J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/12/01/2013024426/justel

Titel
1 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 13-12-2013 nummer :   2013024426 bladzijde : 98647   BEELD
Dossiernummer : 2013-12-01/08
Inwerkingtreding : 23-12-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-57

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. Binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wordt het Bestuur van de medische expertise (afgekort : "Medex") opgericht.
  § 2. Het Bestuur van de medische expertise is belast met de uitvoering van medische expertises inzake :
  1° het overheidspersoneel, met name betreffende :
  a) afwezigheden wegens ziekte;
  b) de evaluatie van lichamelijke schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  c) het vroegtijdig pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid;
  d) andere medische evaluaties voorzien in de personeelsstatuten;
  2° de verkeersveiligheid, met name betreffende :
  a) de luchtvaart;
  b) de scheepvaart;
  c) het wegvervoer;
  3° alle andere taken die het door Ons worden opgedragen.
  § 3. Het Bestuur van de medische expertise neemt de bevoegdheden en taken over die werden opgedragen aan de Bestuursafdeling der Sociale geneeskunde, aan de Sociaal-Medische Rijksdienst en aan de Administratieve Gezondheidsdienst.
  § 4. Het Bestuur van de medische expertise omvat :
  - gewestelijke geneeskundige centra
  - een heroriënteringscommissie.
  De werking en de samenstelling van de heroriënteringscommissie worden door Ons bepaald op de voordracht van de minister bevoegd voor Volksgezondheid, van de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en van de minister bevoegd voor Werk.
  § 5. De artsen van het Bestuur van de medische expertise kunnen voor bijzondere aangelegenheden het advies inwinnen van door de minister bevoegd voor Volksgezondheid erkende geneesheren-specialisten.

  Art. 2. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst worden de woorden "de Bestuursafdeling der Sociale Geneeskunde" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 3. In de artikelen 5, vierde en vijfde lid, 8, tweede lid, en 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 mei 1936 betreffende de wijze om van de rechten op pensioen te laten blijken, worden de woorden "de provinciale pensioen(s)commissie" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 4. In artikel 106, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 december 1938 betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel,worden de woorden "den administratieven gezondheidsdienst van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 5. In het opschrift van het koninklijk besluit van 18 augustus 1939 tot regeling van de inrichting der geneeskundige onderzoekingen door den Administratieven Gezondheidsdienst, in plaats van door de provinciale pensioencommissies, worden de woorden "den Administratieven Gezondheidsdienst, in plaats van door de provinciale pensioencommissies" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 6. In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 maart 1965, worden de woorden "den Administratieven Gezondheidsdienst van het Ministerie van Volksgezondheid" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 7. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "Art. 2. De ambtenaar, beambte of bediende wordt onderzocht door een geneesheer-ambtenaar van het Bestuur van de medische expertise, bijgestaan door een geneesheer niet-ambtenaar, in het geneeskundig centrum van dit Bestuur, dat het dichtst bij de woning van de ambtenaar, beambte of bediendegelegen is. Hij wordt opgeroepen door het Bestuur van de medische expertise.".

  Art. 8. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 maart 1965, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 9. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 maart 1965, worden de woorden "de(n) Administratieve(n) Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 10. In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 maart 1965, worden de woorden "den Administratieven Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 11. In artikel 11, § 3, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 12. In artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 december 1990, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "De Administratieve Gezondheidsdienst van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu" worden vervangen door de woorden "Het Bestuur van de medische expertise van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu";
  2° de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" worden vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 13. In het opschrift van het koninklijk besluit van 3 maart 1953 tot regeling van de tussenkomst van de Staat in de kosten van consult bij wijze van beroep tegen een beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, worden de woorden "de administratieve gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 14. In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 15. In artikel 85 van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, ingevoegd bij koninklijk besluit van 9 juni 1999, worden de woorden "de administratieve gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 16. In artikel 2, Xbis, van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, ingevoegd bij koninklijk besluit van 16 januari 1978, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 17. In artikel 30 van het koninklijk besluit van 17 januari 1964 tot uitvoering van de wet houdende vergoeding ten behoeve van de gezinnen van soldijtrekkende militairen,worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 18. In artikel 4bis van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, ingevoegd bij koninklijk besluit van 13 november 1973 en laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 19. In artikel 5bis van hetzelfde besluit wordt paragraaf 5, ingevoegd bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, vervangen als volgt :
  " § 5. Het slachtoffer dient bij een ter post aangetekende brief, bij de in artikel 6 bedoelde dienst, zijn aanvraag in, vergezeld van al de bewijsstukken. De dienst meldt onmiddellijk de ontvangst van de aanvraag bij een ter post aangetekende brief en bezorgt de aanvraag binnen de achtenveertig uur aan het Bestuur van de medische expertise. Dat onderzoekt het slachtoffer uiterlijk drie maanden na het indienen van de aanvraag.
  Het Bestuur van de medische expertisebehoudt of wijzigt het percentage van de blijvende ongeschiktheid. Het stelt de bevoegde dienst onverwijld in kennis van zijn beslissing. Die beslissing wordt neergelegd in een ministerieel besluit en, bij een ter post aangetekende brief, ter kennis gebracht van het slachtoffer.
  Artikel 11, § 2, is van toepassing op de procedure voor de aanvraag tot erkenning van een verergering.".

  Art. 20. In artikel 5ter van hetzelfde besluit wordt paragraaf 5, ingevoegd bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, vervangen als volgt :
  " § 5. De rechthebbenden van het slachtoffer dienen, bij een ter post aangetekende brief, bij de in artikel 6 bedoelde dienst, een aanvraag in, vergezeld van al de bewijsstukken.
  De dienst meldt onmiddellijk de ontvangst van de aanvraag bij een ter post aangetekende brief en bezorgt de aanvraag binnen de achtenveertig uur aan het Bestuur van de medische expertise. Dat beslist op grond van de elementen in het dossier uiterlijk drie maanden na het indienen van de aanvraag. Het stelt de minister of zijn afgevaardigde onverwijld in kennis van zijn beslissing.
  Die beslissing wordt neergelegd in een ministerieel besluit en bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van de rechthebbenden.".

  Art. 21. In artikel 7 van hetzelfde besluit,gewijzigd bij koninklijke besluiten van 21 november 1991 en 20 september 1998, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 22. In artikel 8 van hetzelfde besluit,gewijzigd bij koninklijke besluiten van 7 juni 2007 en 26 november 2012, worden de woorden "De Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "Het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 23. In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, worden de woorden "De Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "Het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 24. Artikel 9bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 24 maart 1986 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt :
  "Art. 9bis. In geval van subrogatie van rechtswege, zoals bepaald in de artikelen 14, § 3, en 14bis van de wet, kan de Minister een beroep doen op de geneeskundige medewerking van het Bestuur van de medische expertise. Dit is in iedere procedure, zowel in der minne als in een geschil, verplicht daaraan gevolg te geven, behoudens hetgeen vereist is ter bewaring van het medisch beroepsgeheim.".

  Art. 25. In artikel 10 van hetzelfde besluit,gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 november 1973, 24 maart 1986,7 juni 2007 en 26 november 2012, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 26. Artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 november 1973, 24 maart 1986, 20 september 1998 en 7 juni 2007, wordt vervangen als volgt :
  "Art. 11. § 1. Het Bestuur van de medische expertise onderzoekt de getroffene uiterlijk drie maanden na het indienen van de aanvraag tot herziening.
  Het Bestuur van de medische expertisebehoudt of wijzigt het percentage van de blijvende ongeschiktheid.
  Het stelt de Minister onverwijld in kennis van zijn beslissing.
  De beslissing van het Bestuur van de medische expertise wordt neergelegd in een ministerieel besluit en ter kennis gebracht van de getroffene.
  § 2. Ingeval de getroffene zich zonder geldige reden en na twee opeenvolgende bij de post aangetekende oproepingsbrieven niet aanmeldt bij het Bestuur van de medische expertise ten gevolge van de aanvraag tot herziening die in artikel 10, § 3 wordt bedoeld, wordt de uitkering van de vergoedingen en renten geschorst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de tweede oproeping.
  Het Bestuur van de medische expertise beoordeelt de relevantie van de motieven waarom het slachtoffer niet verschenen is, voor zover het een schriftelijke rechtvaardiging geeft.
  De uitbetaling wordt, zonder terugwerkende kracht, hervat de eerste dag van de maand die volgt op de datum van verschijning van het slachtoffer, die zonder geldig motief niet was verschenen, bij het Bestuur van de medische expertise.".

  Art. 27. In artikel 25 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 6 maart 1998, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 28. In artikel 28 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 29. In artikel 32bis van hetzelfde besluit,ingevoegd bij koninklijk besluit van 24 maart 1986 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 juni 2007, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 30. In artikel 33, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 31. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 20 september 1998, 27 mei 2004 en 7 juni 2007, worden de woorden "de administratieve gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise" en worden de woorden "kan de administratieve gezondheidsdienst zijn of iedere andere dienst die hem vervangt" vervangen door de woorden "kan het Bestuur van de medische expertise zijn of iedere andere dienst die het vervangt".

  Art. 32. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 september 1998, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst of de dienst welke deze vervangt" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise of de dienst welke dit vervangt".

  Art. 33. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 juli 1974 tot regeling van de rechtspleging voor de commissies voor overlevingstegemoetkomingen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 oktober 1982, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 34. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 mei 1978 houdende het geldelijk statuut van de gewetensbezwaarden in dienst bij publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 september 1990, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 35. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 mei 1978 houdende het geldelijk statuut van de gewetensbezwaarden in dienst bij de civiele bescherming, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 36. In artikel 247 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 10 juni 2001, 10 juli 2001, 19 februari 2003, 12 maart 2003, 13 februari 2006 en 30 maart 2009, worden de woorden "de administratieve gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 37. In artikel 248 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 30 maart 2009,worden de woorden "de administratieve gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 38. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 39. In de artikelen 3, 12, 18, 20, 30 en 34 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 40. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 41. In de artikelen 9, 14 en 15 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 42. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst zich niet definitief heeft kunnen uitspreken of indien hij" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertisezich niet definitief heeft kunnen uitspreken of indien het".

  Art. 43. In de artikelen 13, 21 en 27 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 44. In de artikelen 19 en 40 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst, in plaats van door de provinciale pensioencommissies" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 45. In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 46. In bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 26 maart 2001 tot uitvoering van de artikelen 13, 27, tweede en vijfde lid, en 53 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en houdende diverse andere overgangsbepalingen, wordt de bepaling onder 19° vervangen als volgt :
  "19° Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Bestuur van de medische expertise : de medische dienst.".

  Art. 47. In artikel 149 van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, worden de woorden "de Administratieve Gezondheidsdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 48. In het opschrift, gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991, en artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1971 tot beperking van de aan de Sociaal-Medische Rijksdienst opgedragen taken in verband met DE POST, worden de woorden "de Sociaal-Medische Rijksdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 49. In artikel 10 en in artikel 16, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 mei 1988, van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening, worden de woorden "de Sociaal-Medische Rijksdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 50. In het opschrift, in artikel 1, gewijzigd bij koninklijk beluit van 11 juli 2011, en in artikel 4bis, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 mei 1995 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 juli 2011, vanhet koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd, worden de woorden "de Sociaal-Medische Rijksdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 51. In de artikelen 7 en 10, gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991, van het koninklijk besluit van 23 mei 1984 ter bevordering van de tewerkstelling van minder-validen bij Belgacom, worden de woorden "de Sociaal-Medische Rijksdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 52. In de artikelen 7 en 10, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 1991 en 13 december 2010, van het koninklijk besluit van 21 mei 1985 ter bevordering van de tewerkstelling van minder-validen bij bpost, worden de woorden "de Sociaal-Medische Rijksdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 53. In de artikelen 99 en 114 van het koninklijk besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de Regie der luchtwegen, worden de woorden "de Sociaal-Medische Rijksdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 54. In artikel 44 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragrafen 1, 2 en 3, worden de woorden "de Sociaal-Medische Rijksdienst" telkens vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise";
  2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "die dienst" vervangen door de woorden "dat Bestuur".

  Art. 55. In artikel 35, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 14 juli 2010, 18 augustus 2010 en 1 juni 2011, van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, worden de woorden "de Sociaal-Medische Rijksdienst" vervangen door de woorden "het Bestuur van de medische expertise".

  Art. 56. Opgeheven worden :
  1° het koninklijk besluit van 25 juli 1969 tot oprichting van de Sociaal-medische Rijksdienst, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 1991 en 13 december 2010;
  2° het koninklijk besluit van 17 maart 1970 tot regeling van de rechtstoestand van de voorzitter van de Sociaal-medische Rijksdienst.

  Art. 57. De Eerste Minister, de minister bevoegd voor Landsverdediging, de minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Pensioenen, de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Begroting, de minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking en de minister bevoegd voor Financiën en Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 1 december 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Minister van Landsverdediging,
  P. DE CREM
  De Minister van Buitenlandse Zaken,
  D. REYNDERS
  De Minister van Economie,
  J. VANDELANOTTE
  De Minister van Pensioenen,
  A. DE CROO
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  De Minister van Begroting,
  O. CHASTEL
  De Minister van Werk,
  Mevr. M. DE CONINCK
  De Minister van Overheidsbedrijven,
  J.-P. LABILLE
  De Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken,
  K. GEENS
  De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken,
  H. BOGAERT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;
   Gelet op de wet van 17 februari 1849 tot wijziging van de wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, artikel 3, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 35 van 10 augustus 1939 en bij de wet van 20 mei 1997;
   Gelet op de wet van 3 juni 1964, houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, artikelen 17bis en 18, gewijzigd bij de wet van 3 juli 1975;
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 juli 2012;
   Gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 maart 2013;
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 mei 1936 betreffende de wijze om van de rechten op pensioen te laten blijken, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 29 januari 1985, 24 januari 1990 en 12 maart 2009;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 1938 betreffende de pensioenregeling van het gemeentepersoneel, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 2 april 1979, 22 december 1986, 5 augustus 1991 en 20 juli 2000;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1939 tot regeling van de inrichting der geneeskundige onderzoekingen door den Administratieven Gezondheidsdienst, in plaats van door de provinciale pensioencommissies, gewijzigd bij Regentsbesluit van 20 juni 1946 en bij koninklijke besluiten van 8 maart 1965, 7 april 1995 en 13 mei 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1953 tot regeling van de tussenkomst van de Staat in de kosten van consult bij wijze van beroep tegen een beslissing van de administratieve gezondheidsdienst;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juni 1999;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 oktober 2004;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 januari 1964 tot uitvoering van de wet houdende vergoeding ten behoeve van de gezinnen van soldijtrekkende militairen, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 april 1995;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 november 2012;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1969 tot oprichting van de Sociaal-Medische Rijksdienst;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1970 tot regeling van de rechtstoestandvan de voorzitter van de Sociaal-medische Rijksdienst;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, van de publiekrechtelijke rechtspersonen en van de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 september 2009;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1971 tot beperking van de aan de Sociaal-Medische Rijksdienst opgedragen taken in verband met DE POST, gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van lening, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 1 maart 1974, 9 mei 1988, 28 juni 1990 en 18 maart 2003;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1974 tot regeling van de rechtspleging voor de commissies voor overlevingstegemoetkomingen, aangevuld bij koninklijk besluit van 6 oktober 1982;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 november 1991;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 1978 houdende het geldelijk statuut van de gewetensbezwaarden in dienst bij publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 september 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 1978 houdende het geldelijk statuut van de gewetensbezwaarden in dienst bij de civiele bescherming, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 september 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 november 2011;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 1984 ter bevordering van de tewerkstelling van minder-validen bij Belgacom, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 maart 1994;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1985 ter bevordering van de tewerkstelling van minder-validen bij bpost, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 2010;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 1988 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de Regie der luchtwegen, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 1998;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 mei 2013;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 april 2013;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot regeling van het medisch toezicht op het personeel van sommige overheidsdiensten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2001 tot uitvoering van de artikelen 13, 27, tweede en vijfde lid en 53 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en houdende diverse andere overgangsbepalingen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 november 2001;
   Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 1 juni 2011;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 november 2009;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2007;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 27 september 2007;
   Gelet op het protocol nr. 184/3 van 14 mei 2013 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;
   Gelet op het advies 47.288/3 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2009;
   Op de voordracht van de Eerste Minister, van de Minister van Landsverdediging, van de Minister van Buitenlandse Zaken, van de Minister van Economie, van de Minister van Pensioenen, van de minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van de Minister van Justitie, van de Minister van Begroting, van de Minister van Werk, van de Minister van Overheidsbedrijven, van de minister van Financiën envan de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie