J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/06/05/2013014260/justel

Titel
5 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 28-06-2013 nummer :   2013014260 bladzijde : 41075   BEELD
Dossiernummer : 2013-06-05/08
Inwerkingtreding : 08-07-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt een artikel 27quinquies ingevoegd, luidende :
  " Art. 27quinquies. - Gebruik van een wielklem
  Bij overtreding van de bepalingen van de artikelen 27.1.1, 27.1.2, 27.1.4, 27.2, 27.3, 27ter en 27quater, kan het voertuig met een wielklem worden ge´mmobiliseerd. ".

  Art. 2. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 5 juni 2013.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid en artikel 54bis, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij de opstelling van dit besluit;
   Gelet op advies 52.023/4 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 1░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat artikel 54bis van de geco÷rdineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer voorziet dat in de bij koninklijk besluit bepaalde gevallen het voertuig met een wielklem kan worden ge´mmobiliseerd;
   Overwegende dat de gemeenten met betrekking tot de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, melding maken van problemen bij het innen van de parkeerretributies en in gevallen van recidive, in het bijzonder bij voertuigen die niet in BelgiŰ zijn ingeschreven en voor dewelke, soms grote, bedragen onbetaald blijven;
   Overwegende dat het gepast is de gemeenten te machtigen wielklemmen te gebruiken met het oog op de inning van de door hun voorziene belastingen en retributies;
   Overwegende dat het niet gepast is deze mogelijkheid te voorzien voor andere parkeerovertredingen zoals het hinderlijk of gevaarlijk parkeren, het onrechtmatig gebruiken van parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap of overtredingen van de regels betreffende het langdurig parkeren, aangezien deze overtredingen onverenigbaar zijn met het begrip van de immobilisering van een voertuig volgend uit het gebruik van een wielklem;
   Overwegende dat de federale overheid niet bevoegd is voor het opstellen van regels voor de ontvangst van voormelde belastingen en retributies waarvoor de gewesten bevoegd zijn. Dit blijkt namelijk uit het arrest nr. 59/2010 van 27 mei 2010 van het Grondwettelijk Hof;
   Overwegende dat het plaatsen van een wielklem een dwangmiddel is om de betaling te bekomen van een belasting of een retributie naar aanleiding van gedepenaliseerde parkeerovertredingen.
   Het is bijgevolg aan de gewesten het gebruik van de wielklem te bepalen, meer bepaald de omstandigheden waarin een wielklem kan gebruikt worden (in geval van een niet-betaalde voorgaande retributie...), de overheid die bevoegd is om een wielklem te plaatsen, de ontvangst van de plaatsings- en verwijderingskosten, het verzekeren van de permanentie voor de verwijdering van de wielklemmen en de inning van de parkeerbelasting of -retributie, en de regels voor de verwijdering en de inbeslagneming van het voertuig ingeval van niet-betaling gedurende een bepaalde termijn;
   Overwegende dat de federale overheid bevoegd is krachtens artikel 6, ž 4, 3░, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen voor het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer, waaronder de politie over het wegverkeer, en dat zij krachtens deze bevoegdheid de overtredingen kan bepalen die het gebruik van wielklemmen toelaten, namelijk de gedepenaliseerde parkeerovertredingen, ter uitvoering van artikel 54bis van voormelde geco÷rdineerde wetten;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie