J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/07/21/2016014164/justel

Titel
21 JULI 2016. - Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 10-08-2016 nummer :   2016014164 bladzijde : 48332   BEELD
Dossiernummer : 2016-07-21/19
Inwerkingtreding : 20-08-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van de richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs.

  Art. 2. In de Nederlandse tekst van artikel 20, § 6, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 november 2013, worden de woorden "D1+E of D" vervangen door de woorden "D1+E, D of D+E".

  Art. 3. In artikel 21, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het tweede lid worden de woorden "C, C+E, D en D+E of van de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E" vervangen door de woorden "C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E";
  2° in het derde lid worden de woorden "categorieën C, C+E, D en D+E of voor de subcategorieën C1, C1+E, D1 en D1+E" vervangen door de woorden "categorieën C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E" en worden de woorden "of subcategorieën" opgeheven.

  Art. 4. In punt II. van bijlage 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002, 10 september 2010, 2 maart 2011 en 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° punt 4.1.1. wordt aangevuld met de volgende zin:
  "De kandidaat met een matig of ernstig slaapapneusyndroom is niet rijgeschikt.";
  2° in punt 4.1.4. worden de woorden "matig of ernstig" ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat met een" en de woorden "slaapapneusyndroom kan";
  3° in punt 4.1.4. wordt het eerste lid aangevuld met de woorden "Adequate medische opvolging en therapietrouw zijn vereist.";
  4° in punt 4.1.4. worden de woorden "en is er adequate medische opvolging en therapietrouw, " ingevoegd tussen de woorden "stoornissen of anomalieën," en de woorden "dan kan een rijgeschiktheidsverklaring";
  5° punt 4.2.1. wordt aangevuld met de volgende zin:
  "De kandidaat met een matig of ernstig slaapapneusyndroom is niet rijgeschikt.";
  6° in punt 4.2.2. worden de woorden "matig of ernstig" ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat met een" en de woorden "slaapapneusyndroom kan";
  7° in punt 4.2.2. worden de woorden "van een neuroloog is" vervangen door de woorden ", adequate medische opvolging en therapietrouw zijn";
  8° in punt 4.2.2. worden de woorden "en is er adequate medische opvolging en therapietrouw," ingevoegd tussen de woorden "vrij van de symptomen" en de woorden ", dan is de geldigheidsduur".

  Art. 5. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, op 21 juli 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Mobiliteit,
François BELLOT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 23, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 29 februari 1984 en 18 juli 1990 en artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
   Gelet op de beraadslaging binnen het Overlegcomité op 18 april 2016, met toepassing van artikel 6, § 4, 3°, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 maart 2016;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 24 maart 2016;
   Gelet op de adviezen 57.238/4, 57.641/VR en 59.479/4 van de Raad van State, gegeven op 27 april 2015, 7 juli 2015 en 22 juni 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie