J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/07/04/2013000483/justel

Titel
4 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 12-07-2013 nummer :   2013000483 bladzijde : 43918       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-07-04/03
Inwerkingtreding : 01-07-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1981001949       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het opschrift van hoofdstuk Iquater van titel II van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2006 worden de woorden " Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, SloveniŽ, Slowakije, TsjechiŽ, " vervangen door het woord " KroatiŽ, ".

  Art. 2. In artikel 69sexies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 2004 en vervangen bij het koninklijk besluit van 8 januari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1į het woord " KroatiŽ, " wordt ingevoegd tussen de woorden " onderdanen van " en de woorden " Bulgarije en RoemeniŽ ";
  2į het woord " Kroatische, " wordt ingevoegd tussen de woorden " document dat de " en de woorden " Bulgaarse of Roemeense ".

  Art. 3. Artikel 69septies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 2004 en vervangen bij het koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt vervangen als volgt :
  " Art. 69septies. De bepalingen van dit hoofdstuk houden op van kracht te zijn op 1 januari 2014 voor wat betreft onderdanen van Bulgarije en RoemeniŽ en op 1 juli 2015 voor wat betreft onderdanen van KroatiŽ. "

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2013.

  Art. 5. De minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, op 4 juli 2013.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
  Mevr. M. DE BLOCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 17 februari 2013 houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek KroatiŽ betreffende de toetreding van de Republiek KroatiŽ tot de Europese Unie, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011;
   Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 42, ß 4, eerste lid, vervangen bij de wet van 25 april 2007;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   Gelet op advies nr. 53.442/4 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2013, krachtens artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordacht van de Minister van Justitie en van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   Het ontwerp van besluit waarvan wij de eer hebben het ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen, wijzigt het hoofdstuk Iquater van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 in de zin dat het tegemoet komt enerzijds aan de toetreding van KroatiŽ tot de Europese Unie en anderzijds aan de beslissing van de Minister van Werk om Kroaten die in het Rijk arbeid in loondienst willen verrichten, te onderwerpen aan overgangsmaatregelen.
   Met vooropgestelde wijziging zullen economisch actieve Kroaten - uitgezonderd zelfstandigen - moeten aantonen dat zij overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, toegelaten zijn tot de arbeidsmarkt om op verblijfsrechtelijk gebied alle rechten te genieten die voorvloeien uit de Richtlijn 2004/38/EG en haar omzetting in Belgisch recht.
   Kroaten zullen bijgevolg net zoals Bulgaren en Roemenen behandeld worden al zullen de overgangsmaatregelen ten aanzien van de Bulgaren en Roemenen evenwel vroeger ophouden te bestaan.
   Artikelsgewijze commentaar
   Artikel 1
   Aangezien momenteel alleen nog drie lidstaten onderworpen zijn aan overgangsmaatregelen, wordt het opschrift van hoofdstuk Iquater aangepast aan deze situatie door KroatiŽ eraan toe te voegen en de overige lidstaten eruit weg te laten.
   Artikel 2
   Door deze wijziging zullen, onderdanen van KroatiŽ die arbeid in loondienst willen verrichten, net zoals onderdanen uit Bulgarije en RoemeniŽ, voor de erkenning voor hun recht op verblijf, moeten aantonen dat zij werden toegelaten tot de arbeidsmarkt door te bewijzen dat zij in het bezit zijn van een arbeidskaart B overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 juni 1999.
   Artikel 3
   Conform de bijlage V bij de Toetredingsakte van de Republiek KroatiŽ kunnen lidstaten overgangsmaatregelen opleggen voor een eerste periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum van toetreding, zijnde 1 juli 2013. Bijgevolg wordt bepaald in artikel 3 dat de overgangsmaatregelen ten aanzien van onderdanen van KroatiŽ ophouden te bestaan op 1 juli 2015. Vermits Bulgarije en RoemeniŽ veel vroeger zijn toegetreden tot de Europese Unie en er op 31 december 2013 een einde komt aan de zevenjarige periode van overgangsmaatregelen, wordt in het gewijzigde artikel bepaald dat de overgangsmaatregelen ten aanzien van onderdanen van Bulgarije en RoemeniŽ ophouden te bestaan op 1 januari 2014.
   Artikel 4
   Aangezien KroatiŽ op 1 juli 2013 zal toetreden tot de EU, wordt bepaald in dit artikel dat de bepalingen uiterlijk op die datum in werking zullen treden.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uwe Majesteit,
   De zeer eerbiedige
   en zeer getrouwe dienaar,
   De Minister van Justitie,
   Mevr. A. TURTELBOOM,
   De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
   Mevr. M. DE BLOCK
   
   RAAD VAN STATE
   afdeling Wetgeving
   Advies 53.442/4 van 17 juni 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'
   Op 29 mei 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'.
   Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 17 juni 2013. De kamer was samengesteld uit Pierre Liťnardy, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, Yves De Cordt en Chrisitan Behrendt, assessoren, en Colette Gigot, griffier.
   Het verslag is uitgebracht door Laurence Vancrayebeck, auditeur.
   Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 juni 2013.
   Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, zoals het vervangen is bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, ß 3, van de voormelde gecoŲrdineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handelingen en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.
   Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.
   In het ontwerpen artikel 69sexies (artikel 2 van het ontwerp) dient ook het woord " Kroatische ", tussen het woord " de " en de woorden " Bulgaars of Roemeense werknemer " te worden ingevoegd.
   De griffier,
   C. GIGOT
   De voorzitter,
   P. LIENARDY

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie