J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/04/29/2013009350/justel

Titel
29 APRIL 2013. - Wet tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 23-07-2013 nummer :   2013009350 bladzijde : 45880       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-04-29/14
Inwerkingtreding : 02-08-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 433decies van het Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 en gewijzigd bij de wet van 26 november 2011, worden de woorden " , zodanig dat de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken " opgeheven.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 29 april 2013.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2014009202
PUBLICATIE :
2014-05-14
bladzijde : 39107

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Senaat Stukken : 5-1217 - 2010/2011 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Anciaux. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zie ook : Handelingen van de Senaat : 17 januari 2013. Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : Doc 53-2609 - 2012/2013 : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat. 002 : Verslag. 003 : Tekst verbeterd door de commissie. [004 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd]. Zie ook : Integraal verslag : 21 maart 2013. <Erratum,B.St. 14-05-2014,p. 39107>

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie