J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
12 JANUARI 2015. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID.VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 28-01-2015 nummer :   2015022010 bladzijde : 7529       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-01-12/05
Inwerkingtreding : 01-04-2015

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De bijlage 21 van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wordt vervangen door bijlage 21, die als bijlage bij deze verordening gaat.

  Art. 2. Met betrekking tot de inwerkingtreding van deze verordening geldt de volgende overgangsbepaling :
  De bijlagen 21 die, gedeeltelijk of volledig, zijn opgesteld vˇˇr de inwerkingtreding van deze verordening (de datum van handtekening geldt als bewijs) blijven geldig tot het einde van de aanvraagprocedure.

  Art. 3. Deze verordening treedt in werking op 1 april 2015.

  BIJLAGE.

  Art. N. Aanvraag om vergoeding van een myo-elektrische prothese of koker
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-01-2015, p. 7531-7532)

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 12 januari 2015.
De Leidend Ambtenaar,
H. DE RIDDER
De Voorzitter,
G. PERL

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het VerzekeringscomitÚ voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11░ ;
   Gelet op de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994;
   Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen van 2 december 2014;
   Na daarover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 12 januari 2015,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie