J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2015/07/02/2015031426/justel

Titel
2 JULI 2015. - Ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de bevoegdheden op het vlak van toegang tot het beroep

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-07-2015 nummer :   2015031426 bladzijde : 45646       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-07-02/07
Inwerkingtreding : 20-07-2015

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2002016171        1998016046        1993018062       

Inhoudstafel Tekst Begin
Hoofdstuk I. - Algemene bepaling
Art. 1
Hoofdstuk II. - Wijzigingen van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
Art. 2
Hoofdstuk III. - Wijzigingen van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap
Art. 3-5
Hoofdstuk IV. - Wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad
Art. 6

Tekst Inhoudstafel Begin
Hoofdstuk I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Hoofdstuk II. - Wijzigingen van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  Art. 2. In artikel 17, tweede lid, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, ingevoegd bij de wet van 4 juli 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO " worden vervangen door de woorden " de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ";
  2° de woorden " en aan de Raad voor het Verbruik " worden opgeheven.

  Hoofdstuk III. - Wijzigingen van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

  Art. 3. In artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2003 en bij de wet van 22 december 2003, worden de woorden " de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen " telkens vervangen door de woorden " de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

  Art. 4. In artikel 4, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 11 mei 2003, worden de woorden " de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen " vervangen door de woorden " de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

  Art. 5. In artikel 6 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 11 mei 2003, worden de woorden " de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen " vervangen door de woorden " de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

  Hoofdstuk IV. - Wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad

  Art. 6. In artikel 3, § 1, eerste lid, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2003, worden de woorden " Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen " vervangen door de woorden " de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 2 juli 2015.
R. VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
G. VANHENGEL,
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiėn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
D. GOSUIN,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
P. SMET,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken
Mevr. C. FREMAULT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2014-2015 A-148/1 Ontwerp van ordonnantie A-148/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 19 juni 2015

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie