J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/26/2013018447/justel

Titel
26 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen

Bron :
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN
Publicatie : 29-11-2013 nummer :   2013018447 bladzijde : 94243       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-11-26/01
Inwerkingtreding : 30-11-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1946020603       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In lijst IV van de bijlage bij het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, wordt het woord "Domperidon" ingevoegd tussen de woorden "Dixyrazinum" en "Doxepinum".

  Art. 2. Dit koninklijk besluit treedt in werking op 30 november 2013.

  Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 26 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen inzonderheid op artikel 1, eerste lid gewijzigd bij de wetten van 11 maart 1958, 1 juli 1976, 14 juli 1994, 22 december 2008, 23 december 2009 en 19 maart 2013;
   Gelet op het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven 1 oktober 2013;
   Gelet op het advies nr 54.341/3 van de Raad van State, gegeven op 18 november 2013, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie