J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/01/06/2014200339/justel

Titel
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 31-01-2014 nummer :   2014200339 bladzijde : 8633       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-01-06/50
Inwerkingtreding : 25-05-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1989021006        1980080801       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Art. 2-7
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen
Art. 8-9
HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding
Art. 10

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

  Art. 2. In artikel 24bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 februari 1999 en 27 maart 2006, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt :
  " 2° senator bedoeld in artikel 67, § 1, 5°, tot 7°, van de Grondwet; ".

  Art. 3. In artikel 31ter, § 1, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, wordt de derde zin opgeheven.

  Art. 4. In artikel 35, § 3, van dezelfde bijzondere wet, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, worden het cijfer "37bis," en het cijfer "51," opgeheven.

  Art. 5. Artikel 37bis van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, wordt opgeheven.

  Art. 6. Artikel 51 van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006, wordt opgeheven.

  Art. 7. In artikel 59, § 4, van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 4 december 1996, worden de cijfers "1°, 2°, " opgeheven.

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

  Art. 8. In artikel 25, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 27 maart 2006, wordt de derde zin opgeheven.

  Art. 9. In artikel 35, § 3bis, eerste lid, van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij de bijzondere wet van 4 december 1996, worden de woorden "artikel 67, § 1, 1°, 2°, 6° en 7°, van de Grondwet" vervangen door de woorden "artikel 67, § 1, 6° en 7°, van de Grondwet".

  HOOFDSTUK 4. - Inwerkingtreding

  Art. 10. Deze wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands Zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  M. WATHELET
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  S. VERHERSTRAETEN
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-1746 - Handelingen van de Senaat : 27 en 28 november 2013. - Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53 3187 - Integraal verslag : 18 en 19 december 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie