J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/05/17/2016000335/justel

Titel
17 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 27-05-2016 nummer :   2016000335 bladzijde : 33419       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-05-17/02
Inwerkingtreding : 06-06-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1981001949       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 69ter, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het koninklijk besluit van 11 juli 2002 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 7 mei 2008 en van 13 februari 2015, wordt vervangen als volgt :
  "Art. 69ter. De onderdanen van Zwitserland en de leden van hun familie, vallen onder de bepalingen van Titel II, Hoofdstuk I."

  Art. 2. Artikel 69quinquies, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 11 juli 2002 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 april 2007 en van 7 mei 2008, wordt opgeheven.

  Art. 3. De identiteitskaart van vreemdeling waarover de Zwitserse onderdanen en hun familieleden beschikken op de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft geldig tot aan het einde van zijn geldigheidsduur.
  De Zwitserse onderdanen en hun familieleden kunnen vervroegd de vervanging van hun in het eerste lid bedoelde identiteitskaart van vreemdeling vragen door middel van een van de volgende documenten :
  1° als zij in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven : een verklaring van inschrijving of een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie, waarvan de modellen zijn vastgesteld in de bijlagen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  2° als zij in het bevolkingsregister zijn ingeschreven : een document waaruit de duurzaamheid van het verblijf blijkt of een duurzame verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie, waarvan de modellen zijn vastgesteld in de bijlagen 8bis en 9bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

  Art. 4. De minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gedaan te Brussel, 17 mei 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid,
J. JAMBON
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Th. FRANCKEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, artikel 108;
   Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   Gelet op de wet van 13 februari 2002 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   Gelet op het advies 59.096/4 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie