J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/10/24/2013205805/justel

Titel
24 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 en 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Bron :
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 31-10-2013 nummer :   2013205805 bladzijde : 83266       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-10-24/04
Inwerkingtreding : 01-11-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.In artikel 59quater/1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°) in § 1 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende :
  " Indien de jonge werknemer geen gevolg geeft aan de vraag naar informatie binnen de termijn van één maand bedoeld in het tweede lid, wordt hem een herinnering bij aangetekende brief toegestuurd. ";
  2°) § 1, derde lid, wordt vervangen als volgt :
  " De jonge werknemer die geen gevolg geeft aan de aangetekende brief bedoeld in het derde lid, binnen een termijn van vijf dagen die aanvangt op de dag volgend op de dag van de ontvangst van de voormelde brief, wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 70. ";
  3°) § 1, vierde lid, wordt vervangen als volgt :
  " De vraag naar informatie bedoeld in het eerste lid en de aangetekende brief, bedoeld in het derde lid, worden geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag die volgt op de afgifte van de brief aan de post. ";
  4°) in § 2 worden tussen het eerste en het tweede lid drie leden ingevoegd, luidende :
  " Indien de jonge werknemer geen gevolg geeft aan de vraag naar informatie binnen de termijn van één maand bedoeld in het eerste lid, wordt hem een herinnering bij aangetekende brief toegestuurd.
  De jonge werknemer die geen gevolg geeft aan de aangetekende brief bedoeld in het tweede lid, binnen een termijn van vijf dagen die aanvangt op de dag volgend op de dag van de ontvangst van de voormelde brief, wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 70.
  De aangetekende brief, bedoeld in het tweede lid, worden geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag die volgt op de afgifte van de brief aan de post. ".

  Art. 2.In artikel 59quater/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 201, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°) in § 1 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende :
  " Indien de jonge werknemer geen gevolg geeft aan de vraag naar informatie binnen de termijn van één maand bedoeld in het tweede lid, wordt hem een herinnering bij aangetekende brief toegestuurd. ";
  2°) § 1, derde lid, wordt vervangen als volgt :
  " De jonge werknemer die geen gevolg geeft aan de aangetekende brief bedoeld in het derde lid, binnen een termijn van vijf dagen die aanvangt op de dag volgend op de dag van de ontvangst van de voormelde brief, wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 70. ";
  3°) § 1, vierde lid, wordt vervangen als volgt :
  " De vraag naar informatie bedoeld in het eerste lid en de aangetekende brief, bedoeld in het derde lid, worden geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag die volgt op de afgifte van de brief aan de post. ";
  4°) in § 2 worden tussen het eerste en het tweede lid drie leden ingevoegd, luidende :
  " Indien de jonge werknemer geen gevolg geeft aan de vraag naar informatie binnen de termijn van één maand bedoeld in het eerste lid, wordt hem een herinnering bij aangetekende brief toegestuurd.
  De jonge werknemer die geen gevolg geeft aan de aangetekende brief bedoeld in het tweede lid, binnen een termijn van vijf dagen die aanvangt op de dag volgend op de dag van de ontvangst van de voormelde brief, wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 70.
  De aangetekende brief, bedoeld in het tweede lid, worden geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag die volgt op de afgifte van de brief aan de post. ".

  Art. 3. In artikel 59quinquies/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°) in § 1 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende :
  " Indien de jonge werknemer geen gevolg geeft aan de vraag naar informatie binnen de termijn van één maand bedoeld in het tweede lid, wordt hem een herinnering bij aangetekende brief toegestuurd. ";
  2°) § 1, derde lid, wordt vervangen als volgt :
  " De jonge werknemer die geen gevolg geeft aan de aangetekende brief bedoeld in het derde lid, binnen een termijn van vijf dagen die aanvangt op de dag volgend op de dag van de ontvangst van de voormelde brief, wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 70. ";
  3°) § 1, vierde lid, wordt vervangen als volgt :
  " De vraag naar informatie bedoeld in het eerste lid en de aangetekende brief, bedoeld in het derde lid, worden geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag die volgt op de afgifte van de brief aan de post. "
  4°) in § 2 worden tussen het eerste en het tweede lid drie leden ingevoegd, luidende :
  " Indien de jonge werknemer geen gevolg geeft aan de vraag naar informatie binnen de termijn van één maand bedoeld in het eerste lid, wordt hem een herinnering bij aangetekende brief toegestuurd.
  De jonge werknemer die geen gevolg geeft aan de aangetekende brief bedoeld in het tweede lid, binnen een termijn van vijf dagen die aanvangt op de dag volgend op de dag van de ontvangst van de voormelde brief, wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 70.
  De aangetekende brief, bedoeld in het tweede lid, worden geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag die volgt op de afgifte van de brief aan de post. ".

  Art. 4. In artikel 70 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 januari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1°) § 2 wordt vervangen door de volgende bepalingen :
  " § 2. De in artikel 36 bedoelde jonge werknemer die geen gevolg heeft gegeven aan de aangetekende brief bedoeld in de artikelen 59quater/1, § 1, derde lid, of § 2, tweede lid, 59quater/2, § 1, derde lid of § 2, tweede lid of 59quinquies/1, § 1, derde lid, of § 2, tweede lid, wordt uitgesloten van het recht op uitkeringen.
  De beslissing genomen in toepassing van het eerste lid heeft uitwerking vanaf de dag van het verstrijken van de termijn van vijf werkdagen, respectievelijk bedoeld in de artikelen 59quater/1, § 1, vierde lid of § 2, derde lid, 59quater/2, § 1, vierde lid of § 2, derde lid of 59quinquies/1, § 1, vierde lid of § 2, derde lid. ";
  2°) § 3, 1°, wordt vervangen door de volgende bepalingen :
  " 1° hetzij het ingevulde formulier en de eventuele schriftelijke bewijzen of de schriftelijke vraag om een geprek respectievelijk bedoeld in de artikelen 59quater/1, § 1, tweede lid, of § 2, eerste lid, 59quater/2, § 1, tweede lid of § 2, eerste lid, of 59quinquies/1, § 1, tweede lid, of § 2, eerste lid, op het werkloosheidsbureau aankomen; ".

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2013.

  Art. 6. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 24 oktober 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Werk,
  Mevr. M. DE CONINCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 18 juli 2013;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 augustus 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 4 september 2013;
   Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling inzake duurzame ontwikkeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;
   Gelet op het advies 54.118/1 van de Raad van State, gegeven op 3 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Werk,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2013207338
PUBLICATIE :
2014-01-07
bladzijde : 523

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie