J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
4 MEI 2015. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11į, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 11-12-2015 nummer :   2015022424 bladzijde : 73408       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-05-04/15
Inwerkingtreding : 01-02-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11į, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 wordt door een hoofdstuk XIIIdecies ingevoegd, luidende :
  "Hoofdstuk XIIIdecies. Van het zorgprotocol voor patienten met diabetes type 2.
  Art. 30decies. Het zorgprotocol dat is vermeld in de omschrijving van de verstrekking 102852 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt opgemaakt conform het model vervat in bijlage 85.
  Dat protocol definieert:
  - de rechthebbenden van de verstrekking 102852
  - de referenties inzake de follow-up van patiŽnten met diabetes type 2
  - de gegevens die in het GMD van de rechthebbende van de verstrekking 102852 moeten worden ingeschreven.".

  Art. 2. De in bijlage van deze verordening gevoegde bijlage 85 worden toegevoegd aan de bijlagen van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11į, dan de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.

  Art. 3. Deze verordening treedt in werking op dezelfde dag al het koninklijk besluit van 30 november 2015 tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  Bijlage bij de verordening van 4 mei 2015 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11į, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage 85. - Zorgprotocol voor patiŽnten met diabetes type 2
  Dit zorgprotocol vervangt de goede praktijkaanbevelingen voor de follow-up van de diabetespatiŽnt niet.
  De rechthebbenden van de verstrekking (102852) voor de follow-up van een patiŽnt met diabetes type 2 (102852) nemen geen deel aan een zorgtraject of een conventie voor diabetespatiŽnten.
  Dit zorgprotocol beperkt zich tot het inventariseren van de basisgegevens die in het globaal medisch dossier van de patiŽnten met diabetes type 2 die de verstrekking voor de follow-up van een patiŽnt met diabetes type 2 (102852) genieten, moeten worden ingeschreven:
  

  
A. DIAGNOSE (gecodeerd en ingeschreven in de rubriek van de actieve ziekten)
B. FOLLOW-UP Maximale verstreken tijd sinds de laatste inschrijving
a) Levensstijl
Rookstop
Voeding
Lichaamsbeweging
b) Klinisch
BMI
BD 6 maanden
Evaluatie van het risico op wonden aan de voeten 15 maanden
c) Analyses
HbA1c 6 maanden  
Lipidenbalans 15 maanden
Cholesterol - HDL
Cholesterol - LDL
Triglyceriden
Serumcreatinine 15 maanden
Microalbuminurie 15 maanden
d) Gespecialiseerde raadplegingen
Vraag naar een oogheelkundig onderzoek 15 maanden
C. Vastleggen van doelstellingen samen met de patiŽnt


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 4 mei 2015.
De Leidend ambtenaar,
H. DE RIDDER
De Voorzitter,
G. PERL

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verzekeringscomitť voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994,
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2015 tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
   Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11į van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994;
   Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 3 maart 2015;
   Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 23 maart 2015;
   Na erover te hebben beraadslaagd in haar vergadering van 4 mei 2015,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie