J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2016/07/20/2016031601/justel

Titel
20 JULI 2016. - Ordonnantie tot wijziging van de nadere regels voor de uitoefening van het petitierecht

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 14-09-2016 nummer :   2016031601 bladzijde : 62248       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-07-20/31
Inwerkingtreding : 24-09-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1989021006       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze bijzondere ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 118, ß 2, van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 28, eerste lid van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 en door de bijzondere wet van 10 juli 2003, wordt na de zinsnede " 38 tot 42, " de zinsnede " met uitzondering van artikel 41, " ingevoegd ".

  Art. 3. In dezelfde bijzondere wet, wordt een nieuw artikel 30bis ingevoegd, luidend :
  " Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet heeft ieder het recht verzoekschriften, door een of meerdere personen ondertekend, tot het Parlement te richten.
  Het Parlement heeft het recht de ingediende verzoekschriften naar de Regering te verwijzen. De Regering is verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken zo dikwijls als het Parlement het vraagt en binnen de door het Parlement bepaalde termijn, behoudens schriftelijke en met redenen omklede mededeling vanwege de Regering.
  Op voorwaarde dat een verzoekschrift het door de ordonnantie bepaalde aantal handtekeningen heeft verzameld en volgens de in de ordonnantie bepaalde nadere regels, heeft de indiener van een verzoekschrift of elke andere daartoe gemandateerde ondertekenaar het recht om gehoord te worden, met het oog op, in voorkomend geval, een debat in de plenaire vergadering.
  De indiener van een verzoekschrift heeft recht op ant- woord binnen zes maanden na de indiening van het verzoekschrift. ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 20 juli 2016.
Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
Guy VANHENGEL,
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
Didier GOSUIN,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Pascal SMET,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken
Cťline FREMAULT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2015-2016 A-262/1 Voorstel van bijzondere ordonnantie A-262/2 Advies van de Raad van State A-262/3 Verslag Integraal verslag : Bespreking : vergadering van maandag 18 juli 2016 Aanneming : vergadering van dinsdag 19 juli 2016

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie