J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/08/30/2013011447/justel

Titel
30 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in Boek IV "Bescherming van de mededinging" en Boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 06-09-2013 nummer :   2013011447 bladzijde : 63088   BEELD
Dossiernummer : 2013-08-30/13
Inwerkingtreding : 16-09-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De artikelen 2 tot 12 van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in Boek IV " Bescherming van de mededinging " en Boek V " De mededinging en de prijsevoluties " van het Wetboek van economisch recht, treden in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 30 augustus 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Economie en Consumenten,
J. VANDE LANOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in Boek IV " Bescherming van de mededinging " en Boek V "De mededinging en de prijsevoluties " van het Wetboek van economisch recht; artikel 14;
   Gelet op advies 53.580/1 van de Raad van State, gegeven op 17 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie