J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/12/21/2013003462/justel

Titel
21 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (i), voor wat betreft de slapende safes

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 31-12-2013 nummer :   2013003462 bladzijde : 104016       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-12-21/28
Inwerkingtreding : 10-01-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1921072450        2008202687        2005009962       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder
Art. 3-9
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), voor wat betreft de slapende safes
Art. 10-18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder

  Art. 2. Artikel 2, eerste lid, van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, vervangen bij de wet van 22 juli 1991, wordt aangevuld met de volgende zin :
  "Vanaf 1 januari 2014 kan geen verzet meer worden aangetekend bij het Kantoor.".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder

  Art. 3. Artikel 2, tweede lid, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder wordt aangevuld als volgt :
  "- obligaties aan toonder die de vorm aannemen van een verzameleffect en die, met het oog op de immobilisering ervan, aan een vereffeningsinstelling worden aangeboden, tenzij voor de toepassing van artikel 4.".

  Art. 4. In artikel 7 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° Paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  "De effecten aan toonder die niet overeenkomstig artikel 5 zijn omgezet, moeten uiterlijk op 31 december 2013 worden omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten, binnen de beperkingen van de statutaire bepalingen en binnen de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de uitgifte."
  2° in paragraaf 3, vierde lid, worden de woorden ", in twee persorganen met nationale verspreiding, waarvan één in het Nederlands en één in het Frans," opgeheven.

  Art. 5. In artikel 9 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid wordt tussen de eerste en de tweede zin de volgende zin ingevoegd :
  "De effecten waartegen verzet is aangetekend worden op naam van de emittent ingeschreven in het register op naam, onder een aparte rubriek, tot het verzet is uitgedoofd. Deze inschrijving is geen daad van beschikking als bedoeld in artikel 16 van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder.".
  2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "De inbeslagneming, sekwestratie of blokkering van een op naam van de emittent geopende effectenrekening of van een inschrijving op naam van de emittent overeenkomstig dit artikel, is niet toegelaten.".

  Art. 6. Artikel 10 van dezelfde wet wordt aangevuld met de woorden :
  ", ook na neerlegging van de niet-verkochte effecten bij de Kas overeenkomstig artikel 11, § 4, van deze wet.".

  Art. 7. In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragrafen 1 en 2 worden vervangen als volgt :
  " § 1. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt.
  Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden.
  De emittent kan op de opbrengst van de verkoop de kosten in mindering brengen die hij heeft moeten maken voor het houden en voor het beheer van de effecten die op zijn naam zijn ingeschreven op een effectenrekening met toepassing van artikel 9 en voor de omzetting van rechtswege van de door hem uitgegeven effecten.
  De emittent kan de te koop aangeboden effecten kopen. Wat betreft de aandelen, winstbewijzen of certificaten die er betrekking op hebben, voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de in artikel 620, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van vennootschappen bedoelde voorwaarde, waarvan kan worden afgeweken voor de toepassing van dit lid. Indien de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen niet vervuld zijn, kan de terugkoop enkel worden uitgevoerd door de emittent met het oog op de onmiddellijke vernieling van de teruggekochte effecten. In dit laatste geval voldoet de emittent aan de voorwaarden van artikel 621 van het Wetboek van vennootschappen.
  De bedragen afkomstig van de verkoop, na aftrek van de in het derde lid bedoelde kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt. De Deposito- en Consignatiekas is slechts verantwoordelijk voor de teruggave van deze bedragen voor zover ze die in uitvoering van dit lid vanwege de emittent heeft ontvangen. De interesten op deze bedragen komen toe aan de Deposito- en Consignatiekas zodra zij bij haar zijn gestort.
  De Koning kan de nadere regels vastleggen voor de in deze paragraaf bedoelde verkoop, storting en teruggave.
  § 2. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop verkocht door de emittent.
  Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van een marktonderneming die de markt van de openbare veiling exploiteert waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op het effect op te eisen. De verkoop kan slechts geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de 3 daaropvolgende maanden.
  De emittent kan op de opbrengst van de verkoop de kosten in mindering brengen die hij heeft moeten maken voor het houden en voor het beheer van de effecten die op zijn naam zijn ingeschreven op een effectenrekening met toepassing van artikel 9 en voor de omzetting van rechtswege van de door hem uitgegeven effecten.
  De emittent kan de te koop aangeboden effecten kopen. Wat betreft de aandelen, winstbewijzen of certificaten die er betrekking op hebben, voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de in artikel 620, § 1, eerste lid, 2°, bedoelde voorwaarde van het Wetboek van vennootschappen, waarvan kan worden afgeweken voor de toepassing van dit lid. Indien de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen niet vervuld zijn, kan de terugkoop enkel worden uitgevoerd door de emittent met het oog op de onmiddellijke vernieling van de teruggekochte effecten. In dit laatste geval voldoet de emittent aan de voorwaarden van artikel 621 van het Wetboek van vennootschappen.
  De bedragen afkomstig van de verkoop, na aftrek van de in het derde lid bedoelde kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt. De Deposito- en Consignatiekas is slechts verantwoordelijk voor de teruggave van deze bedragen voor zover ze die in uitvoering van dit lid vanwege de emittent heeft ontvangen. De interesten op deze bedragen komen toe aan de Deposito- en Consignatiekas zodra zij bij haar zijn gestort.
  De Koning kan de nadere regels vastleggen voor de in deze paragraaf bedoelde verkoop, storting en teruggave.";
  2° paragraaf 3, eerste lid, wordt vervangen als volgt :
  " § 3. De persoon die de teruggave vraagt van de bedragen afkomstig van de in §§ 1 en 2 bedoelde verkoop, of van de effecten gedeponeerd en ingeschreven op naam van de Deposito- en Consignatiekas overeenkomstig § 4, levert aan de Deposito- en Consignatiekas de effecten onder hun papieren vorm.";
  3° paragraaf 3, tweede lid, wordt vervangen als volgt :
  "Enkel het schriftelijk bewijs wordt toegelaten voor het aantonen van vroegere operaties van effecten.
  Elk ander bewijsmiddel van hoedanigheid van rechthebbende, wordt overgelaten aan de appreciatie van de emittent, die als enige de verantwoordelijkheid voor de beslissing tot eventuele teruggave op zich neemt.
  De Koning bepaalt de modaliteiten van de communicatie tussen de emittent en de Kas.
  De persoon die een teruggave vraagt is een boete verschuldigd, die berekend wordt per jaar achterstand vanaf 1 januari 2016.
  Het bedrag van deze boete is, per jaar achterstand, gelijk aan 10 % van het bedrag of van de tegenwaarde van de effecten die het voorwerp zijn van de vraag om teruggave.";
  4° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :
  " § 4. De effecten die op 30 november 2015 niet verkocht zijn overeenkomstig dit artikel, worden door de emittent in de vorm van effecten op naam neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas, totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt.
  De Koning kan de nadere regels voor deze neerlegging vastleggen.
  De Deposito- en Consignatiekas is slechts verantwoordelijk voor de teruggave van deze effecten voor zover deze in uitvoering van deze paragraaf door de emittent bij haar zijn neergelegd, overeenkomstig de voorziene modaliteiten.
  Dit geldt eveneens voor de bedragen afkomstig van de verkoper bepaald in artikel 11, §§ 1 en 2, of bestemd tot teruggave van de vervallen titels en die overgaan via een rekening op naam van de uitgever.".
  5° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5 luidende :
  " § 5. De emittent laat bevestigen door de commissaris, of, bij ontstentenis, door een externe erkende boekhouder, een accountant of een bedrijfsrevisor, dat de bepalingen van dit artikel werden nageleefd.
  Deze bevestiging wordt aan het bestuursorgaan van de emittent gericht, die haar langs elektronische weg aan de Deposito- en Consignatiekas bezorgt. Deze wordt eveneens specifiek vermeld in de bijlagen bij de jaarrekening van 2015.
  Deze paragraaf is niet van toepassing op de Staat.
  De verjaringstermijn van het recht op teruggave van vervallen titels wordt op dezelfde wijze geschorst.".

  Art. 8. In dezelfde wet wordt een artikel 12/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 12/1. § 1. Op 1 januari 2026 worden de bedragen afkomstig van de verkoop, als bedoeld in artikel 11, §§ 1 en 2, die bij de Deposito- en Consignatiekas zijn gestort en waarvoor geen teruggave werd gevraagd, aan de Staat toegekend.
  § 2. De effecten die krachtens artikel 11, § 4 zijn ingeschreven bij de Deposito- en Consignatiekas en waarvoor er op 31 december 2025 geen teruggave werd gevraagd door de rechthebbende, kunnen worden teruggekocht door de emittent. Wat betreft de aandelen, winstbewijzen of certificaten die er betrekking op hebben, voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de voorwaarde bedoeld in artikel 620, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van vennootschappen, waarvan kan worden afgeweken voor de toepassing van dit artikel. Indien de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen niet vervuld zijn, kan de terugkoop enkel worden uitgevoerd door de emittent met het oog op de onmiddellijke vernieling van de teruggekochte effecten. In dit laatste geval voldoet de emittent aan de voorwaarden van artikel 621 van het Wetboek van vennootschappen.
  Wanneer de emittent uiterlijk op 31 december 2025 aan de Deposito- en Consignatiekas schriftelijk te kennen geeft dat hij van plan is de effecten terug te kopen, vraagt de Staat de emittent om binnen een termijn van 15 dagen na de datum van verzending van deze uitnodiging, tegen een door de Koning vastgestelde minimumprijs een bod uit te brengen.
  Indien het terugkoopbod voldoet aan de voorwaarden van dit artikel, wordt het door de Staat aanvaard binnen een termijn van 15 dagen na de datum van ontvangst van het bod. De opbrengst van de verkoop van de effecten aan de emittent wordt aan de Staat toegekend. Indien de emittent de effecten niet terugkoopt, worden ze aan de Staat toegekend. De schorsing van de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten, waarin voorzien is in artikel 10, eindigt zodra de eigendom van de effecten wordt overgedragen aan de Staat of aan de emittent.
  De emittent zorgt voor de overdracht aan de Staat van de eigendom van de effecten die aan de Staat zijn toegekend via een inschrijving op naam van de Staat in het register van de effecten op naam van de emittent.
  § 3. Zodra de Staat eigenaar wordt van de effecten, kan hij ze verkopen, hetzij op een gereglementeerde of niet-gereglementeerde markt, hetzij uit de hand, onder voorbehoud van de naleving van de statutaire of contractuele bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van de effecten beperken.".

  Art. 9. In artikel 14 van dezelfde wet wordt het eerste lid vervangen als volgt :
  "De overtreding van de artikelen 3, 4, 6 en 11 en de door de Koning in uitvoering van artikel 11 vastgestelde modaliteiten van de storting van de bedragen afkomstig van de verkoop van effecten en de neerlegging van de onverkochte effecten bij de Deposito- en Consignatiekas wordt bestraft met een geldboete van 200 tot 100.000 euro.".

  HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), voor wat betreft de slapende safes

  Art. 10. In artikel 23 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt :
  "4° slapende safes : safes waarvoor de huurprijs sedert minstens vijf jaar niet is betaald en waarvan de huur is opgezegd door de instelling-verhuurder; verzegelde omslagen die in bewaring zijn bij een instelling-depositaris en die gedurende minstens vijf jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een tussenkomst door de deposant, zijn rechthebbenden of zijn wettelijke vertegenwoordiger, worden gelijkgesteld met slapende safes; ".

  Art. 11. Artikel 32 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  "Art. 32. § 1. Indien, ondanks de opsporingsprocedure bedoeld in artikel 26, een slapende safe niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een tussenkomst door de huurder vóór het einde van het eerste jaar volgend op het ogenblik waarop de safe een slapende safe is geworden, opent de instelling-verhuurder de safe in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder of een notaris vóór het einde van het tweede jaar volgend op het ogenblik waarop de safe een slapende safe is geworden.
  Als de huurder alsnog tussenkomst na het einde van het eerste jaar volgend op het ogenblik waarop de safe een slapende safe is geworden, maar vóór zijn opening, is het eerste lid niet van toepassing.
  De gerechtsdeurwaarder of de notaris stelt een inventaris op van de inhoud van de betrokken safe. De inventaris vermeldt tevens de bestemming die eraan wordt gegeven in uitvoering van het vierde en vijfde lid.
  De gerechtsdeurwaarder of notaris verpakt de inhoud van de betrokken safe in een omslag die hij verzegelt en geeft deze in bewaring bij de instelling-verhuurder.
  In afwijking van het vierde lid, stelt de instelling-verhuurder alles in het werk om :
  1° de speciën op rekeningen in te schrijven;
  2° de voorwerpen die een risico op ontbinding inhouden, te vernietigen;
  3° de verboden of gevaarlijke voorwerpen over te dragen aan de bevoegde overheid.
  Het eerste lid belet niet dat overeenkomstig de bepalingen van het huurcontract een instelling-verhuurder een safe opent zonder dat de huurder erom verzoekt vooraleer deze safe een slapende safe is geworden of de opsporingsprocedure bedoeld in artikel 26 is voltooid. In dat geval zijn het derde, vierde en vijfde lid van toepassing.
  De instelling-verhuurder mag de kosten voor de opening van de safe en het opstellen van de inventaris aanrekenen aan de huurder.
  § 2. De door de Koning bepaalde gegevens betreffende de verzegelde omslagen met de inhoud van de betrokken safe worden door de instelling-verhuurder overgedragen aan de Kas vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarin de safe is geopend of, als deze opening is gebeurd met toepassing van § 1, zesde lid, vóór het einde van de dertiende maand die volgt op de maand waarin de safe een slapende safe is geworden.
  De materiële levering van de verzegelde omslag en zijn inventaris aan de Kas gebeurt minstens één keer per jaar en ten vroegste in de loop van 2014. Tussen het ogenblik waarop de omslag wordt verzegeld en zijn materiële levering bewaart de instelling-verhuurder de verzegelde omslag namens en voor rekening van de huurder. De instelling-verhuurder mag de kosten voor de bewaring en de materiële levering van de verzegelde omslag aanrekenen aan de huurder.
  De Koning bepaalt de nadere regels voor de overdracht van de gegevens en de materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventarissen aan de Kas en de uitwisseling van gegevens tussen de instelling-verhuurder en de Kas. Hij kan tevens nadere regels bepalen voor de bewaring van de verzegelde omslagen door de instelling-verhuurder.
  De minister van Financiën bepaalt wanneer de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris zal plaatshebben.".

  Art. 12. In dezelfde wet wordt een artikel 32/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 32/1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 43 en behalve in geval van vergissing of fout van de instelling-verhuurder, bevrijdt de materiële levering van de verzegelde omslag aan de Kas de instelling-verhuurder van elke verplichting ten opzichte van de huurder, de overheden en elke derde.
  De Kas treedt niet in de rechten en verplichtingen van de instelling-verhuurder met uitzondering van de verplichting tot teruggave.".

  Art. 13. In dezelfde wet wordt een artikel 32/2 ingevoegd, luidende :
  "Art. 32/2. De Kas houdt een register van de slapende safes bij en verzekert de toegang ervan voor de personen die een wettig belang aantonen. De Koning bepaalt de voorwaarden voor de toegang tot dit register.".

  Art. 14. In artikel 41 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden "en de verzegelde omslagen geleverd aan de Kas "ingevoegd tussen de woorden "De tegoeden gedeponeerd bij de Kas "en het woord "blijven";
  2° een lid wordt tussen het vierde en het vijfde lid ingevoegd, luidende :
  "De verzegelde omslagen geleverd aan de Kas worden eigendom van de Staat na het verstrijken van een termijn van dertig jaar die ingaat op de datum waarop de safes waarvan de inhoud zich in deze verzegelde omslagen bevindt, slapende safes in de zin van artikel 23, 4°, zijn geworden.";
  3° het vijfde lid wordt het zesde lid;
  4° het wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "De Kas bewaart de aan haar geleverde verzegelde omslagen en mag hiervoor aan de huurder de kosten van derden, aanrekenen. De Koning bepaalt de regels voor de aanrekening van deze kosten.".

  Art. 15. In dezelfde wet wordt een artikel 41/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 41/1. Een federale overheidsdienst of een instelling die daartoe is aangeduid bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, opent de verzegelde omslagen die eigendom zijn geworden van de Staat op grond van artikel 41, vijfde lid. De Koning mag de modaliteiten van de terbeschikkingstelling van de verzegelde omslagen aan deze dienst of instelling, van de bestemming van de inhoud van de verzegelde omslagen en van de storting van de opbrengst van de eventuele verkoop aan de Kas regelen.".

  Art. 16. In artikel 42 van dezelfde wet worden de woorden "en van de opbrengst van de in artikel 41/1 bedoelde verkoop "ingevoegd tussen de woorden "gedeponeerde tegoeden "en de woorden "dat Hij bepaalt".

  Art. 17. In artikel 43 van dezelfde wet worden de woorden "artikel 32, eerste en tweede lid" vervangen door de woorden "artikel 32, § 2, eerste lid".

  Art. 18. Artikel 50 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  "Art. 50. Voor wat betreft de safes die op het moment van de inwerkingtreding van dit artikel slapende safes in de zin van artikel 23, 4°, zijn en die ondanks de opsporingsprocedure bedoeld in artikel 26 niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een tussenkomst door de huurder, dient de instelling-verhuurder binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit artikel :
  1° als er geen door een gerechtsdeurwaarder of notaris opgestelde inventaris bestaat van de inhoud van de slapende safes, de safes of de verzegelde omslagen te openen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder of een notaris, die de inventaris ervan opstelt met toepassing van artikel 32, § 1, derde tot vijfde lid en zevende lid;
  2° als er een door een gerechtsdeurwaarder of notaris opgestelde inventaris bestaat van de inhoud van de slapende safes die melding maakt van voorwerpen bedoeld in artikel 32, § 1, vijfde lid, de verzegelde omslagen te openen, een nieuwe inventaris op te stellen en artikel 32, § 1, vijfde lid, toe te passen;
  3° de haar door artikel 32, § 2, eerste lid, opgelegde verplichtingen na te komen.
  In afwijking van artikel 41, vijfde lid, wordt de Staat ten vroegste dertig jaar na de inwerkingtreding van dit artikel eigenaar van de aan de Kas geleverde verzegelde omslagen waarin zich de inhoud bevindt van safes die slapende safes in de zin van artikel 23,4°, zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit artikel.".
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 21 december 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Financiën,
K. GEENS
De Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw,
Mevr. S. LARUELLE
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2014003199
PUBLICATIE :
2014-05-14
bladzijde : 39115

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2013-2014. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 53-3219/001. - Amendementen, nr. 53-3219/002. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 53-3219/005. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 53-3219/006. Integraal Verslag : 12 december 2013. [Stukken Senaat : 5-2404
   Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.
   Nr. 2 : Amendementen.
   Nr. 3 : Nog niet verschenen.
   Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen.
   Integraal verslag : 18 en 19 december 2013."]

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie