J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/14/2016014374/justel

Titel
14 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 23-12-2016 nummer :   2016014374 bladzijde : 89449   BEELD
Dossiernummer : 2016-12-14/10
Inwerkingtreding : 01-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7
BIJLAGEN.
Art. N1-N4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 maart 2005, 13 februari 2007, 23 december 2008, 28 april 2011, 15 november 2013 en 21 juli 2015, worden de woorden ", gewijzigd bij de richtlijnen 2009/113/EG van 25 augustus 2009, 2011/94/EU van 28 november 2011, 2012/36/EU van 19 november 2012, 2013/22/EU van 13 mei 2013, 2013/47/EU van 2 oktober 2013, 2014/85/EU van 1 juli 2014, 2015/653/EU van 24 april 2015, " ingevoegd tussen de woorden "Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs" en de woorden "wordt verstaan onder :".

  Art. 2. In artikel 73/2, § 2, eerste lid, van het zelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2010, worden de woorden "7, II" vervangen door de woorden "7, I".

  Art. 3. In de bijlage 6 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002, 15 juli 2004, 1 september 2006, 10 september 2010, 2 maart 2011, 28 april 2011 en 21 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) punt VII. wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit;
  b) punt VIII. wordt vervangen door bijlage 2 bij dit besluit;
  c) punt X. wordt vervangen door bijlage 3 bij dit besluit;
  d) punt XI. wordt vervangen door bijlage 4 bij dit besluit.

  Art. 4. In de bijlage 7 bij hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 5 september 2002 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 april 2006, 1 september 2006, 4 mei 2007, 16 juli 2009, 26 november 2010, 28 april 2011, 3 juli 2012, 8 januari 2013, 15 november 2013 en 29 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) het punt I. wordt vervangen als volgt :
  "I. GEHARMONISEERDE CODES VAN DE EUROPESE UNIE BESTUURDER (medische redenen)
  01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen
  01.01. Bril
  01.02. Contactlenzen
  01.05. Ooglap
  01.06. Bril of contactlenzen
  01.07. Specifiek gezichtshulpmiddel
  02. Gehoorprothese/hulp communicatie
  03. Prothese/orthese van de ledematen
  03.01. Prothese/orthese arm
  03.02. Prothese/orthese been
  AANPASSINGEN VOERTUIG
  10. Aangepaste versnellingsbak
  10.02. Automatische keuze van de versnelling
  10.04. Aangepaste bediening van de versnellingsbak
  15. Aangepaste koppeling
  15.01. Aangepast koppelingspedaal
  15.02. Handmatig bediende koppeling
  15.03. Automatische koppeling
  15.04. Maatregel om blokkering of activering van het koppelingspedaal te voorkomen
  20. Aangepaste remsystemen
  20.01. Aangepast rempedaal
  20.03. Rempedaal geschikt voor bediening met linkervoet
  20.04. Schuifrempedaal
  20.05. Kantelbaar rempedaal
  20.06. Handbediende rem
  20.07. Remmen met een maximale bedieningskracht van ... N(*) [bijvoorbeeld : "20.07(300N)"]
  20.09. Aangepaste parkeerrem
  20.12. Maatregel om blokkering of activering van het rempedaal te voorkomen
  20.13. Knierem
  20.14. Rembediening ondersteund door externe kracht
  25. Aangepast acceleratiesysteem
  25.01. Aangepast gaspedaal
  25.03. Kantelbaar gaspedaal
  25.04. Handmatig gas geven
  25.05. Gas geven met knie
  25.06. Gas geven ondersteund door externe kracht
  25.08. Gaspedaal aan linkerkant
  25.09. Maatregel om blokkering of activering van gaspedaal te voorkomen
  31. Aangepaste pedalen en pedaalbescherming
  31.01. Extra parallelpedalen
  31.02. Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte
  31.03. Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als de pedalen niet met de voet worden bediend
  31.04. Vloerverhoging
  32. Gecombineerde bedrijfsrem- en acceleratiesystemen
  32.01. Gecombineerd, met één hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem
  32.02. Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem
  33. Gecombineerde bedrijfsrem-, acceleratie- en besturingssystemen
  33.01. Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingssysteem bediend door externe kracht met één hand
  33.02. Gecombineerd acceleratie-, bedrijfsrem- en besturingssysteem bediend door externe kracht met twee handen
  35. Aangepaste bedieningsorganen (verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers enz.)
  35.02. Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten
  35.03. Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de linkerhand los te laten
  35.04. Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de rechterhand los te laten
  35.05. Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en de acceleratie- en remmechanismen los te laten
  40. Aangepaste stuurinrichting
  40.01. Stuurinrichting met een maximale bedieningskracht van ... N(*) [bijvoorbeeld "40.01(140N)"]
  40.05. Aangepast stuurwiel (groter en/of dikker stuurwiel, kleinere diameter stuurwiel enz.)
  40.06. Aangepaste stand van het stuurwiel
  40.09. Voetbediend stuur
  40.11. Hulpmiddel op stuurwiel
  40.14. Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met één hand/arm
  40.15. Aangepaste alternatieve stuurinrichting voor bediening met twee handen/armen
  42. Aangepaste hulpmiddelen voor zicht naar achteren/opzij
  42.01. Aangepast hulpmiddel voor zicht naar achteren
  42.03. Extra hulpmiddel in het voertuig voor zijdelings zicht
  42.05. Hulpmiddel tegen dode hoek
  43. Bestuurdersstoel
  43.01. Bestuurdersstoel op normale kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen
  43.02. Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm
  43.03. Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede stabiliteit
  43.04. Bestuurdersstoel met armleuning
  43.06. Aangepaste veiligheidsgordel
  43.07. Veiligheidsgordel met steun voor goede stabiliteit
  44. Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht)
  44.01. Eén remelement voor alle remhandelingen
  44.02. Aangepaste voorrem
  44.03. Aangepaste achterrrem
  44.04. Aangepaste gashendel
  44.08. Zithoogte waarbij de bestuurder in zittende positie beide voeten tegelijk op de grond kan plaatsen en het motorrijwiel in evenwicht kan houden tijdens stoppen en stilstaan
  44.09. Maximale bedieningskracht van de voorrem ... N(*) [bijvoorbeeld "44.09(140N)"]
  44.10. Maximale bedieningskracht van de achterrem ... N(*) [bijvoorbeeld "44.10(240N)"]
  44.11. Aangepaste voetsteun
  44.12. Aangepaste handgreep
  45. Motorrijwiel uitsluitend met zijspan
  46. Alleen driewielers
  47. Alleen voertuigen met meer dan twee wielen die tijdens het starten, stoppen en stilstaan niet door de bestuurder in evenwicht moeten worden gehouden
  50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN)
  Letters gebruikt in combinatie met codes 01 tot en met 44 voor nadere specificatie :
  a links
  b rechts
  c hand
  d voet
  e midden
  f arm
  g duim
  (*) In de codes 20.07, 40.01, 44.09 en 44.10, betekent " kracht " de kracht waarmee de bestuurder het systeem kan bedienen
  CODES VOOR BEPERKT GEBRUIK
  61. Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld : één uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang)
  62. Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/regio
  63. Alleen rijden zonder passagiers
  64. Rijden met maximale snelheid van ... km per uur
  65. Rijden alleen toegestaan in gezelschap van een andere houder van een rijbewijs van op zijn minst dezelfde categorie
  66. Rijden zonder aanhangwagen
  67. Rijden op snelweg niet toegestaan
  68. Alcohol niet toegestaan
  69. Alleen rijden met voertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot overeenkomstig EN 50436. De opgave van een einddatum is facultatief [bijvoorbeeld "69" of "69 (01.01.2016)"]
  ADMINISTRATIEVE VERMELDINGEN
  70. Ingewisseld voor rijbewijs nr. ... afgegeven door ... (voor een derde land : EU/VN-symbool, bijvoorbeeld "70.0123456789.NL")
  71. Duplicaat van rijbewijs nr. ... (voor een derde land : EU/VN-symbool, bijvoorbeeld "71.987654321.HR")
  73. Alleen vierwielige motorvoertuigen van categorie B (B1)
  78. Alleen voertuigen met automatische schakeling
  79. [...] Alleen voertuigen conform de specificaties tussen haken, in het kader van de toepassing van artikel 13 van de richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs.
  79.01. Alleen tweewielige voertuigen met of zonder zijspan
  79.02. Alleen driewielige of lichte vierwielige voertuigen van de categorie AM
  79.03. Alleen driewielers
  79.04. Alleen driewielers met een aanhangwagen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 750 kg
  79.05. Motorrijwielen van categorie A1 met een verhouding vermogen/gewicht van meer dan 0,1 kW/kg
  79.06. Voertuigen van categorie BE met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa groter is dan 3 500 kg
  80. Alleen voor houders van een rijbewijs voor driewielige motorrijwielen van categorie A die jonger zijn dan 24 jaar
  81. Alleen voor houders van een rijbewijs voor tweewielige motorrijwielen van categorie A die jonger zijn dan 21 jaar
  95. Bestuurder, houder van het getuigschrift van vakbekwaamheid, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten van richtlijn 2003/59/EG tot ... [bijvoorbeeld "95(01.01.12)"]
  96. Voertuigen van categorie B met een aanhangwagen met een toegestane maximale massa van ten hoogste 750 kg, waarbij de toegestane maximale massa van het samenstel hoger ligt dan 3 500 kg, maar ten hoogste 4 250 kg bedraagt
  97. Geen toestemming voor het besturen van een voertuig van categorie C1 dat onder verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer valt";
  b) in punt II., wordt punt 112 opgeheven.

  Art. 5. In artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma, wordt het woord "112" vervangen door het woord "69".

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

  Art. 7. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 14 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs.
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 23-12-2016, p. 89454 )

  Art. N2. Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 14 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs.
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 23-12-2016, p. 89455 )

  Art. N3. Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 14 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs.
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 23-12-2016, p. 89456 )

  Art. N4. Bijlage 4 bij het koninklijk besluit van 14 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2015/653/EU van de Commissie van 24 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs.
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 23-12-2016, p. 89458 )
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 14 december 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Mobiliteit,
Fr. BELLOT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 23, § 1, 3°, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990 en artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juni 2016;
   Gelet op de akkordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 augustus 2016;
   Gelet op de beraadslaging binnen het Overlegcomité op 28 september 2016, met toepassing van artikel 6, § 4, 3°, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
   Gelet op advies 60.299/4 van de Raad van State, gegeven op 16 november 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie