J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2012/12/27/2013009020/justel

Titel
27 DECEMBER 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het kader van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 31-01-2013 nummer :   2013009020 bladzijde : 5292       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-12-27/30
Inwerkingtreding : 10-02-2013

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2006009456        1992000606       

Inhoudstafel Tekst Begin
Titel I. - Algemene bepaling
Art. 1
TITEL II. - Strafuitvoering
Art. 2-3
TITEL III. - Hechtenis onder elektronisch toezicht
HOOFDSTUK I. - Wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt
Art. 4
HOOFDSTUK II. - Inwerkingtreding
Art. 5

Tekst Inhoudstafel Begin
Titel I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  TITEL II. - Strafuitvoering
  Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

  Art. 2. In artikel 70, eerste lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten worden de woorden " of het openbaar ministerie " ingevoegd tussen de woorden " zich bevindt " en de woorden " , zijn voorlopige aanhouding ".

  Art. 3. In artikel 95/20, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 april 2007, wordt het woord " is " vervangen door de woorden " en titel IX zijn ".

  TITEL III. - Hechtenis onder elektronisch toezicht

  HOOFDSTUK I. - Wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt

  Art. 4. In artikel 20 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, gewijzigd bij de wetten van 7 december 1998 en 26 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in het eerste lid worden de woorden " onder een bevel tot aanhouding dat wordt uitgevoerd door een hechtenis onder elektronisch toezicht of " ingevoegd tussen de woorden " de verdachten " en de woorden " die in vrijheid gesteld ";
  2° in het tweede lid worden de woorden " onder een bevel tot aanhouding dat wordt uitgevoerd door een hechtenis onder elektronisch toezicht of " ingevoegd tussen de woorden " de verdachten " en de woorden " die in vrijheid gesteld ".

  HOOFDSTUK II. - Inwerkingtreding

  Art. 5. Deze titel treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, en uiterlijk op 1 januari 2014.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Châteauneuf-de Grasse, 27 december 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  Voor de Minister van Justitie afwezig,
  De Minister van Pensioenen,
  A. DE CROO

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zie: Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-2429 - 2011/2012 : Nr. 1 : Wetsontwerp. 53-2429 - 2012/2013 Nrs. 2 tot 5 : Amendementen. Nr. 6 : Verslag. Nrs. 7 en 8 :Teksten aangenomen door de commissie. Nr. 9 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 28 en 29 november 2012 Stukken van de Senaat : 5-1863 - 2012/2013 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen van de Senaat : 13 december 2012 Zie ook : Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-2533 -2012/2013 Nr.1: Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag : 28 en 29 november 2012. Stukken van de Senaat : 5-1864 -2012/2013 Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. Nr. 2 : Amendementen. Nr. 3 : Verslag. Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen. Handelingen van de Senaat : 13 december 2012.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie