J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/12/16/2015205964/justel

Titel
16 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 24-12-2015 nummer :   2015205964 bladzijde : 77712       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-12-16/16
Inwerkingtreding :
24-12-2015
01-01-2016


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2010205879        1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Aanpassingen aan het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Aanpassingen aan het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen
Art. 3-4

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Aanpassingen aan het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

  Artikel 1. In artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° In de inleidende zin van § 2, worden de woorden "afgeleverd op papieren drager of in een elektronische vorm" ingevoegd tussen de woorden "ecocheques" en de woorden "terzelfder".
  2° In § 2, 2°, wordt een tweede lid toegevoegd luidende :
  " De ecocheques in elektronische vorm worden geacht te zijn toegekend aan de werknemer op het moment waarop diens ecochequerekening wordt gecrediteerd. De ecochequerekening is een databank waarop voor een werknemer een aantal elektronische ecocheques zullen worden opgeslagen en die beheerd wordt door een uitgever erkend volgens de modaliteiten voorzien in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd- of ecocheques in een elektronische vorm tot uitvoering van de artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009. "
  3° In § 2, 4°, eerste lid, worden de woorden "op papieren drager" ingevoegd tussen de woorden "ecocheque" en "staat".
  4° In § 2, 4°, tweede lid, worden de woorden "op papieren drager" ingevoegd tussen de woorden "ecocheques" en "waar".
  5° In § 2 wordt 4° aangevuld met een derde lid, luidende :
  " Indien de ecocheque een elektronische vorm heeft, is de geldigheidsduur ook beperkt tot 24 maanden te rekenen vanaf het ogenblik dat de elektronische ecocheque op de ecochequerekening wordt geplaatst en mag hij enkel worden gebruikt voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij de collectieve arbeidsovereenkomst n° 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad. "
  6° Een § 3 wordt toegevoegd, luidende :
  " § 3. Onverminderd de in § 2 opgesomde voorwaarden, dient de ecocheque in een elektronische vorm gelijktijdig aan de volgende voorwaarden te voldoen opdat hij niet als loon zou worden beschouwd:
  1° Het aantal ecocheques in een elektronische vorm en het brutobedrag ervan worden vermeld op de afrekening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
  2° Vóór het gebruik van de ecocheques in een elektronische vorm kan de werknemer het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de ecocheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden.
  3° De keuze voor ecocheques in een elektronische vorm wordt geregeld via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Kan een dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan wordt de keuze voor ecocheques in een elektronische vorm geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst.
  Voor de werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor de uitzendarbeid kan de keuze geregeld worden binnen het kader van een voorafgaande sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.
  4° De ecocheques in een elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een uitgever gezamenlijk erkend door de minister bevoegd voor sociale zaken, de minister bevoegd voor werk, de minister bevoegd voor zelfstandigen en de minister bevoegd voor economische zaken, zoals bepaald in bovenvermeld koninklijk besluit van 12 oktober 2010.
  5° Het gebruik van de ecocheques in een elektronische vorm mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de keuze voor ecocheques in een elektronische vorm geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst. In ieder geval kan de kost van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden indien in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische ecocheques worden toegekend. Indien in de onderneming echter enkel elektronische ecocheques worden toegekend, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5 euro.
  Alle ecocheques in een elektronische vorm die niet voldoen aan alle in deze paragraaf opgesomde voorwaarden worden als loon beschouwd.
  Ecocheques in een elektronische vorm, uitgegeven door een uitgever wiens erkenning werd ingetrokken of vervallen is overeenkomstig de bepalingen van bovenvermeld koninklijk besluit van 12 oktober 2010, blijven geldig tot de vervaldag van hun geldigheidsduur."

  HOOFDSTUK 2. - Aanpassingen aan het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen

  Art. 2. In het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het opschrift, de titel van Hoofdstuk VI en de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15 en 16 worden de woorden "maaltijdcheque" en "maaltijdcheques" telkens vervangen door respectievelijk "maaltijd- of ecocheque" en "maaltijd- of ecocheques";
  2° in de artikelen 2, 3 en 14 wordt het woord "maaltijdchequerekening" telkens vervangen door de woorden "maaltijd- of ecochequerekening";
  3° in artikel 2, 1°, van de Nederlandse tekst worden de woorden "art. 19bis" vervangen door de woorden "artikel 19bis";
  4° in artikel 2, 1°, worden de woorden ", ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 februari 1998 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 februari 2009;" vervangen door de woorden "en artikel 19quater, § 2, 2°, tweede lid, van hetzelfde besluit;";
  5° in artikel 2, 5°, worden de woorden "in voedingszaken en eetgelegenheden" vervangen door de woorden "respectievelijk in voedingszaken en eetgelegenheden enerzijds en bij ondernemingen die producten en diensten met een ecologisch karakter verkopen die zijn opgenomen in de lijst bij de collectieve arbeidsovereenkomst n° 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad anderzijds";
  6° in artikel 2, 6° en 7°, worden de woorden "artikel 19bis, § 2, 4°, lid 3" vervangen door de woorden "artikel 19bis, § 2, 4°, en artikel 19quater, § 2, 4°, derde lid";
  7° in artikel 2, 6°, worden de woorden "een maaltijd of voor de aankoop van gebruiksklare voeding" vervangen door de woorden "respectievelijk een maaltijd of voor de aankoop van gebruiksklare voeding enerzijds en producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij de collectieve arbeidsovereenkomst n° 98 gesloten in de Nationale Arbeidsraad anderzijds";
  8° in artikel 2, 7°, worden de woorden "drie maanden" vervangen door de woorden "respectievelijk 12 maanden en 24 maanden";
  9° in artikel 3, 8°, worden de woorden "artikel 19bis, § 3, 2°" vervangen door de woorden "artikel 19bis, § 2, 8° en artikel 19quater, § 3, 2°";
  10° artikel 6, § 2, wordt aangevuld met een lid, luidende :
  " De erkenning wordt toegekend of geweigerd binnen een termijn van één maand na de betekening van de volledigheid van de erkenningsaanvraag indien de uitgever reeds een erkenning gekregen heeft voor de uitgifte van elektronische maaltijd- of ecocheques. "

  HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

  Art. 3. Hoofdstuk 1 van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016. Hoofdstuk 2 treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de Minister bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 16 december 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk en Economie,
K. PEETERS
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE BLOCK
De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s,
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 108 van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008;
   Gelet op de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, de artikelen 183 tot en met 185, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2015;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 juli 2015;
   Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 1952, gegeven op 14 juli 2015;
   Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nr. 31/2015, gegeven op 22 juli 2015;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 10 augustus 2015;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. nr. 733-2015, gegeven op 8 september 2015;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik nr. 486, gegeven op 25 september 2015;
   Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
   Gelet op het advies nr. 58.364/1 van de Raad van State, gegeven op 25 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk en Economie, de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie