J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/02/28/2014009093/justel

Titel
28 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 12-03-2014 nummer :   2014009093 bladzijde : 21053       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-02-28/03
Inwerkingtreding : 22-03-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2002009590       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in ß 1, eerste lid, wordt het eerste streepje vervangen door wat volgt :
  "- de patiŽnt een handelingsbekwame meerderjarige, of een handelingsbekwame ontvoogde minderjarige, of nog een oordeelsbekwame minderjarige is en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek;";
  b) in ß 1, eerste lid, in het derde streepje, worden tussen het woord "de" en het woord "patiŽnt" de woorden "meerderjarige of ontvoogde minderjarige" ingevoegd;
  c) paragraaf 1, eerste lid, wordt aangevuld met een vierde streepje, luidende :
  "- de minderjarige patiŽnt die oordeelsbekwaam is, zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd kan worden en dat binnen afzienbare termijn het overlijden tot gevolg heeft, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoe-ning;";
  d) paragraaf 2 wordt aangevuld met een 7į, luidende :
  "7į indien de patiŽnt een niet-ontvoogde minderjarige is, bovendien een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog raadplegen en hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging.
  De geraadpleegde specialist neemt kennis van het medisch dossier, onderzoekt de patiŽnt, vergewist zich van de oordeelsbekwaamheid van de minderjarige en attesteert dit schriftelijk.
  De behandelende arts brengt de patiŽnt en zijn wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte van het resultaat van deze raadpleging.
  Tijdens een onderhoud met de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige bezorgt de behandelende arts hen alle in ß 2, 1į, bedoelde informatie, en vergewist hij zich ervan dat zij hun akkoord geven betreffende het verzoek van de minderjarige patiŽnt.";
  e) in de inleidende zin van ß 3 worden tussen het woord "de" en het woord "patiŽnt" de woorden "meerderjarige of ontvoogde minderjarige" ingevoegd;
  f) in ß 4, wordt de zin "Het verzoek van de patiŽnt moet op schrift zijn gesteld" vervangen door wat volgt :
  "Het verzoek van de patiŽnt, alsook de instemming van de wettelijke vertegenwoordigers indien de patiŽnt minderjarig is, worden op schrift gesteld.";
  g) een ß 4/1 wordt ingevoegd, luidende :
  " ß 4/1. Nadat de arts het verzoek van de patiŽnt heeft behandeld, wordt aan de betrokkenen de mogelijkheid van psychologische bijstand geboden.".

  Art. 3. Artikel 7, vierde lid, 1į, van dezelfde wet wordt aangevuld met de woorden "en, met betrekking tot de minderjarige patiŽnt, of hij ontvoogd was.".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staastblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 28 februari 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken : 53-3245 Integraal verslag : 13 februari 2014. Senaat (www.senate.be): Stukken : 5-2170 Handelingen van de Senaat : 12 december 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie