J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/12/19/2015035116/justel

Titel
19 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 13-02-2015 nummer :   2015035116 bladzijde : 12443       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-12-19/B0
Inwerkingtreding : 01-01-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1999012496       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2, eerste lid, 33°, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 mei 2009, wordt de zinsnede "in artikel 69 van voornoemde wet van 3 juli 1978 aangegeven bedrag, berekend en aangepast volgens artikel 131 van dezelfde wet" vervangen door de zinsnede "bedrag van 65.771 euro berekend en aangepast conform artikel 37".

  Art. 2. In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 6 februari 2003, 9 maart 2003, 12 september 2007, 23 december 2008 en 17 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in punt 6° wordt de zinsnede "in artikel 67 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangegeven bedrag, berekend en aangepast volgens artikel 131 van dezelfde wet" vervangen door de zinsnede "bedrag van 39.422 euro berekend en aangepast conform artikel 37;"
  2° in punt 6° wordt de zinsnede "in artikel 69 van de voormelde wet van 3 juli 1978 aangegeven bedrag, berekend en aangepast volgens artikel 131 van dezelfde wet" vervangen door de zinsnede "bedrag van 65.771 euro berekend en aangepast conform artikel 37;"
  3° in punt 7° wordt de zinsnede "in artikel 69 van dezelfde wet aangegeven bedrag. Het voornoemde bedrag is berekend en aangepast volgens artikel 131 van dezelfde wet" vervangen door de zinsnede "bedrag van 65.771 euro berekend en aangepast conform artikel 37;"
  4° in punt 15° wordt de zinsnede "in artikel 65, § 2, lid 1, van de voormelde wet van 3 juli 1978 aangegeven bedrag, berekend en aangepast volgens artikel 131 van dezelfde wet" vervangen door de zinsnede "bedrag van 32.886 euro berekend en aangepast conform artikel 37;".

  Art. 3. In artikel 15/1 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2012 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° aan het eerste lid, b), wordt de zinsnede "berekend en aangepast conform artikel 37/1" toegevoegd;
  2° het derde en het vierde lid worden opgeheven.

  Art. 4. Hoofdstuk X van hetzelfde koninklijk besluit, opgeheven door het koninklijk besluit van 6 februari 2003, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:
  "HOOFDSTUK X. - Aanpassingsmechanisme voor bezoldigingsbedrag
  Art. 37. De bezoldigingsbedragen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 33°, en artikel 9, eerste lid, 6°, 7°, en 15°, worden elk jaar aangepast op 1 januari aan de index van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester (basis 2010=100) overeenkomstig de formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de aanvangsindex. Het resultaat wordt afgerond op de euro.
  In het eerste lid wordt verstaan onder:
  1° index van de conventionele lonen voor bedienden: de index vastgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van de berekening van het gemiddelde van de wedde van de volwassen bedienden van de privésector, zoals vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst;
  2° basisbedragen: de bedragen van kracht op 1 januari 2014;
  3° nieuwe index: de index van het derde trimester met als basis 2010=100 van het jaar dat voorafgaat aan de indexering;
  4° aanvangsindex: de index van het derde trimester 2013 met als basis 2010=100.
  Art. 37/1. Het bezoldigingsbedrag, vermeld in artikel 15/1, eerste lid, b), wordt elk jaar aangepast op 1 januari aan de index van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester (basis 2010=100) overeenkomstig de formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de aanvangsindex (vermenigvuldigd met de omzettingscoëfficiënt). Het resultaat wordt afgerond op de euro.
  In het eerste lid wordt verstaan onder:
  1° index van de conventionele lonen voor bedienden: de index vastgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op basis van de berekening van het gemiddelde van de wedde van de volwassen bedienden van de privésector zoals vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst;
  2° basisbedrag: het bedrag van kracht op 1 januari 2013;
  3° nieuwe index: de index van het derde trimester met als basis 2010=100 van het jaar dat aan de indexering voorafgaat;
  4° aanvangsindex: de index van het derde trimester 2012 met als basis 1997=100;
  5° omzettingscoëfficiënt: 0,750638."

  Art. 5. Aan hoofdstuk X van hetzelfde koninklijk besluit, hersteld bij artikel 4, wordt een artikel 37/2 toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "Art. 37/2. De bezoldigingsbedragen, vermeld in artikel 2, eerste lid, 33°, artikel 9, eerste lid, 6°, 7°, en 15°, en artikel 15/1, vormen de tegenprestatie van uitgevoerde arbeidsprestaties, en zijn met zekerheid gekend bij aanvang van de tewerkstelling van de werknemers in België."

  Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van artikel 5.

  Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor tewerkstellingsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 19 december 2014.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse Regering,
   Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikel 4, § 4, artikel 7, en artikel 8, § 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 september 2014;
   Gelet op advies 56.789/1 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers een gunstig advies formuleerde op 20 februari 2014;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie