J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/12/26/2013007329/justel

Titel
26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht

Bron :
LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 30-12-2013 nummer :   2013007329 bladzijde : 103618       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-12-26/05
Inwerkingtreding : 31-12-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Op 31 december 2013 treden in werking :
  1° de artikelen 1 tot 3, 1° tot 8°, 13° en 14°, 16° tot 18°, 20° tot 25°, 29° tot 30°, 32° tot 34°, 37° tot 40°, 42° tot 55°, en 61°, 44 tot 53, 68 en 69, 71 tot 77/2, 171 tot 178/2, 185 tot 188, 190 tot 192, 206/1 tot 209/1, 213 tot 216, 217 tot 225, 226/1 tot 231, 233 tot 237/5, 239 en 240, 242 tot 242/12, 244 tot 247, 249 tot 251, 255, 258, 260, § 3, 263 tot 265, 270 en 271, en 271/2 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, zoals gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013;
  2° dit besluit.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Ciergnon, 26 december 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Landsverdediging,
  P. DE CREM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, artikel 272, gewijzigd bij de wet van 20 juni 2002;
   Gelet op het protocol van onderhandelingen N-363 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 31 oktober 2013;
   Gelet op het advies 54.490 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Landsverdediging,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie