J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/07/04/2013204164/justel

Titel
4 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID.WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 18-07-2013 nummer :   2013204164 bladzijde : 45185       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-07-04/11
Inwerkingtreding : 01-07-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1969112813       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 8bis, § 4, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; vervangen bij het koninklijk besluit van 30 november 2011, wordt het tweede lid vervangen als volgt :
  "Wordt niet als gelegenheidsarbeider in de zin van dit artikel beschouwd, de werknemer die in de loop van de 180 voorafgaande dagen in de land- of tuinbouwsector heeft gewerkt met toepassing van de wet in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider zoals hier omschreven."

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 juli 2013.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 4 juli 2013.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. L. ONKELINX.
  De Minister van Werk,
  Mevr. M. DE CONINCK.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 2, § 1, 2°;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
   Gelet de adviezen van de Nationale Arbeidsraad nr. 1.681 van 1 april 2009 en nr. 1.774 van 13 juli 2011;
   Gelet op het advies van de Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 28 september 2012;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 februari 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, van 21 maart 2013;
   Gelet op het advies nr. 53.361/1 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2013, met toepassing van art. 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat de procedure voorzien bij de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling gewijzigd bij de wet van 30 juli 2010 werd gevolgd en dat uit het voorafgaand onderzoek blijkt dat er geen potentieel grote negatieve effecten op een duurzame ontwikkeling zijn;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers;
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie