J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2015/08/10/2015009429/justel

Titel
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 26-08-2015 nummer :   2015009429 bladzijde : 54781       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-08-10/19
Inwerkingtreding : 05-09-2015

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2013009163       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
Art. 3-6

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 2. In artikel 598, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk vervangen bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis" telkens vervangen door de woorden "de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

  Art. 3. In artikel 228, eerste lid, van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar ".

  Art. 4. In dezelfde wet wordt een artikel 230/3 ingevoegd, luidende :
  "Art. 230/3. Tot 1 september 2017, is, in afwijking van artikel 1241, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de vermelding van de in het derde lid, 5į, van hetzelfde artikel bedoelde gegevens niet voorgeschreven op straffe van niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift.".

  Art. 5. In artikel 231 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de woorden "de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis" telkens vervangen door de woorden "de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen".

  Art. 6. In artikel 232 van dezelfde wet worden de woorden "de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis" vervangen door de woorden "de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Poitiers, 10 augustus 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met `s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1208 Integraal verslag : 23 juli 2015

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie