░ /1 het personeel van het administratieve en logistieke kader van de federale en lokale politie voor wat de vaststellingen die gesteund zijn op materiŰle bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, betreft.".

  Art. 2. In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, worden de woorden "1░ /1," ingevoegd tussen de woorden "artikel 3, 1░, " en de woorden "2░ en 7░ ".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 14 december 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Minister van Justitie,
K. GEENS
De Minister van Mobiliteit,
Fr. BELLOT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, artikel 62, eerste lid, vervangen bij de wet van 29 februari 1984 en gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996 en 16 maart 1999 en artikel 65, ž 1, derde lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer;
   Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van FinanciŰn, gegeven op 8 maart 2016, 24 mei 2016 en 4 juli 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 augustus 2016;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
   Gelet op het advies nr. 60.000/2 van de Raad van State, gegeven op 31 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 118, gewijzigd bij de wetten van 28 december 2006 en 5 februari 2016 en artikel 138bis, ingevoegd bij de wet van 5 februari 2016;
   Overwegende dat de aanduiding van personen van het administratieve en logistieke kader van de federale en lokale politie de efficiŰntie van de politiediensten zal verhogen door hen te machtigen, onder door de wet bepaalde voorwaarden, processen-verbaal op te stellen en te ondertekenen, houdende vaststellingen gesteund op materiŰle bewijsmiddelen die door onbemande of door het operationeel kader bemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie en de Minister van Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie