J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2015/07/03/2015035875/justel

Titel
3 JULI 2015. - Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 09-07-2015 nummer :   2015035875 bladzijde : 45457       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-07-03/01
Inwerkingtreding : 01-01-2016

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2006035835        2007035796        2007036935        2008036213        2008202892        2007036155        2004036333        2008037385        2011035642        2003035939        1997036023       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Aanpassing van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003
Art. 2-4
HOOFDSTUK 3. - Inbedding van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Art. 5-12
HOOFDSTUK 4. - Inbedding van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het departement van culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Art. 13
HOOFDSTUK 5. - Inbedding van de Vlaamse Woonraad in het agentschap Wonen-Vlaanderen
Art. 14
HOOFDSTUK 6. - Opheffing van de Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen
Art. 15-17
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in het kader van de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
Art. 18-19
HOOFDSTUK 8. - Slotbepaling
Art. 20

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

  Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

  HOOFDSTUK 2. - Aanpassing van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003

  Art. 2. In artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Per homogeen beleidsdomein kunnen adviesraden worden opgericht bij een departement of een agentschap.".

  Art. 3. In artikel 6, 2, tweede lid, tweede zin, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", tenzij bij het agentschap een adviesraad, als vermeld in artikel 3, derde lid, werd opgericht" toegevoegd.

  Art. 4. In artikel 10, 2, tweede lid, tweede zin, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", tenzij bij het agentschap een adviesraad, als vermeld in artikel 3, derde lid, werd opgericht" toegevoegd.

  HOOFDSTUK 3. - Inbedding van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

  Art. 5. In artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt paragraaf 6 vervangen door wat volgt:
  " 6. Bij de Raad zijn ook de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, vermeld in hoofdstuk Vbis, de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, vermeld in hoofdstuk Vter en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, vermeld in hoofdstuk Vquater, werkzaam als strategische adviesraad.".

  Art. 6. In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 13 juli 2007, 7 december 2007, 19 december 2008 en 30 april 2009, wordt een hoofdstuk Vquater ingevoegd, waarvan het opschrift luidt als volgt:
  "HOOFDSTUK Vquater. - Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij".

  Art. 7. In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 13 juli 2007, 7 december 2007, 19 december 2008 en 30 april 2009, wordt in hoofdstuk Vquater, ingevoegd bij artikel 6, een artikel 22quater ingevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 22quater. Bij de Raad is de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij opgericht. Die strategische adviesraad wordt geregeld door het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.".

  Art. 8. In artikel 2 van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1 punt 1 wordt vervangen door wat volgt:
  "1 decreet van 18 juli 2003: het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden;";
  2 er wordt een punt 3 toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "3 SERV: de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.".

  Art. 9. Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 3. Bij de SERV wordt de strategische adviesraad opgericht. De strategische adviesraad behoort tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij.
  De strategische adviesraad heeft geen rechtspersoonlijkheid.
  De bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 zijn van toepassing op de strategische adviesraad, tenzij in dit decreet anders wordt bepaald.".

  Art. 10. In artikel 4, 3, van hetzelfde decreet worden de woorden "het decreet" vervangen door de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003".

  Art. 11. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "het decreet" vervangen door de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003".

  Art. 12. In hetzelfde decreet wordt hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 7, vervangen door wat volgt:
  "Hoofdstuk IV. Werking
  Art. 7. 1. In afwijking van artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003 stelt de SERV een secretariaat ter beschikking van de strategische adviesraad. Het secretariaat wordt samengesteld uit leden van het SERV-personeel die door de leidend ambtenaren van de SERV zijn aangewezen. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning. De SERV zorgt ook voor de huisvesting en de logistieke ondersteuning van de strategische adviesraad.
  Het secretariaat wordt, onder gezag van de voorzitter van de strategische adviesraad, geleid door een secretaris die door de leidend ambtenaren van de SERV wordt aangewezen onder de leden van het secretariaat.
  De Vlaamse Regering bepaalt de minimale omvang en samenstelling van het secretariaat dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke ondersteuning van de strategische adviesraad.
   2. De technische werkcommissies worden bijgestaan door het secretariaat, vermeld in paragraaf 1.".

  HOOFDSTUK 4. - Inbedding van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het departement van culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

  Art. 13. Artikel 2 van het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt vervangen door wat volgt:
  "Art. 2. Bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt een strategische adviesraad opgericht als vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden. De strategische adviesraad draagt de naam "Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afgekort SARC" en heeft tot taak om het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of de individuele ministers te adviseren over strategische beleidsaangelegenheden die behoren tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden heeft de adviesraad geen rechtspersoonlijkheid.".

  HOOFDSTUK 5. - Inbedding van de Vlaamse Woonraad in het agentschap Wonen-Vlaanderen

  Art. 14. In artikel 21 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:
  " 1. Bij het agentschap Wonen-Vlaanderen wordt een strategische adviesraad voor het beleidsveld Wonen ingesteld als vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, hierna Vlaamse Woonraad te noemen.
  De Vlaamse Woonraad heeft geen rechtspersoonlijkheid.
  De bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden zijn van toepassing op de Vlaamse Woonraad, tenzij in dit artikel anders is bepaald.".

  HOOFDSTUK 6. - Opheffing van de Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen

  Art. 15. De volgende regelingen worden opgeheven:
  1 het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken;
  2 het decreet van 16 mei 2007 tot oprichting van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;
  3 het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 tot inwerkingtreding van het decreet van 16 mei 2007 tot oprichting van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en tot regeling van de presentiegelden van de leden van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010;
  4 het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 tot benoeming van de leden van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 november 2008, 4 juni 2010 en 17 december 2010;
  5 het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.

  Art. 16. In artikel 5, 3, van het decreet van 18 juli 2008 ter bevordering van duurzame ontwikkeling, wordt de zinsnede ", de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "en aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen".

  Art. 17. In artikel 4, 1, 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij de decreten van 9 november 2012, 6 december 2013 en 31 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1 de woorden "Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)" worden opgeheven;
  2 de woorden "Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen" worden opgeheven;
  3 de woorden "Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij - SALV" worden opgeheven;
  4 de woorden "Vlaamse Woonraad" worden opgeheven;
  5 de woorden "Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken - Vlabest" worden opgeheven.

  HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in het kader van de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

  Art. 18. In artikel 3, 2, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, vervangen bij het decreet van 19 december 2008, worden de woorden "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

  Art. 19. In artikel 20 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2008, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:
  " 1. Voor het gedeelte Algemeen Regeringsbeleid en gelijkekansen- en integratiebeleid van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en voor het beleidsveld Energie, geldt de Raad als strategische adviesraad zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden.".

  HOOFDSTUK 8. - Slotbepaling

  Art. 20. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 15 tot en met 17 die in werking treden op 1 juli 2015.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 3 juli 2015.
De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,
S. GATZ

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:
   Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2014-2015. Stukken. - Ontwerp van decreet, 368 - Nr. 1. - Amendementen, 368 - Nr. 2. - Verslag, 368 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 368 - Nr. 4. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 24 juni 2015.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie