J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/28/2013003374/justel

Titel
28 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak
(NOTA : bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding bij W 2014-05-12/17, art. 352, 4°) Zie wijziging(en)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 29-11-2013 nummer :   2013003374 bladzijde : 94367       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-11-28/02
Inwerkingtreding : 01-01-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1997003241       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 2 van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt :
  " § 2. Wanneer in onderhavige wet de accijns wordt vastgesteld met verwijzing naar bepaalde soorten tabaksfabricaten volgens de meest gevraagde prijsklasse of volgens de gewogen gemiddelde prijs, dan wordt de accijns bepaald aan de hand van de gekende gegevens op 30 september van ieder jaar op basis van de gekende gegevens sedert 1 januari van hetzelfde jaar.".

  Art. 2. In artikel 3 van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :
  " § 2. Naast de in § 1, 2° en 3°, bepaalde ad valorem accijns en ad valorem bijzondere accijns worden sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak die hier te lande tot verbruik werden uitgeslagen, onderworpen aan een specifieke accijns en een specifieke bijzondere accijns, die als volgt zijn vastgesteld :
  a) voor sigaretten :
  - accijns : 6,8914 EUR per 1 000 stuks;
  - bijzondere accijns : 16,7000 EUR per 1 000 stuks;
  b) voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak :
  - accijns : 0,0000 EUR per kilogram;
  - bijzondere accijns : 14,5000 EUR per kilogram.";
  2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt :
  " § 3. Voor de sigaretten mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 2°, en § 2, a), in geen geval minder bedragen dan honderd en één percent van het totaal van deze accijnzen van toepassing op de gewogen gemiddelde prijs.";
  3° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt :
  " § 4. Voor de rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak mag het totaal van de accijnzen en van de bijzondere accijnzen, geheven overeenkomstig § 1, 3°, en § 2, b), in geen geval minder bedragen dan honderd en twee percent van het totaal van deze accijnzen van toepassing op de gewogen gemiddelde prijs.
  Voor de sigaren mag het totaal van de accijns en van de bijzondere accijns, geheven overeenkomstig § 1, 1°, en van de btw, in geen geval minder bedragen dan honderd percent van het totaal van deze belastingen van toepassing op de meest gevraagde prijsklasse.";
  4° paragraaf 5bis wordt vervangen als volgt :
  " § 5bis. De meest gevraagde prijsklasse voor sigaren is deze die het meest verkocht werd gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
  De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.
  De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak is gelijk aan de op basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, gedeeld door de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak gedurende de periode zoals vastgelegd in artikel 2, § 2, van deze wet.".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

  Art. 4. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 28 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Financiën,
  K. GEENS
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen (1), artikel 13, § 1;
   Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2);
   Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 5 november 2013;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2013;
   Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de beslissing van de Regering om de accijnstarieven op sigaretten en op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak te verhogen alsook om het totale minimumaccijnsbedrag voor deze tabaksfabricaten te verhogen op 1 januari 2014 teneinde de fiscale meerontvangsten inzake tabaksfabricaten te verkrijgen;
   dat bij de uitslagen tot verbruik verricht vanaf 1 januari 2014 enkel de fiscale kentekens overeenstemmende met de fiscaliteit die geldt op deze datum nog zullen kunnen worden gebruikt; dat bijgevolg de marktdeelnemers geruime tijd op voorhand over deze fiscale kentekens moeten kunnen beschikken teneinde het logistieke proces niet te verstoren;
   dat het afleveren van fiscale kentekens slechts mogelijk is voor zover de nieuwe fiscaliteit is gekend en voor zover de tabel der fiscale kentekens, gevoegd in bijlage VIII bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dienovereenkomstig wordt aangepast; dat de publicatie van de nieuwe accijnstarieven op sigaretten en op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak zich bijgevolg opdringt;
   dat de invoering van een hogere minimumaccijns voor sigaretten en voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en voor andere soorten rooktabak voortvloeit uit de beslissing om af te stappen van het principe van het stilzwijgend aanvaarden van minimumprijzen door de overheid vertolkt in het de facto opleggen van een minimumprijs in de tabel der fiscale kentekens; dat dit principe niet strookte met de Europese regelgeving; dat voortaan de reglementaire bepalingen inzake het totale minimumaccijnsbedrag voor sigaretten en voor rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak, zoals opgelegd door de Europese regelgeving, dan ook strikt worden nageleefd;
   Gelet op advies nr. 54.462/3 van de Raad van State, gegeven op 20 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • WET VAN 12-05-2014 GEPUBL. OP 20-06-2014
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie