J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2016/07/20/2016203974/justel

Titel
20 JULI 2016. - Decreet houdende wijziging van verschillende wetgevingen in verband met de alternerende opleiding

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 02-08-2016 nummer :   2016203974 bladzijde : 47187       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-07-20/12
Inwerkingtreding : 01-09-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 58 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact wordt opgeheven.

  Art. 2. Artikel 59 van dezelfde wet wordt opgeheven.

  Art. 3. Artikel 347bis van de programmawet van 24 december 2002 (I), ingevoged bij de wet van 30 december 2009, wordt opgeheven.

  Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2016.
  De Regering kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, 20 juli 2016.
De Minister-President,
P. MAGNETTE
De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed,
M. PREVOT
De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale TechnologieŽn,
J-C. MARCOURT
De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie,
P. FURLAN
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn,
C. DI ANTONIO
De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
E. TILLIEUX
De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging,
C. LACROIX
De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,
R. COLLIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2015-2016. Stukken van het Waals Parlement, 522(2015-2016) Nrs 1 tot 3. Volledig verslag, plenaire zitting van 19 juli 2016. Bespreking. Volledig verslag, plenaire zitting van 20 juli 2016. Stemming

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie