J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/11/11/2013206405/justel

Titel
11 NOVEMBER 2013. - Wet tot wijziging van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 en van het Sociaal Strafwetboek

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 27-11-2013 nummer :   2013206405 bladzijde : 92154       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-11-11/03
Inwerkingtreding : 01-07-2013

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2006021362        2010A09589       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006
Art. 2-8
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek
Art. 9-12
HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling
Art. 13

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006

  Art. 2. In artikel 137 van de programmawet (I) van 27 december 2006 worden de bepalingen onder 4° tot 6° en 9° tot 11° opgeheven.

  Art. 3. In artikel 138 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de bepalingen onder het tweede en het vierde streepje opgeheven;
  2° in het tweede lid worden de woorden "en categorieėn van gedetacheerde stagiairs evenals de instellingen waar zij hun studies of hun beroepsopleiding volgen," opgeheven;
  3° in het derde lid worden de woorden "en categorieėn van gedetacheerde zelfstandige stagiairs evenals de instellingen waar zij hun studies of hun beroepsopleiding volgen," opgeheven.

  Art. 4. In artikel 139 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het tweede lid wordt opgeheven;
  2° in het derde lid worden de woorden "of de gedetacheerde stagiair of de instelling waar hij zijn studies of beroepsopleiding volgt," opgeheven.

  Art. 5. In artikel 141, eerste lid, van dezelfde wet worden de woorden "en 5°" opgeheven.

  Art. 6. In artikel 153 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het tweede lid wordt opgeheven;
  2° in het derde lid worden de woorden "of de gedetacheerde zelfstandige stagiair of de instelling waar hij zijn studies of beroepsopleiding volgt," opgeheven.

  Art. 7. In artikel 155, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden "en 10°" opgeheven.

  Art. 8. In artikel 163 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 maart 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden ", zelfstandigen en stagiairs" vervangen door de woorden "en zelfstandigen";
  2° in het tweede lid worden de woorden ", zelfstandige of stagiair" vervangen door de woorden "en zelfstandige".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek

  Art. 9. In artikel 103 van het Sociaal Strafwetboek worden de woorden ", zelfstandigen of zelfstandige stagiairs" vervangen door de woorden "of zelfstandigen".

  Art. 10. In artikel 116, paragraaf 6, van hetzelfde Wetboek worden de woorden ",zelfstandigen of zelfstandige stagiairs" vervangen door de woorden "of zelfstandigen".

  Art. 11. In artikel 182, § 1, van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de 2° en 3° opgeheven;
  2° in het tweede lid worden de woorden ", stagiairs of zelfstandige stagiairs" opgeheven.

  Art. 12. In artikel 183 van hetzelfde Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "en gedetacheerde stagiairs" opgeheven;
  2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "en gedetacheerde zelfstandige stagiairs" opgeheven;
  3° in het tweede lid, worden de woorden ", stagiairs, zelfstandigen of zelfstandige stagiairs" vervangen door de woorden "of zelfstandigen".

  HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

  Art. 13. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2013.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 11 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  E. DI RUPO
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van de Werk,
  Mevr. M. DE CONINCK
  De Minister van Zelfstandigen,
  Mevr. S. LARUELLE
  De staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale en fiscale fraude,
  J. CROMBEZ
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2014203064
PUBLICATIE :
2014-05-19
bladzijde : 39884

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van voklsvertegenwoordigers. - Stuk : 53K2952. - Senaat. - Stuk : (5-2291). (Erratum,B.St. 19-05-2014,p. 39884)

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Franstalige versie