J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2015/10/08/2015031647/justel

Titel
8 OKTOBER 2015. - Ordonnantie houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-10-2015 en tekstbijwerking tot 21-11-2017)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 13-10-2015 nummer :   2015031647 bladzijde : 63764       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-10-08/02
Inwerkingtreding : 01-06-2016

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2013031977        1994031024        2001B12803        2007031563        2006022139        2008031460        2000012029        2001012802        2005021175        2004031138        2012031222        1944122955        1985021271       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK 2. - Gronden voor inhouding, terugvordering en niet-vereffening van subsidies
Art. 3
HOOFDSTUK 3. - Procedures
Art. 4-6
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingsbepalingen
Afdeling 1. - Wijzigingsbepaling van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Art. 7
Afdeling 2. - Wijzigingsbepaling van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
Art. 8
Afdeling 3. - Wijzigingsbepalingen van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Art. 9-11
Afdeling 4. - Wijzigingsbepaling van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid
Art. 12
Afdeling 5. - Wijzigingsbepaling van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen
Art. 13
Afdeling 6. - Wijzigingsbepaling van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
Art. 14
Afdeling 7. - Wijzigingsbepaling van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen
Art. 15
Afdeling 8. - Wijzigingsbepalingen van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein
Art. 16-17
Afdeling 9. - Wijzigingsbepaling van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
Art. 18
Afdeling 10. - Wijzigingsbepalingen van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie
Art. 19-20
Afdeling 11. - Wijzigingsbepaling van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling
Art. 21
Afdeling 12. - Wijzigingsbepaling van de ordonnantie van 26 april 2012 betreffende de sociale economie en de erkenning van inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van toelagen
Art. 22
Afdeling 13. - Wijzigingsbepaling van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen
Art. 23
HOOFDSTUK 5. - Slotbepaling
Art. 24

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Voor zover deze daarnaar verwijzen, zijn de bepalingen van deze ordonnantie van toepassing op de wetgeving en reglementering aangenomen of geldend krachtens artikel 6, § 1, VI en IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende subsidies, vergoedingen of toelagen, van welke aard en benaming, en onder welke vorm ook, hierna genaamd " subsidies ".

  HOOFDSTUK 2. - Gronden voor inhouding, terugvordering en niet-vereffening van subsidies

  Art. 3.§ 1. Onverminderd artikel 94 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, en onverminderd bijzondere bepalingen in de wetgeving en reglementering aangenomen of geldend krachtens artikel 6, § 1, VI en IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, worden :
  1° de subsidies teruggevorderd, of, in voorkomend geval, niet vereffend :
  a) in geval van faillissement, ontbinding of vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de begunstigde;
  b) in geval van overdracht van de activiteit waarvoor ze werden verleend;
  c) in geval van definitieve stopzetting van de gesubsidieerde activiteit;
  d) in geval van verhindering van het toezicht en de controle door de inspectie- en controlediensten die optreden krachtens de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen, of krachtens enige inspectiebepaling in een wetgeving of reglementering aangenomen of geldend krachtens artikel 6, § 1, VI en IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
  e) bij verlies van een erkenning, inschrijving, registratie, voorafgaande aangifte of welke gelijkwaardige formaliteit ook, met als doel of als gevolg de toekenning van subsidies;
  f) na vaststelling, door de bevoegde inspectie- en controlediensten, dat ze werden verkregen op grond van valse of onjuiste gegevens, en waarbij met bedrieglijk oogmerk werd gehandeld;
  g) na vaststelling dat de begunstigde bij toepassing van de betrokken wetgeving of reglementering geheel of gedeeltelijk van het genot van de subsidies had moeten of moet worden uitgesloten;
  h) na vaststelling dat de subsidiebegunstigde na ontvangst van de voorschotten stelselmatig ofwel geen uitbetalingsaanvragen indient ter verkrijging van volgende schijven, waarbij rechtvaardigingsstukken moeten worden ingediend voor het geheel van de reeds ontvangen of de opgevraagde subsidies, ofwel slechts rechtvaardigingsstukken indient voor ten hoogste de helft van de vastgelegde middelen, maar vervolgens een of meer nieuwe aanvragen indient voor in wezen dezelfde activiteiten, onder welke benaming of voorstelling ook;
  i) wanneer de onderneming het voorwerp vormt van een bevel tot terugbetaling van de subsidies op beslissing van de europese Commissie waarbij steun die zij heeft gekregen onwettelijk of onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard;
  [1 j) wanneer de onderneming definitief veroordeeld werd :
   i) strafrechtelijk, voor de opzettelijke overtreding van de bepalingen in de artikelen 6, 7 en 14 van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling, of gelijkwaardige bepalingen van de wetten, decreten en ordonnanties die van toepassing zijn op het vlak van de strijd tegen discriminatie ;
   ii) burgerlijk, tot het herstel van de schade opgelopen door het slachtoffer van directe of indirecte discriminatie verboden door artikel 7 van dezelfde ordonnantie of de bepalingen gelijkwaardig aan de wetten, decreten en ordonnanties die van toepassing zijn op het vlak van de strijd tegen discriminatie, hetzij door het slachtoffer door de afwezigheid van een redelijke aanpassing opgelegd door artikel 14 van dezelfde ordonnantie of door de bepalingen gelijkwaardig aan de wetten, decreten en ordonnanties die van toepassing zijn op het vlak van de strijd tegen discriminatie;]1
  2° de subsidies ingehouden, met het oog op de inning van de onbetaald gebleven gewestelijke administratieve geldboeten, opgelegd aan de begunstigde van de subsidies, die krachtens een bestuurlijke beslissing of wegens een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing definitief zijn geworden.
  Na een definitief geworden inhouding voor het volledige bedrag van de opgelegde administratieve geldboete, vervalt de mogelijkheid tot invordering van die boete.
  § 2. De terugvordering als bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, kan geschieden binnen tien jaar na de datum van de betrokken subsidieaanvraag.
  § 3. In de gevallen als bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, b) en c) worden de subsidies waarop de begunstigde recht heeft ten gevolge van de verwezenlijking van handelingen voor de overdracht of voor de definitieve stopzetting van de gesubsidieerde activiteit, in evenredige mate vereffend.
  § 4. Voor de subsidies in natura geschiedt de terugbetaling in de vorm van een equivalent.
  § 5. Er kan gedeeltelijk of volledig worden afgezien van terugvordering van een subsidie in de vorm en onder de voorwaarden als bepaald in artikel 49 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-16/01, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  HOOFDSTUK 3. - Procedures

  Art. 4. De Regering bepaalt :
  1° de nadere regelen en procedures voor de inhouding, terugvordering en niet-vereffening van subsidies in de gevallen als bedoeld in artikel 3;
  2° de nadere regelen en procedures voor het indienen van een bezwaarschrift door de begunstigde.
  In het bezwaarschrift zet de begunstigde in elk geval zijn standpunt uiteen omtrent de beoordeling van de feitelijke vaststelling en de vaststelling van het bedrag van de niet-vereffende, ingehouden of teruggevorderde subsidies.
  De begunstigde kan daarin uitdrukkelijk verzoeken om gehoord te worden.
  De beslissing betreffende de inhouding, terugvordering en niet-vereffening van subsidies, genomen door de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen ambtenaar, wordt met redenen omkleed en vermeldt de mogelijkheid en de voorwaarden om een bezwaarschrift in te dienen.

  Art. 5. Wanneer de begunstigde de subsidies niet terugbetaalt binnen de opgelegde termijn, maakt de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen ambtenaar onverminderd de bezwaarprocedure als bedoeld in artikel 4, eerste lid, 2° zijn beslissing als bedoeld in hetzelfde artikel over aan de daartoe door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen ambtenaar, belast met de terugvordering. Deze laatste kan een dwangbevel uitvaardigen. Het uitgevaardigde dwangbevel wordt door de ambtenaar belast met de terugvordering geviseerd en uitvoerbaar verklaard.

  Art. 6. In geval van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State, wordt de betaling van de subsidies van de begunstigde die nog niet vereffend zijn, bij wijze van voorlopige of bewarende maatregel opgeschort, tot de Raad de tenuitvoerlegging van de bestreden akte schorst of deze vernietigt.

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingsbepalingen

  Afdeling 1. - Wijzigingsbepaling van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

  Art. 7. Artikel 11 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, opgeheven bij wet van 27 juni 1969, wordt hersteld als volgt :
  " Art. 11. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de terugbetaling van de kostprijs van de outplacementbegeleiding als bedoeld in artikel 7, § 1, derde lid, littera t). ".

  Afdeling 2. - Wijzigingsbepaling van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

  Art. 8. In afdeling 6 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wordt een onderafdeling 5bis ingevoegd dat een artikel 137ter bevat, luidende :
  " Onderafdeling 5bis. - Handhaving.
  Art. 137ter. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de terugbetaling van de lonen en de sociale bijdragen als bedoeld in artikel 120. ".

  Afdeling 3. - Wijzigingsbepalingen van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Art. 9. Artikel 7 van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vervangen als volgt :
  " Art. 7. De begunstigde waaraan met toepassing van deze ordonnantie een tegemoetkoming is toegekend, verliest het voordeel ervan en is tot teruggave van alle ontvangen gelden verplicht wanneer hij de activiteit waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, aan derden overdraagt, tenzij de Regering met de overdracht haar instemming heeft betuigd.
  De begunstigde die voornemens is de activiteit over te dragen, geeft daarvan kennis aan de Regering bij gerechtsdeurwaarderexploot of bij een ter post aangetekende brief. ".

  Art. 10. Artikel 8 van dezelfde ordonnantie wordt opgeheven.

  Art. 11. Artikel 9 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 9. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de tegemoetkomingen geregeld door deze ordonnantie.
  De begunstigde, die zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid van de voornoemde ordonnantie, wordt uitgesloten van het genot van de steun van onderhavige ordonnantie, zolang de subsidies als bedoeld in de voornoemde ordonnantie niet zijn terugbetaald overeenkomstig de regels als bedoeld in haar artikel 4 en de uitvoeringsmaatregelen daarvan. ".

  Afdeling 4. - Wijzigingsbepaling van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid

  Art. 12. In de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid wordt een artikel 46/2 ingevoegd, luidend :
  " Art. 46/2. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de financiering van de werkgever voor de tewerkstelling van nieuwe werknemers in globale projecten als bedoeld in artikel 43. ".

  Afdeling 5. - Wijzigingsbepaling van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen

  Art. 13. In de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen wordt een artikel 9ter ingevoegd, luidend :
  " Art. 9ter. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten als bedoeld in artikel 9bis. ".

  Afdeling 6. - Wijzigingsbepaling van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers

  Art. 14. Artikel 32 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers wordt vervangen als volgt :
  " Art. 32. De controle op de aanwending van de toelage gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 92 tot en met 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
  De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de toelage. ".

  Afdeling 7. - Wijzigingsbepaling van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen

  Art. 15. In de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen wordt een artikel 14/1 ingevoegd, luidend :
  " Art. 14/1. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de toelagen als bedoeld in :
  1° artikel 13, § 1, eerste en tweede gedachtestreepjes;
  2° artikel 13, § 2, eerste, tweede en derde gedachtestreepjes. ".

  Afdeling 8. - Wijzigingsbepalingen van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein

  Art. 16. Paragraaf 3 van artikel 9 van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein wordt opgeheven.

  Art. 17. In dezelfde wet wordt een artikel 9bis ingevoegd, luidend :
  " Art. 9bis. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de inkomenscompensatievergoeding als bedoeld in artikel 5. ".

  Afdeling 9. - Wijzigingsbepaling van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

  Art. 18. In de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact wordt een artikel 59/2 ingevoegd, luidend :
  " Art. 59/2. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de stagebonus als bedoeld in artikel 58. ".

  Afdeling 10. - Wijzigingsbepalingen van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie

  Art. 19. Artikel 67 van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 67. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de steun geregeld door deze ordonnantie.
  Bij terugbetaling van de steun mag de onroerende voorheffing ingekohierd worden, zelfs buiten de in artikel 354 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bepaalde termijn. ".

  Art. 20. Artikel 68 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :
  " Art. 68. De begunstigde, die zich in een van de gevallen bevindt als bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid van de ordonnantie als bedoeld in artikel 67, wordt uitgesloten van het genot van de steun van onderhavige ordonnantie, zolang de subsidies als bedoeld in de voornoemde ordonnantie niet zijn terugbetaald overeenkomstig de regels als bedoeld in haar artikel 4 en de uitvoeringsmaatregelen daarvan. ".

  Afdeling 11. - Wijzigingsbepaling van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling

  Art. 21. In de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling wordt een artikel 28/1 ingevoegd, luidend :
  " Art. 28/1. De bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de subsidie als bedoeld in artikel 28, § 1. ".

  Afdeling 12. - Wijzigingsbepaling van de ordonnantie van 26 april 2012 betreffende de sociale economie en de erkenning van inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van toelagen

  Art. 22. In de ordonnantie van 26 april 2012 betreffende de sociale economie en de erkenning van inschakelingsondernemingen en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van toelagen wordt een artikel 22/1 ingevoegd, luidend :
  " Art. 22/1. Onverminderd de bepalingen van artikelen 15, § 3 en 22, zijn de bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie van toepassing op de toelagen als bedoeld in artikel 17, §§ 1 tot en met 3. ".

  Afdeling 13. - Wijzigingsbepaling van de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen

  Art. 23. In de ordonnantie van 21 november 2013 betreffende de erkenning van vennootschappen als activiteitencoöperatie met het oog op de toekenning van toelagen wordt een artikel 17/1 ingevoegd, luidend :
  " Art. 17/1. Onverminderd de bepalingen van artikel 17, zijn de bepalingen van de ordonnantie van [...] houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie van toepassing op de toelagen als bedoeld in artikel 13, § 1. ".

  HOOFDSTUK 5. - Slotbepaling

  Art. 24. De Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze ordonnantie.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-06-2016 door BESL 2016-04-14/08, art. 16, 1°)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 8 oktober 2015.
Rudi VERVOORT
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
Guy VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
Didier GOSUIN
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Pascal SMET
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken
Céline FREMAULT
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 16-11-2017 GEPUBL. OP 21-11-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2014-2015 A-177/1 Ontwerp van ordonnantie A-177/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van maandag 21 september 2015.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie