J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/14/2016011392/justel

Titel
14 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 28-09-2016 nummer :   2016011392 bladzijde : 67541   BEELD
Dossiernummer : 2016-09-14/06
Inwerkingtreding : 28-09-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bepalingen van de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr.910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht, alsook de bepalingen ingevoegd bij deze wet in het Wetboek economisch recht, treden in werking op (de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt), met uitzondering van de artikelen XII.25, § 5, derde lid, § 7, tweede lid, § 8, tweede lid, XII.34 en XII.35 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd door de artikelen 7, 20 en 21 van de voornoemde wet van 21 juli 2016. (Erratum, zie B.St. 06-10-2016, p. 68540)

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Economie en Consumenten, de minister bevoegd voor Digitale Agenda en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 14 september 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS
De Minister van Digitale Agenda,
A. DE CROO
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr.910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht, artikel 50;
   Gelet op het verzoek tot spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de verordening nr. 910/2014 van 23 juli 2014 in werking treedt op 1 juli 2016 (zo snel mogelijk) via uitvoeringsmaatregelen in het nationaal recht toepassing moet vinden (Erratum, zie B.St. 06-10-2016, p. 68540);
   Gelet op het advies nr. (59.998/1/V) van de Raad van State gegeven op (9 augustus) 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Erratum, zie B.St. 06-10-2016, p. 68540);
   Overwegende dat alle bepalingen van de wet van 21 juli 2016 in werking kunnen treden zodra dit besluit is verschenen, met uitzondering van de artikelen XII.25, § 5, derde lid, § 7, tweede lid, en § 8, tweede lid, XII.34 en XII.35 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd door de artikelen 7, 20 en 21 van de voornoemde wet van 21 juli 2016;
   Overwegende dat voor de artikelen XII.25, § 5, derde lid, § 7, tweede lid, en § 8, tweede lid, XII.34 en XII.35 van het Wetboek van economisch recht, de wetgever uitdrukkelijk heeft aangegeven in de memorie van toelichting bij de wet van 21 juli 2016 dat het uitstel van de inwerkingtreding naar een latere dag wordt uitgelegd door het feit dat het operationeel maken van deze bepalingen met name afhangt van de goedkeuring van sommige uitvoeringsakten voorzien door verordening 910/2014, van het bestaan van nationale, Europese en/of internationale normen voor bepaalde vertrouwensdiensten (meer bepaald elektronisch aangetekende zending en elektronische archivering), evenals van het bestaan, op de Belgische en/of Europese markt, van een aanvaardbaar en operationeel aanbod van dergelijke gekwalificeerde vertrouwensdiensten, alsook een gezonde concurrentie die redelijke prijzen garandeert;
   Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, van de Minister van Digitale Agenda, en van de Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

BEELD
2016011399
PUBLICATIE :
2016-10-06
bladzijde : 68540

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie