J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/01/06/2014200268/justel

Titel
6 JANUARI 2014. - Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 31-01-2014 nummer :   2014200268 bladzijde : 8580       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-01-06/35
Inwerkingtreding : 31-01-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. In artikel 123, § 2, van de Grondwet, gewijzigd bij de herziening van de Grondwet van 25 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest," worden ingevoegd tussen de woorden "en de werking" en de woorden "van de regering van de Vlaamse Gemeenschap";
  2° de paragraaf wordt aangevuld met twee leden, luidende :
  "De in het eerste lid bedoelde wet voorziet in bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreft.
  Een wet duidt de aangelegenheden aan betreffende de samenstelling en de werking van de regering van de Duitstalige Gemeenschap, welke door zijn Parlement bij decreet worden geregeld. Dat decreet moet worden aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van het Parlement aanwezig is.".
  
  Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 6 januari 2014.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  M. WATHELET
  De Staatssecretaris voor Staatshervorming,
  S. VERHERSTRAETEN
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Verklaring tot herziening van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2010). - Senaat (www.senate.be) : Stukken : 5-1753 - Handelingen van de Senaat : 26 en 28 november 2013. - Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 53 3197 - Integraal verslag : 18 en 19 december 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie