J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/15/2013014648/justel

Titel
15 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 22-11-2013 nummer :   2013014648 bladzijde : 86923   BEELD
Dossiernummer : 2013-11-15/03
Inwerkingtreding : 02-12-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september 2002, 22 maart 2004, 10 juli 2006, 1 september 2006, 13 februari 2007, 4 mei 2007, 24 augustus 2007, 23 december 2008, 10 september 2010, 28 april 2011, 20 september 2012 en 10 januari 2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in de bepaling onder 6░, worden de woorden " B, B+E, " ingevoegd tussen het woord " A, " en het woord " C1 " en de woorden " van het personeel " tussen de woorden " de leden " en de woorden " van de lokale politie ";
  b) de bepaling onder 6░ wordt aangevuld met een zin als volgt :
  " Deze vrijstelling geldt eveneens tijdens de proeven georganiseerd na de opleiding; ";
  c) in de bepaling onder 9░, worden de woorden " van het personeel " ingevoegd tussen de woorden " de leden " en de woorden " van de federale politie ";
  d) de bepaling onder 9░ wordt aangevuld met een zin als volgt :
  " Deze vrijstelling geldt eveneens tijdens de proeven georganiseerd na de opleiding; ".

  Art. 2. In artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 2004, 4 mei 2007 en 28 april 2011, wordt de bepaling onder 4░ vervangen als volgt :
  " 4░ geslaagd zijn voor de theoretische en praktische proeven georganiseerd na de opleiding bedoeld in artikel 4, 6░ en 9░, geldig voor de voertuigcategorie waarvoor het rijbewijs wordt aangevraagd. ".

  Art. 3. In artikel 35, 2░, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 2006, 1 september 2006, 24 augustus 2007, 28 april 2011 en 3 april 2013, wordt de bepaling onder d) opgeheven.

  Art. 4. In artikel 35/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1░ in het eerste lid, 2░, wordt de bepaling onder c) opgeheven;
  2░ in het tweede lid, 2░, wordt de bepaling onder d) opgeheven.

  Art. 5. In artikel 36, 3░, c), van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 2004, 28 april 2011 en 3 april 2013, worden de woorden " , 6░ " en " , 9░ " opgeheven.

  Art. 6. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 15 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 21, tweede lid, vervangen bij de wet van 9 juli 1976, en artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 14 oktober 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 oktober 2013;
   Gelet op het advies nr. 53.548/4 van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2013, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 1░ van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie