J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/12/21/2013024448/justel

Titel
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 31-12-2013 nummer :   2013024448 bladzijde : 104025       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-12-21/29
Inwerkingtreding : 01-01-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2013024422       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. Artikel 41 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen wordt aangevuld met de woorden "die ingeleid wordt voor de rechtbank van eerste aanleg".

  Art. 3. In artikel 43 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° voor het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende :
  "Tegen het opleggen van een administratieve geldboete zoals bedoeld in artikel 42, kan in beroep gegaan worden bij het hof van beroep van Brussel, zetelend zoals in kortgeding. Dit beroep heeft schorsende werking."
  2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "De grond van de zaak wordt aanhangig gemaakt bij het hof van beroep van Brussel dat uitspraak doet met volle rechtsmacht."

  Art. 4. Artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 juli 2005 en gewijzigd bij de wetten van 8 december 2006 en 26 januari 2010, wordt aangevuld met de bepaling onder 8°, luidende:
  "8° artikel 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen".

  Art. 5. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2014.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 21 december 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3058 (2013/2014) Nr. 1 : Wetsontwerp. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 7 november 2013. Stukken van de Senaat : 53-2331 (2013/2014) Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging overgedragen. Annales van Senaat : 5 december 2013. Zie ook : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-3057 (2013/2014) Nr. 1 : Wetsontwerp. Nr. 2 : Amendement. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 7 november 2013. Stukken van de Senaat : 5-2332 (2013/2014) : Nr. 1 : Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie