J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/04/03/2013014092/justel

Titel
3 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 19-04-2013 nummer :   2013014092 bladzijde : 24131   BEELD
Dossiernummer : 2013-04-03/13
Inwerkingtreding : 01-10-2013 (Art.1)    ***    01-10-2013 (Art.13)    ***    01-10-2013 (Art.3)    ***    01-10-2013 (Art.15)    ***    01-10-2013 (Art.5)    ***    01-10-2013 (Art.17)    ***    01-10-2013 (Art.7)    ***    01-10-2013 (Art.19)    ***    01-10-2013 (Art.1-Art.9)    ***    01-10-2013 (Art.9)    ***    30-04-2013 (Art.20)    ***    01-10-2013 (Art.11-Art.19)    ***    01-10-2013 (Art.12)    ***    01-10-2013 (Art.2)    ***    01-10-2013 (Art.14)    ***    01-10-2013 (Art.4)    ***    01-10-2013 (Art.16)    ***    01-10-2013 (Art.6)    ***    01-10-2013 (Art.18)    ***    01-10-2013 (Art.8)    ***    01-05-2013 (Art.10)    ***    30-04-2013 (Art.25)    ***    01-10-2013 (Art.11)

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
Art. 1-12
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B
Art. 13-17
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieŽn C, C+E, D, D+E en de subcategorieŽn C1, C1+E, D1, D1+E
Art. 18-19
HOOFDSTUK 4. - Allerhande bepalingen
Art. 20-22
BIJLAGEN.
Art. N1-N3

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

  Artikel 1. In artikel 8, ß 6, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006, wordt de bepaling onder 2į opgeheven.

  Art. 2. In artikel 35, 2į, b), van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006, worden de woorden " vervolledigd met de vermelding " vervangen door de woorden " vergezeld van een getuigschrift van onderricht dat bewijst ".

  Art. 3. In artikel 36, 3į b), tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden " vervolledigd met de vermelding " vervangen door de woorden " vergezeld van een bewijs ".

  Art. 4. In artikel 37, 2į, b), tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden " vervolledigd met de vermelding " vervangen door de woorden " vergezeld van een getuigschrift van onderricht dat bewijst ".

  Art. 5. In artikel 39, ß 7, van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 juli 2006, wordt het tweede lid opgeheven.

  Art. 6. In artikel 50 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 september, 10 juli 2007 en 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1į paragraaf 3 wordt vervangen als volgt :
  " ß 3. Een nieuw voorlopig rijbewijs wordt afgegeven voor de redenen bepaald in ß 1, eerste lid, 1į, 2į en 3į en voor de verandering van begeleider, nadat de houder een aanvraag om een voorlopig rijbewijs, zoals bedoeld in artikel 7, indient bij de overheid bedoeld in artikel 7 volgens de in ß 2, tweede lid, 1į en 3į beschreven procedure.
  Op het voorlopig rijbewijs bedoeld in het eerste lid worden, in voorkomend geval, de gegevens betreffende de begeleiders, de uiterste geldigheidsdatum en de opmerkingen en beperkingen overgenomen van het vervangen document. De datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie wordt eveneens als opmerking vermeld.
  De voorwaarde bepaald in artikel 6, 1į, b) is niet van toepassing op de afgifte van het voorlopig rijbewijs bedoeld in het eerste lid.
  De afgifte van het voorlopig rijbewijs, bedoeld in het eerste lid, geeft geen aanleiding tot het ingaan van een nieuwe stageperiode, zoals bedoeld in artikel 34, tweede lid van dit besluit en in artikel 8, eerste lid van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. ";
  2į paragraaf 4, eerste lid, wordt vervangen als volgt :
  " Het rijbewijs of het voorlopig rijbewijs waarvoor een nieuw document werd afgegeven, is niet meer geldig. ";
  3į in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden " van een duplicaat " vervangen door de woorden " van een nieuw rijbewijs of een nieuw voorlopig rijbewijs ".

  Art. 7. In artikel 61 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2005, 20 juli 2007 en 28 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in het eerste lid worden de bepalingen onder 1į en 2į vervangen als volgt :
  " 1į Afgifte van een voorlopig rijbewijs... [20,00 euro];
  2į Afgifte van een nieuw voorlopig rijbewijs (artikel 50)... [20,00 euro]; ";
  b) het derde lid wordt vervangen als volgt :
  " De vernieuwing van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs geldig voor de categorieŽn AM, A, B, B+E of G, om redenen van medische of psychische geschiktheid, bedoeld in artikel 21, ß 3, geeft geen aanleiding tot de betaling van de retributie bedoeld in het eerste lid; deze bepaling is echter niet van toepassing op de rijbewijzen bedoeld in artikel 21, ß 2. ".

  Art. 8. In artikel 69, ß 7, van hetzelfde besluit wordt het derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juli 2006, opgeheven.

  Art. 9. In hetzelfde besluit wordt een artikel 78ter ingevoegd, luidende :
  " Art. 78ter. De voorlopige rijbewijzen model 3, conform het model van bijlage 20 en geldig gemaakt voor categorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E, blijven geldig tot de op het document vermelde uiterste geldigheidsdatum. ".

  Art. 10. Artikel 85 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende :
  " ß 4. De personen bedoeld in paragraaf 1, 2į, a) en b) zijn vrijgesteld van het theoretisch en het praktisch examen voor categorie A zolang de in deze paragraaf bedoelde afwijking uitwerking heeft. ".

  Art. 11. In hetzelfde besluit wordt bijlage 2, vervangen bij het besluit van 28 april 2011, bijlage 20.

  Art. 12. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage 1 is gevoegd bij dit besluit.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B

  Art. 13. Artikel 45 van het koninlijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B wordt vervangen als volgt :
  " Art. 45. De voorlopig rijbewijzen, conform het model van bijlage 3 of 4, blijven geldig tot de op het document vermelde uiterste geldigheidsdatum. ".

  Art. 14. In hetzelfde besluit wordt bijlage 1 bijlage 3.

  Art. 15. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 1 ingevoegd die als bijlage 2 is gevoegd bij dit besluit.

  Art. 16. In hetzelfde besluit wordt bijlage 2 bijlage 4.

  Art. 17. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd die als bijlage bijlage 3 is gevoegd bij dit besluit.

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieŽn C, C+E, D, D+E en de subcategorieŽn C1, C1+E, D1, D1+E

  Art. 18. In artikel 40, 2į, b), tweede lid, van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieŽn C, C+E, D, D+E en de subcategorieŽn C1, C1+E, D1, D1+E, worden de woorden " vervolledigd met de vermelding " vervangen door de woorden " vergezeld van een getuigschrift van praktisch onderricht dat bewijst ".

  Art. 19. In artikel 42, ß 5, van hetzelfde besluit wordt het derde lid opgeheven.

  HOOFDSTUK 4. - Allerhande bepalingen

  Art. 20. In artikel 25 van het koninklijk besluit van 8 januari 2013 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A, worden de woorden " mag niet korter dan veertig minuten zijn " vervangen door de woorden " mag niet korter dan dertig minuten zijn ".

  Art. 21. De artikelen 1 tot 9 en 11 tot 19 treden in werking op 1 oktober 2013.
  Artikel 10 treedt in werking op 1 mei 2013.
  Artikel 20 treedt in werking op 30 april 2013.

  Art. 22. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Ch‚teauneuf-de-Grasse, 3 april 2013.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  M. WATHELET

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 2. - VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET KAARTMODEL VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3
  1. De fysieke kenmerken van de kaart van het voorlopig rijbewijs zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810.
  De kaart is gemaakt van polycarbonaat.
  De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.
  2. Het voor voorlopige rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd :
  - de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;
  - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiŽren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;
  - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiŽren of vervalsen van de foto;
  - lasergravure;
  - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);
  - inkt met kleuromslag;
  - aangepaste hologrammen;
  - variabele laserbeelden;
  - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;
  - voelbare karakters, symbolen of patronen.
  3. Het voorlopig rijbewijs heeft twee zijden :
  Bladzijde 1 bevat :
  a) de vermelding " voorlopig rijbewijs ", in hoofdletters;
  b) de tekst " Enkel geldig in BelgiŽ ";
  c) het onderscheidingsteken " B " van BelgiŽ;
  d) het onderscheidingsteken " M3 " van model 3;
  e) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven voorlopig rijbewijs, met de volgende nummers :
  1. de naam van de houder;
  2. de voornaam van de houder;
  3. geboortedatum en -plaats van de houder;
  4. a. de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs;
  b. de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs afloopt;
  c. de naam van de bevoegde instantie die het voorlopig rijbewijs afgeeft;
  5. nummer van het voorlopig rijbewijs;
  6. de foto van de houder;
  7. de handtekening van de houder;
  8. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen;
  f) referentiekleur : Pantone hushed violet.
  Bladzijde 2 bevat :
  a) naam en voornaam van de eerste en de tweede begeleider;
  b) de tekst " De houder die geen 24 jaar oud is, mag niet sturen van tweeŽntwintig uur tot zes uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. ";
  c) de tekst " Als de houder twee keer niet geslaagd is voor het praktisch examen moet hij de opgelegde praktische lessen volgen in een rijschool, alvorens aan een nieuw praktisch examen deel te nemen. ";
  d) de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7;
  e) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het voorlopig rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 en 8).
  
  (Model M3 voorlopig rijbewijs niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-04-2013, p. 24141)
  
  Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  M. WATHELET
  

  Art. N2.[Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs]. <Erratum, B. St. 7-06-2013, P. 36032>.
   Bijlage 1. - VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET KAARTMODEL VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 36
  1. De fysieke kenmerken van de kaart van het voorlopig rijbewijs zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810.
  De kaart is gemaakt van polycarbonaat.
  De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.
  2. Het voor voorlopige rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd :
  - de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;
  - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiŽren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;
  - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiŽren of vervalsen van de foto;
  - lasergravure;
  - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);
  - inkt met kleuromslag;
  - aangepaste hologrammen;
  - variabele laserbeelden;
  - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;
  - voelbare karakters, symbolen of patronen.
  3. Het voorlopig rijbewijs heeft twee zijden :
  Bladzijde 1 bevat :
  a) de vermelding " voorlopig rijbewijs ", in hoofdletters;
  b) de tekst " Enkel geldig in BelgiŽ ";
  c) het onderscheidingsteken " B " van BelgiŽ;
  d) het onderscheidingsteken " M36 " van model 36;
  e) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven voorlopig rijbewijs, met de volgende nummers :
  1. de naam van de houder;
  2. de voornaam van de houder;
  3. geboortedatum en -plaats van de houder;
  4. a. de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs;
  b. de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs afloopt;
  c. de naam van de bevoegde instantie die het voorlopig rijbewijs afgeeft;
  5. nummer van het voorlopig rijbewijs;
  6. de foto van de houder;
  7. de handtekening van de houder;
  8. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen;
  f) referentiekleur : Pantone hushed violet.
  Bladzijde 2 bevat :
  a) de datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs van categorie B.
  b) de tekst " De houder moet vergezeld zijn van een begeleider die in BelgiŽ woont, sedert minstens 8 jaar houder is van een rijbewijs van categorie B en niet vervallen is van het recht tot sturen gedurende de laatste drie jaar. Naast deze persoon mag hij van nog ťťn andere persoon vergezeld zijn. ";
  c) de tekst " De houder mag niet sturen van tweeŽntwintig uur tot zes uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. ";
  d) de tekst " Als de houder tweemaal na elkaar niet geslaagd is voor het praktisch examen moet hij zes uren praktische lessen volgen in een rijschool, alvorens aan een nieuw praktisch examen deel te nemen. " ;
  e) de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
  f) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het voorlopig rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 en 8).
  []. <Erratum, B. St. 7-06-2013, P. 36032>
  
  (Model M36 voorlopig rijbewijs niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-04-2013, p. 24143)
  
  Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  M. WATHELET

  Art. N3. Bijlage 2. - VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET KAARTMODEL VAN HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 18
  1. De fysieke kenmerken van de kaart van het voorlopig rijbewijs zijn in overeenstemming met ISO-norm 7810.
  De kaart is gemaakt van polycarbonaat.
  De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.
  2. Het voor voorlopige rijbewijzen gebruikte materiaal wordt door middel van de volgende technieken tegen vervalsing beveiligd :
  - de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood;
  - beveiligingsondergrond in de vorm van een patroon dat zodanig is ontworpen dat het niet kan worden vervalst door scannen, drukken of kopiŽren, door middel van irisdruk met meerkleurige veiligheidsinkt en positieve en negatieve guillochedruk. Het patroon bestaat niet uit de primaire kleuren (cyaan/magenta/geel/zwart) en bevat zowel complexe patroonvormen in ten minste twee speciale kleuren als micro-opschriften;
  - optisch variabele elementen die adequate bescherming bieden tegen kopiŽren of vervalsen van de foto;
  - lasergravure;
  - in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minste aan de zijkant van de foto samenvallen (verflauwend patroon);
  - inkt met kleuromslag;
  - aangepaste hologrammen;
  - variabele laserbeelden;
  - ultraviolette fluorescerende inkt, zichtbaar en transparant;
  - voelbare karakters, symbolen of patronen.
  3. Het voorlopig rijbewijs heeft twee zijden :
  Bladzijde 1 bevat :
  a) de vermelding " voorlopig rijbewijs ", in hoofdletters;
  b) de tekst " Enkel geldig in BelgiŽ ";
  c) het onderscheidingsteken " B " van BelgiŽ;
  d) het onderscheidingsteken " M18 " van model 18;
  e) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven voorlopig rijbewijs, met de volgende nummers :
  1. de naam van de houder;
  2. de voornaam van de houder;
  3. geboortedatum en -plaats van de houder;
  4. a. de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs;
  b. de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs afloopt;
  c. de naam van de bevoegde instantie die het voorlopig rijbewijs afgeeft;
  5. nummer van het voorlopig rijbewijs;
  6. de foto van de houder;
  7. de handtekening van de houder;
  8. de voertuigcategorie die de houder gerechtigd is te besturen;
  f) referentiekleur : Pantone hushed violet.
  Bladzijde 2 bevat :
  a) de datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs van categorie B.
  b) de tekst " De houder mag vergezeld zijn van ťťn persoon die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs categorie B, dat hij bij zich heeft. ";
  c) de tekst " De houder mag niet sturen van tweeŽntwintig uur tot zes uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. ";
  d) de tekst " Als de houder tweemaal na elkaar niet geslaagd is voor het praktisch examen moet hij zes uren praktische lessen volgen in een rijschool, alvorens aan een nieuw praktisch examen deel te nemen. " ;
  e) de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code, overeenkomstig bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
  f) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het voorlopig rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 en 8).
  
  (Model M18 voorlopig rijbewijs niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-04-2013, p. 24145)
  
  Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  M. WATHELET
  

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid, artikel 21, tweede lid, vervangen bij de wet van 9 juli 1976, artikel 26, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en artikel 27, vervangen bij de wet van 9 juli 1976 en gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
   Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;
   Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieŽn C, C+E, D, D+E en de subcategorieŽn C1, C1+E, D1, D1+E;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 2013 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 23 april 2012;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juli 2012;
   Gelet op het advies 51.348/4 van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2012, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

BEELD
2013014156
PUBLICATIE :
2013-06-07
bladzijde : 36032

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Erratum Franstalige versie