J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/12/21/2013009561/justel

Titel
21 DECEMBER 2013. - Wet betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 30-12-2013 nummer :   2013009561 bladzijde : 103435       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-12-21/17
Inwerkingtreding : 09-01-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 65, eerste lid, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 december 2012, worden de woorden "op 1 januari 2014" vervangen door de woorden "op 1 januari 2016".
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 21 december 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2014009174
PUBLICATIE :
2014-05-14
bladzijde : 39107

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2012-2013 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken 53-3228 /1 Wetsvoorstel /2 Verslag - Integraal verslag : [12 december 2013] - Senaat 5-2409 /1 Ontwerp overgezonden door de Kamer /2 Verslag /3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd - Handelingen van de Senaat : [18 en 19 december 2013]. <Erratum,B. St. 14-05-2014,p. 39107>

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie