J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/02/07/2014018083/justel

Titel
7 FEBRUARI 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Bron :
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Publicatie : 10-03-2014 nummer :   2014018083 bladzijde : 20376       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-02-07/21
Inwerkingtreding : 20-03-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen
Art. 2-6

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen

  Art. 2. In artikel 1 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de bestaande tekst, die § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en de nadere regels bepalen waaronder anonieme gegevens over de samenstelling en over het gebruik van de in deze wet bepaalde stoffen, door de laboratoria en deskundigen, zelfs wanneer ze optreden in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek, worden meegedeeld aan de overheden die Hij aanwijst.";
  2° het artikel wordt aangevuld met een § 2, luidende :
  " § 2. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na het advies te hebben ingewonnen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, stoffen op grond van een generieke classificatie onderwerpen aan de in § 1 bedoelde regels en toezicht.
  De in het voorgaande lid bedoelde generieke classificatie wordt vastgesteld door de Koning, onder meer op basis van de internationale inzichten, aanbevelingen en richtlijnen van het Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving van de Europese Unie en van de Internationale Controleraad voor de verdovende middelen van de Verenigde Naties. "

  Art. 3. In artikel 2bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 juli 1975 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht
  1° in § 5 worden de woorden "in de gevallen als bedoeld in de § 2, 3 en 4" vervangen door de woorden "in de in §§ 2, 3, 4 en 6 voorziene gevallen";
  2° het artikel wordt aangevuld met een § 6, luidende :
  " § 6. Met de in dit artikel gestelde straffen, en volgens het daarin gemaakte onderscheid worden gestraft zij die, onder bezwarende titel of om niet, voorbereidende handelingen stellen met het oog op de aanmaak, de verkoop, de levering of de illegale verschaffing van een in § 1 bedoelde stof, of met het oog op de verbouw van planten waaruit deze stoffen kunnen worden getrokken.".

  Art. 4. In artikel 2quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 3 mei 2003 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 5 ° en 6° luidende :
  "5° met opsluiting van 10 tot 15 jaar indien het in 4° bedoelde misdrijf een daad is van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging. Een boete van 1. 000 tot 100. 000 EUR kan bovendien worden opgelegd;
  6° met opsluiting van 15 tot 20 jaar indien het in 4° bedoelde misdrijf een daad is van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, in de hoedanigheid van leidend persoon. Een boete van 1 .000 tot 100.000 EUR kan bovendien worden opgelegd.";
  2° het artikel wordt aangevuld met een tweede lid luidende :
  "Met de in het eerste lid, 4° tot 6°, gestelde straffen, en volgens het daarin gemaakte onderscheid, worden gestraft zij die, onder bezwarende titel of om niet, voorbereidende handelingen stellen met het oog op het stellen van een in dezelfde bepalingen bedoeld misdrijf.".

  Art. 5. Artikel 4 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 3 juli 1975 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003, wordt aangevuld met een § 7, luidende :
  " § 7. De illegale stoffen, alsook de grondstoffen en het materiaal, gebruikt of bestemd voor de illegale productie van de in deze wet bedoelde stoffen, met inbegrip van de verbouw van planten waaruit deze stoffen kunnen worden getrokken, kunnen onmiddellijk worden vernietigd of definitief buiten gebruik gesteld ingevolge een beslissing van het Openbaar Ministerie, ongeacht de voortzetting van het onderzoek, in de mate dat hun bewaring niet noodzakelijk is om de waarheid aan de dag te brengen. In het kader van een gerechtelijk onderzoek kan deze maatregel maar bevolen worden na akkoord van de bevoegde onderzoeksrechter.
  In ieder geval dienen alle in het eerste lid bedoelde zaken te worden vernietigd wanneer de beslissing van het bevoegde rechtscollege, die de verbeurdverklaring ervan beveelt, definitief is geworden.".

  Art. 6. Artikel 9 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 3 mei 2003, wordt aangevuld met een lid luidende :
  "De bepalingen van het eerste lid zijn eveneens van toepassing op de in artikel 2bis, § 6, bedoelde voorbereidende handelingen."

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 7 februari 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Justitie,
Mevr. A . TURTELBOOM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2013-2014. Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken : 53-3112. Senaat : Stukken : 5-2415.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie