J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
13 JANUARI 2014. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 28-02-2014 nummer :   2014022063 bladzijde : 17429       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-01-13/13
Inwerkingtreding : 01-04-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003022831       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het artikel 24 § 1 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij de verordening van 5 mei 2008, wordt vervangen als volgt :
  " § 1. De kennisgeving van de vroege orthodontische behandeling bedoeld in artikel 6, § 6, 3 van de nomenclatuur wordt bij de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling ingediend met het formulier, voorzien in de bijlage 60bis.
  De kennisgeving van de regelmatige orthodontische behandeling bedoeld in artikel 6, § 6, 4. van de nomenclatuur wordt bij de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling ingediend met het formulier, voorzien in de bijlage 60.
  De aanvragen om verzekeringstegemoetkoming voorzien in artikel 6, § 6 van de nomenclatuur worden via de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling, met het volgens de regels ingevulde formulier dat is vervat in de bijlage 61, aan de Technische tandheelkundige raad overgemaakt.
  Het gaat hier om aanvragen :
  - in afwijking op de leeftijdsgrens (artikel 6, § 6, 4.4., van de nomenclatuur);
  - voor verlenging van behandeling als 36 prestaties 305616-305620 werden uitgevoerd (artikel 6, § 6, 4.5., van de nomenclatuur);
  - voor bijkomende vergoeding voor apparatuur in geval van kaak - en verhemeltespleet (artikel 6, § 6, 4.1.4., van de nomenclatuur) "

  Art. 2. In dezelfde verordening, worden de bijlagen 60 en 61 vervangen door de bijlagen 60 en 61 gevoegd bij deze verordening.

  Art. 3. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 60. - Kennisgeving voor tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor een regelmatige orthodontische behandeling
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-02-2014, p. 17430)

  Art. N2. Bijlage 61. - Aanvraag voor tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van een regelmatige orthodontische behandeling
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 28-02-2014, p. 17431-17432)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 13 januari 2014.
De Leidend Ambtenaar,
H. De Ridder.
De Voorzitter,
G. Perl.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 22, 11° ;
   Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 24, § 1, laatstelijk gewijzigd bij de verordeningen van 5 mei 2008;
   Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 13 januari 2014,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie