J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/11/12/2015021075/justel

Titel
12 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 24-11-2015 nummer :   2015021075 bladzijde : 70311       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-11-12/06
Inwerkingtreding : 12-11-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Koning, evenals de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Kroonprins of de Kroonprinses, de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

  Art. 2. In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II, de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

  Art. 3. De Prinsen en Prinsessen, die reeds de titel Prins of Prinses van BelgiŽ voeren krachtens het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van BelgiŽ verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, behouden deze titel volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

  Art. 4. De Prinsen en Prinsessen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg en die niet worden beoogd door de artikelen 1 tot 3, voeren na hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam, de titels die hun krachtens hun ascendentie toekomen.

  Art. 5. Het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van BelgiŽ verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, wordt opgeheven.

  Art. 6. Dit besluit treedt heden in werking.

  Art. 7. De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 12 november 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
Ch. MICHEL
De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, de artikelen 85 en 113;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van BelgiŽ verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I;
   Overwegende dat het aangewezen is de toename van het aantal dragers van de titel van Prins of Prinses van BelgiŽ via de zijtakken van de Koninklijke Familie te beperken;
   Overwegende dat het daarenboven wenselijk is dat de Prinsen en Prinsessen van BelgiŽ, die momenteel deze titel voeren, deze behouden;
   Overwegende dat het met het oog op de toepassing van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, en de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en met het oog op de deelname van leden van de Koninklijke Familie aan het economisch leven, het aangewezen is om zo veel mogelijk verwarring tussen de familienaam en de titels te vermijden;
   Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Buitenlandse Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie