J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/10/29/2015204501/justel

Titel
29 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 09-11-2015 nummer :   2015204501 bladzijde : 68012       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-10-29/07
Inwerkingtreding : 09-11-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. - In artikel 17, eerste lid, 1į, a) van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, ingevoegd bij koninklijk besluit van 6 februari 2003, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 2004, 31 juli 2007, 28 mei 2009, 22 december 2009, 13 maart 2011, 17 juli 2012 en 17 juli 2013, worden de woorden "zes maanden" vervangen door de woorden "vier maanden".

  Art. 2. - Dit besluit treedt in werking de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. - De minister bevoegd voor werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 29 oktober 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
K. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikel 8;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inzonderheid artikel 17;
   Gelet op artikel 19 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 9 september 2015,
   Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 10 september 2015,
   Gelet op het verzoek tot spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat de huidige asielcrisis door zijn aard en omvang er toe noopt om de integratie van de asielzoekers in de Belgische samenleving te bevorderen door hen sneller toegang te geven tot een reguliere tewerkstelling als loontrekkende; dat de huidige wachttijd van zes maanden tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt dringend moet verkort worden om de kansen op een geslaagde integratie te bewerkstellingen; dat dit tevens er toe leidt dat die buitenlandse onderdanen ook sneller in hun eigen bestaansmiddelen kunnen voorzien, en via hun werk ook bijdragen tot onze samenleving; dat de huidige toevloed van asielzoekers ook in de komende weken en maanden zal aanhouden, zodat de omvang van deze crisis tot een onmiddellijk antwoord noopt;
   Gelet op het advies nr. 58.229/1 van de Raad van State, gegeven op 29 september 2015, met toepassing van artikel 84, ß 1, 3į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State,
   Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie