J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2015/07/20/2015009385/justel

Titel
20 JULI 2015. - Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 05-08-2015 nummer :   2015009385 bladzijde : 49326       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-07-20/08
Inwerkingtreding : 15-08-2015

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1984900065        1867060850        1808111701       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Strafwetboek
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering
Art. 3
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
Art. 4-7

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het Strafwetboek

  Art. 2. In het Strafwetboek wordt een artikel 140sexies ingevoegd, luidende :
  "Art. 140sexies. Onverminderd de toepassing van artikel 140, wordt gestraft met opsluiting van 5 jaar tot 10 jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro :
  1° iedere persoon die het nationaal grondgebied verlaat met het oog op het plegen, in België of in het buitenland, van een misdrijf bedoeld in de artikelen 137, 140 tot 140quinquies en 141, met uitzondering van het misdrijf bedoeld in artikel 137, § 3, 6° ;
  2° iedere persoon die in het nationaal grondgebied binnenkomt met het oog op het plegen, in België of in het buitenland, van een misdrijf bedoeld in de artikelen 137, 140 tot 140quinquies en 141, met uitzondering van het misdrijf bedoeld in artikel 137, § 3, 6°. ".

  HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het Wetboek van strafvordering

  Art. 3. Artikel 90ter, § 2, 1° ter, van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij de wet van 28 november 2000 en vervangen bij de wet van 19 december 2003, wordt vervangen als volgt :
  "1° ter boek II, titel Iter, van hetzelfde Wetboek;".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit

  Art. 4. In artikel 1, § 2, 4°, a), van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, ingevoegd bij de wet van 4 december 2012, worden de woorden "in artikel 23 of 23/1" vervangen door de woorden "in de artikelen 23, 23/1 of 23/2".

  Art. 5. In artikel 22, § 1, 7°, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 4 december 2012, worden de woorden "artikelen 23 en 23/1" vervangen door de woorden "artikelen 23, 23/1 en 23/2".

  Art. 6. In artikel 23/1, § 1, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 december 2012 en gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, worden de cijfers "137, 138, 139, 140, 141," opgeheven.

  Art. 7. In hoofdstuk IV van hetzelfde Wetboek wordt een artikel 23/2 ingevoegd, luidende :
  "Art. 23/2. § 1. De vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit kan op vordering van het openbaar ministerie door de rechter worden uitgesproken ten aanzien van Belgen die hun nationaliteit niet hebben verkregen van een ouder of een adoptant die Belg was op de dag van hun geboorte en van Belgen wier nationaliteit niet werd toegekend op grond van artikel 11, § 1, eerste lid, 1° en 2°, indien zij als dader, mededader of medeplichtige veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar zonder uitstel voor een misdrijf als bedoeld in boek II, titel Iter, van het Strafwetboek.
  § 2. De rechter spreekt de vervallenverklaring niet uit indien dit tot gevolg zou hebben dat de betrokkene staatloos zou worden, tenzij de nationaliteit verkregen werd ten gevolge van een bedrieglijke handelwijze, door valse informatie of door verzwijging van enig relevant feit. In dat geval, zelfs indien de betrokkene er niet in geslaagd is zijn oorspronkelijke nationaliteit te herkrijgen, zal de vervallenverklaring van de nationaliteit slechts uitgesproken worden na het verstrijken van een redelijke termijn die door de rechter aan de belanghebbende werd toegekend om te pogen zijn oorspronkelijke nationaliteit te herkrijgen.
  § 3. Wanneer het vonnis waarbij de vervallenverklaring van de staat van Belg wordt uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het beschikkende gedeelte ervan, met vermelding van de volledige identiteit van de belanghebbende, in het register bedoeld in artikel 25 overgeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats in België van de belanghebbende of, bij gebreke hiervan, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.
  Daarenboven wordt van het vonnis of het arrest melding gemaakt op de kant van de akte van overschrijving van de inwilligingen van de nationaliteitskeuze of van de verklaring waarbij belanghebbende de Belgische nationaliteit heeft verkregen of van de naturalisatie van de verweerder of van de in België opgemaakte of overgeschreven akte van geboorte indien op deze akte een kantmelding van verwerving van de Belgische nationaliteit is aangebracht.
  De vervallenverklaring heeft gevolg vanaf de overschrijving.
  § 4. Hij die krachtens dit artikel van de staat van Belg vervallen is verklaard, kan alleen door naturalisatie opnieuw Belg worden.".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands Zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 20 juli 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De minister van Justitie,
K. GEENS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1198 Integraal verslag : 15 en 16 juli 2015.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie