J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/12/19/2015200059/justel

Titel
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID.WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG.BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 21-01-2015 nummer :   2015200059 bladzijde : 2847       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-12-19/79
Inwerkingtreding : 01-01-2015

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 30, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 november 1990 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 maart 1999, wordt aangevuld als volgt :
  " 5° de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties voorzien in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. "

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 19 december 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
K. PEETERS
De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen,
J. JAMBON
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 23, 2e lid, laatst gewijzigd door de wet van 24 juli 2008,
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, gegeven op 10 februari 2014;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 31 januari 2014;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 februari 2014;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 februari 2014;
   Gelet op advies 55.765/1 van de Raad van State, gegeven op 14 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten van de Raad van State van 12 januari 1973;
   Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
   Op de voordracht van de minister van Werk, van de minister van Binnenlandse Zaken en van de minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie