J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/03/28/2014202170/justel

Titel
28 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van een aanpassing van de nieuwe regeling inzake de inschakelingsuitkeringen

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 04-04-2014 nummer :   2014202170 bladzijde : 29283       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-03-28/05
Inwerkingtreding : 01-05-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 63, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 december 2011, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " De jonge werknemer, die bij het verstrijken van de periode van 36 maanden, bedoeld in het eerste lid, in voorkomend geval verlengd in toepassing van het vorig lid of van dit lid :
  1° een vrijstelling geniet op grond van de artikelen 91, 92, 93, 94 of 97, kan het recht op uitkeringen behouden tot aan het einde van de periode van deze vrijstelling;
  2° een inkomensgarantie-uitkering geniet als deeltijdse werknemer met behoud van rechten, waarbij de referte-uitkering bedoeld in artikel 131bis, § 2, een inschakelingsuitkering betreft, kan het recht op uitkeringen behouden tot aan het einde van de ononderbroken periode van deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten;
  3° door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling beschouwd wordt als werkzoekende met acute of chronische ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen, in voorkomend geval gecombineerd met sociale problemen, die positief meewerkt in een door deze dienst georganiseerd of erkend, hieraan aangepast traject, kan het recht op uitkeringen behouden tot aan het verstrijken van een vaste periode van twee jaar, te rekenen van datum tot datum, vanaf het verstrijken van de in voorkomend geval in toepassing van het vorig lid of van dit lid verlengde periode van 36 maanden. Het College van leidende ambtenaren opgericht krachtens het protocol van 22 december 1988 tot regeling van de betrekkingen tussen de instellingen ontstaan uit de herstructurering van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, bepaalt, na advies van het beheerscomité, met eenparigheid van stemmen wat bedoeld wordt met "werkzoekende met acute of chronische ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen, in voorkomend geval gecombineerd met sociale problemen" en met "een door deze dienst georganiseerd of erkend, hieraan aangepast traject";
  4° een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 % vertoont, vastgesteld door de voor het werkloosheidsbureau aangewezen geneesheer, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 141, en die positief meewerkt in een door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling georganiseerd of erkend, hieraan aangepast traject, kan het recht op uitkeringen behouden tot aan het verstrijken van een vaste periode van twee jaar, te rekenen van datum tot datum, vanaf het verstrijken van de in voorkomend geval in toepassing van het vorig lid of van dit lid verlengde periode van 36 maanden. Het College van leidende ambtenaren opgericht krachtens het protocol van 22 december 1988 tot regeling van de betrekkingen tussen de instellingen ontstaan uit de herstructurering van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, bepaalt, na advies van het beheerscomité, met eenparigheid van stemmen wat bedoeld wordt met "een door deze dienst georganiseerd of erkend, hieraan aangepast traject". "

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2014.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 28 maart 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 3 mei 2012;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2012;
   Gelet op de weigering van akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 22 oktober 2012, bevestigd op 20 december 2013;
   Gelet op het besluit van de Ministerraad van 31 januari 2014 om voorbij te gaan aan de weigering van akkoordbevinding van de Minister van Begroting;
   Gelet op advies 55.456/1 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie